25/2021. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös pártlistáján mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

25/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) közös pártlistáján mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában - 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság L. Simon László lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös pártlista 184. sorszám alatti helyén szereplő dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna részére adja ki.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. szeptember 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. L. Simon László az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának eredményeképp a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös pártlista 75. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.
  2. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2021. augusztus 30-án elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy L. Simon László országgyűlési képviselő 2021. augusztus 29. napjával országgyűlési képviselői mandátumáról lemondott. Leveléhez mellékelte az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.
  3. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.
  4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2021. augusztus 30-án a lemondott képviselő helyére a pártlista 184. sorszám alatti helyén szereplő dr. Vitályos Eszter Zsuzsannát jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezeteknek a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. augusztus 30.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke