306/2019. NVB határozat - az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

306/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület (1052 Budapest, Semmelweis utca 17.) által az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület által – az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán – állított listát 22 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. Az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület, mint jelölő szervezet az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított listáját 2019. szeptember 5-én 24 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 8 ajánlóívet adott át.
 2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
 3. A Nektv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. július 30-án meghozott, 183/2019. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
 5. A Bizottság a 183/2019. számú NVB határozat 6. számú mellékletében az örmény települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 33  településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére, az örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán önálló listát az a jelölő szervezet állíthat, mely legalább 4 településen önállóan jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 44.
 6. A Ve. 319. §-a és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelöltekre alkalmazni kell a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit is.
 7. A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
 8. A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet legkevesebb 14 településen összesen 45 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított, amely megfelel a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 51., amely meghaladja az országos lista állításához szükséges számot.
 10. A Nektv. 54. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 1. A Ve. 129. § (3) bekezdése alapján, amely a 308. § alapján a nemzetiségi listára is alkalmazandó, a listán csak olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik.
 2. A Ve. 130. § (1) és (2) bekezdése és a Nektv. 61. § (4) bekezdése alapján, a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
 3. A Ve. 133. § (1) és (2) bekezdése értelmében a választási iroda a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A választási bizottság visszautasítja a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
 4. A bejelentett listán szereplő jelöltek névjegyzéki ellenőrzése alapján megállapítást nyert, hogy az országos lista 21. helyén szereplő V. G. a lista bejelentésének időpontjában nem szerepelt az örmény nemzetiségi névjegyzékben, ennél fogva a lista bejelentésének időpontjában az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójoggal nem rendelkezett. Mindezek alapján jelölése a Nektv. 54. §-ába és a Ve. 129. § (3) bekezdése ütközik, amelyre tekintettel nyilvántartásba vételét a Bizottság visszautasítja.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése, valamint a 319. § (3) bekezdése szerint, a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját (ennek hiányában hatósági igazolványának számát), lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond. A jelöltnek továbbá arról is nyilatkoznia kell, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
 6. A fentiekben hivatkozott jognyilatkozatokat és adatokat a jelöltek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. melléklete szerinti formanyomtatványon (a továbbiakban: SZ5 lap) teszik meg.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett lista 23. helyén szereplő Sz.-Sz. V. I. jelölt személyi lapja nem tartalmazza nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely jelölő szervezettől milyen választástípusban fogad el jelölést, hogy az örmény nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri, továbbá jognyilatkozatának keltezése is hiányzik.
 8. Tekintettel arra, hogy az országos lista 23. sorszám alatt bejelentett jelöltjének jognyilatkozata nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében és a 319. § (3) bekezdésében foglaltaknak, ezért nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottság visszautasítja.
 9. A Bizottság figyelemmel a Ve. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra megállapítja, hogy a bejelentett lista 21. és 23. sorszám alatti, kiesett jelöltjei helyére a listán soron következő jelöltek lépnek, és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület jelölő szervezet listájának bejelentése egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt 22 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Nektv. 53. §-án, a 60. § (2) bekezdésén, a 61. §-án, a Ve. 82. § (2) bekezdésén, a 86. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendelet 18. §-án, a Vhr. 19. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 6.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke