202/2022. NVB határozat - a Szabó Zsolt egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

202/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabó Zsolt (a továbbiakban: Jelölt) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 25/2022. (III. 18.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] K. D. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély 2022. március 15-én 14 óra 25 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Heves Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy Jelölt országgyűlési képviselő, aki egyben Heves Megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében (a továbbiakban: OEVK) a FIDESZ-KDNP közös egyéni jelöltje, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket azzal, hogy kampányidőszakban saját facebook oldalán közzétett videóban a kormányzati és európai uniós fejlesztéseket úgy tüntette fel, mintha abban neki, vagy a FIDESZ-KDNP pártnak szerepe lenne.

[3] Kifogástevő kifogásában rögzítette, hogy Jelölt 2022. március 12-én 15 óra 05 perckor közzétett a Facebook profilján egy posztot – amelyet a kifogásában kattintható linkként megjelölt -, továbbá a poszthoz egy videó is tartozik, amelynek feliratát a kifogásában szó szerint idézte.

[4] Kifogástevő véleménye szerint az idézett poszthoz tartozó leírás és videó alkalmas arra, hogy a választópolgárokat megtévessze, hiszen azt közvetíti a választópolgárok felé, hogy Heves megye 03. számú választókerületébe érkező támogatásokhoz Jelöltnek és a FIDESZ-KDNP pártnak hivatalosan köze volt, ami nem fedi a valóságot.

[5] A kifogásban rámutatott arra, hogy Jelölt a közzétett poszt leírásában és a videóban is hivatkozik arra, hogy megújult a Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde, valamint Lőrinci város főtere. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezek felújításához Jelölt neve semmilyen módon nem kapcsolódhat, hiszen ezeket a felújításokat Lőrinci Város Önkormányzatának sikeres pályázata következtében a Széchenyi 2020 program keretében kormányzati és európai uniós támogatásból valósították meg.

[6] Kifogástevő a kifogásában szó szerint idézte Jelölt posztját, amely kapcsán kiemelte, hogy Jelölt többes szám első személyben nyilatkozik posztjában, amelyben nincs utalás arra nézve, hogy a projektek Lőrinci Város Önkormányzatának sikeres pályázata következtében valósultak meg.

[7] Kifogástevő véleménye szerint az, hogy a kormányzati és európai uniós fejlesztésekre hivatkozás, Jelölt neve és a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek logója egyszerre jelenik meg a kifogáshoz csatolt videóban, alkalmas arra, hogy a választókat megtévessze és Jelöltet, mint Heves megye 03. számú OEVK-ban induló országgyűlési képviselőjelöltet és jelölő szervezeteit népszerűsítse, valamint megbontsa a választási esélyegyenlőséget azzal, hogy kampányidőszakban ésszerű indok nélkül privilegizálja a kormánypárti képviselőjelöltet.

[8] Kifogástevő hangsúlyozta, hogy Jelölt az állami semlegesség alkotmányos alapelve tükrében nem tüntetheti fel a mások munkájának eredményét a sajátjaként, mivel így sérül a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség. Véleménye szerint Jelölt a facebookon megosztott posztjával tudatosan vonta be a kormányzati és uniós támogatásokat saját kampányába, ami a saját facebook profilján megosztásra került, így bármelyik választópolgár által megismerhetővé vált és választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jelenítették meg az azon szereplő jelöltet, amely véleménye szerint alkalmas a választópolgári akarat befolyásolására, versenyelőnyt eredményez, amely a többi jelölőszervezet számára behozhatatlan és sérti a jelöltek közötti esélyegyenlőséget.

[9] Kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján állapítsa a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltak megsértését, egyúttal tiltsa el Jelöltet a további jogsértéstől, továbbá kötelezze érintett tartalmak eltávolítására. A Kifogástevő kérte továbbá, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján szabjon ki bírságot a jogsértővel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt, továbbá kérte a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek marasztalását is.

[10] Az OEVB a 25/2022. (III. 18.) számú határozatával a Kifogástevő kifogásának részben helyt adott, és a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján megállapította, hogy Jelölt a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket megsértette, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján Jelöltet eltiltotta a további jogszabálysértéstől, egyebekben pedig a kifogást elutasította.

[11] Az OEVB határozatában rögzítette, hogy Jelölt jelenleg is országgyűlési képviselő, aki egyben a Heves megye 03. számú OEVK-ban a FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni választókerületi jelölt is. Az OEVB szükségessé teszi az egymással konkuráló jogviszonyok vizsgálatát, vagyis annak elemzését, hogy hogyan járhat el a tevékenysége során az az országgyűlési képviselő, aki a választási eljárásban egyben jelöltként is indul.

[12] Az OEVB jelen ügyben irányadónak tekintette az Alkotmánybíróság 3257/2019. (X.30.) AB határozatában és a 3154/2018. (V.11.) AB határozatban foglaltakat, valamint a Kúria „A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában létrejött joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleményében” írtakat.

[13] Az OEVB rögzítette, hogy Jelölt a Facebook bejegyzésében szereplő videóban számba veszi Lőrinci város eddigi eredményeit, amelyről az OEVB az általa hivatkozott AB határozat szerint megállapítja, hogy nem minősülne kampánytevékenységnek, tekintettel arra, hogy jelenleg országgyűlési képviselő, azonban a facebook poszttal és a videó végén felvillanó Jelölt nevét és a jelölő szervezetek logóit, valamint a jelölt melletti körben elhelyezett X-szel egységet alkotva az OEVB álláspontja szerint, a kifogás tárgyává tett magatartás kampánytevékenységnek minősül, mely alkalmas a választói akarat befolyásolására.

[14] Rögzítette továbbá, hogy mivel Jelölt a választási eljárásban jogerősen nyilvántartásba vett jelöltként is részt vesz, kampánytevékenység végzésére a Ve. keretei között jogosult.

[15] Az OEVB álláspontja szerint Jelölt a videó végén és a posztban többes szám első személyben fogalmaz, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a megvalósult fejlesztések, az ő mint országgyűlési képviselő eredményei is lennének. Jelölt a videóban kifejezésre juttatja azon szándékát, mely szerint a jövőben is együtt kíván dolgozni Lőrinci Város Polgármesterével, Lőrinci Város Képviselő-testületével, valamint a lőrinci lakosokkal. Ezek alapján az OEVB megállapítja, hogy a videóban, illetve a posztban foglaltak megtévesztőek, a város eredményeit Jelölt úgy tünteti fel, mintha azok sajátjai is lennének, ugyanakkor a videóban és a bejegyzésben említett felújítások Lőrinci Város Önkormányzatának beruházásaként a Széchenyi 2020 program keretében kormányzati és európai uniós támogatási forrásból valósultak meg. Jelölt különösen a videó végén megjelenő feliratok alapján, ezeket a támogatásokat saját magával, mint képviselőjelölttel hozza összefüggésbe.

[16] Az OEVB hivatkozott az Alkotmánybíróság a 3/1991. (II.7.) AB határozatában foglaltakra, amely rögzíti, hogy az esélyegyenlőség a választójogi törvény szempontjából azt jelenti, hogy az állam azonos feltételeket köteles biztosítani azoknak, akik el kívánnak indulni a választásokon.

[17] Az OEVB határozatában megállapította, hogy Jelölt országgyűlési képviselői és képviselő-jelölti minősége a videóban a közvélemény számára nem válik el élesen, valamint a beruházásokra, mint a közös munka eredményére történő utalás, együttesen alkalmas arra, hogy Jelöltet előnyhöz juttassa, azáltal, hogy mások munkájának az eredményét sajátjaként tünteti fel, így sérül az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelv. Továbbá megállapította, hogy a választópolgárok megtévesztése alkalmas arra, hogy sérüljön a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve, mindezek alapján álláspontja szerint sérül a választás tisztaságának megóvása is.

[18] Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogás nem tartalmazott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Jelölt facebook profiljának, illetve a közösségi oldal működtetéséhez a FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek jogosultsága lenne, valamint megállapította, hogy saját maga nevében nyilatkozott a videóban, nem a jelölő szervezetek képviseletében, ezért nem látta megállapíthatónak a jogszabálysértést és jogkövetkezmény megállapítását a jelölő szervezetekkel szemben.

[19] Az OEVB az eset összes körülményét figyelembe véve mérlegelte a jogsértés súlyát, melyre tekintettel a bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[20] Jelölt 2022. március 21-én 11 óra 51 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 25/2022. (III. 18.) számú határozatával szemben.

[21] Fellebbezésében előadta, hogy véleménye szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, tekintettel arra, hogy nem valósul meg az OEVB határozatában megállapított jogsértés.

[22] Jelölt kiemelte fellebbezésében, hogy jelenleg országgyűlési képviselő, egyben az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje.

[23] Az érintettségének alátámasztásaként az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán történt jelöltkénti nyilvántartásba vételére hivatkozott.

[24] Jelölt fellebbezésében rögzítette, hogy az OEVB a kifogás alapján határozatában megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét, továbbá eltiltotta Jelöltet a feltételezett jogsértéstől, a kifogást egyebekben elutasította.

[25] Jelölt álláspontja szerint az OEVB határozatában megállapított jogsértés nem valósult meg.

[26] Fellebbezésében előadta, hogy a kifogásban említett eseményeken országgyűlési képviselői feladatait látta el. Véleménye szerint a kifogásban megjelölt tevékenységek nem minősíthetőek jogszabálysértőnek, tekintettel arra, hogy az adott választókerületben jelenleg is országgyűlési képviselő, amelyből adódóan feladatai között szerepel a térség fejlesztésének támogatása, még amellett is, hogy egyben az országgyűlési választásokon jelöltként is indult.

[27] Végezetül Jelölt fellebbezésében hivatkozott a Kúria Kvk.VII.39.244/2022/4. számú döntés Indokolásának [36] bekezdésére, amely kimondja, hogy az egyéni választókerület jelenlegi országgyűlési képviselőjének részvétele a kerülete, körzete életét meghatározó eseményen, protokolláris rendezvényen, átadó ünnepségen önmagában nem minősül választási kampánynak, hanem a választópolgáraival való kapcsolattartásnak tekinthető. Idézi továbbá a Kúria Kvk.I.39.245/2022/3. számú döntés Indokolásának [21] bekezdésében foglaltakat is, mely szerint a regnáló országgyűlési képviselő munkájához hozzátartozik a választókerület életének releváns eseményein való protokolláris részvétel.

[28] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát változtassa meg és a fellebbezésnek adjon helyt, valamint a Ve. 43. § (1) bekezdése alapján állapítsa meg a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[29] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[30] A Bizottság rámutat, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[31] A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[32] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[33] Jelölt fellebbezésében előadta, hogy véleménye szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, tekintettel arra, hogy nem valósul meg az OEVB határozatában megállapított jogsértés. A Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata során rögzíti, hogy Jelölt a fellebbezésében konkrét jogszabályhely megjelölése nélkül csupán általános jelleggel hivatkozik az OEVB 25/2022. (III. 18.) határozatának jogszabálysértő voltára. A fellebbezésében ugyan megjelöli a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait, azonban kizárólag abban a kontextusban, hogy az OEVB ezek tekintetében állapította meg jogsértését.

[34] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[35] A Bizottság megállapítja, hogy önmagában a fellebbezésben Jelölt által kifejtett érvelés nem alapozza meg az OEVB határozatának jogszabálysértő jellegét. Jelölt álláspontja szerint nem jogszabálysértő az, hogy mint megválasztott országgyűlési képviselő, aki egyben a folyó választási eljárásban egyéni választókerületi jelölt is, saját közösségi oldalán, a megválasztott képviselői tevékenységével összefüggő tartalmakat oszt meg. A fellebbezés érdemi elbírálásához azonban Jelöltnek rögzítenie kellett volna, hogy az előzőekben rögzített érvelésére alapozva a Ve. mely tételes rendelkezését sérti az OEVB jogsértést megállapító határozata.

[36] Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Jelölt fellebbezésében nem jelölte meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[37] A határozat a Ve. 221. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 23.

 

 

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese