176/2022. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

176/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest, Villányi út 11-13.; képviseli: dr. Tóth Bertalan, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 15/2022. (III.11.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az elsőfokon eljárt bizottság döntésének tartalma]

[1] K. D. (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 9-én 16 óra 41 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fejér Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.

[2] A kifogásában előadta, hogy Varga Gábor, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek a Fejér Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben (a továbbiakban: OEVK) jogerősen nyilvántartásba vett közös képviselőjelöltje, 2022. március 6-án 19 óra 30 perckor az alábbi leírással tett közzé a facebook közösségi oldalán egy posztot:

„Dél-Fejér a fejlődés útján - Nagykarácsonyban új játszótér és óvodai játszóudvar várja a legkisebbeket, ami a terveink szerint a közeljövőben egy új óvodával is bővülhet. Az utóbbi években több milliárd forint érkezett a térségbe a közintézmények korszerűsítésére és építésére, ezzel is próbáljuk még szebbé és élhetőbbé tenni a vidéket. Mi nem csak beszélünk a vidék felzárkóztatásáról és a falvak fejlesztéséről, hanem csináljuk. Hajrá Nagykarácsony, hajrá Dél-Fejér!”

[3] Kifogástevő hozzáfűzte, hogy Varga Gábor a poszt alá egy képet csatolt, amelyet állításainak alátámasztására bizonyítékként is csatolt a kifogásához. Továbbá kifejtette, hogy a szóban forgó képen a következő felirat áll:

„FIDESZ NAGYKARÁCSONY – ÚJ JÁTSZÓTERET ÉPÍTETTÜNK –DÉL-FEJÉR A FELŐDÉS ÚTJÁN VG (LOGÓ) FIDESZ VARGA GÁBOR DÉL-FEJÉR”

[4] Kifogástevő álláspontja szerint az idézett poszt alá közzétett kép alkalmas arra, hogy a választópolgárokat megtévessze, hiszen azt közvetíti a választópolgárok felé, hogy FEJÉR 05. számú választókerületében létesített új játszótér finanszírozása Varga Gábor képviselő, vagy a FIDESZ párt által történt, ami nem fedi a valóságot és alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Kifogástevő hangsúlyozta, hogy a képen a Fidesz logó alatt többes szám első személyben az áll, hogy új játszóteret építettünk és ebben utalás sincsen a kormányzati programra. Kifogástevő szerint ez valótlan tényállítás, ami sérti a választások tisztaságának elvét és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.

[5] Kifogástevő álláspontja szerint a csatolt fénykép alkalmas arra, hogy megbontsa a választási esélyegyenlőséget azzal, hogy kampányidőszakban, észszerű indok nélkül privilegizálja a kormánypárti képviselőjelöltet úgy, hogy a fényképen a rajta szereplő feliratok által a kormányzati támogatással összefüggésbe hozza a jelöltet, Varga Gábort. A Kifogástevő véleménye alapján az állami semlegesség alkotmányos alapelve tükrében Varga Gábor nem tüntetheti fel mások munkájának eredményét a sajátjaként, mivel így sérül a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség. Varga Gábor a fent említett facebook posztjával tudatosan vonta be a kormányt saját kampányába, ami a több mint 7,4 ezer követővel rendelkező facebook oldalán közzétételre került, így bármelyik választópolgár által megismerhetővé vált és választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jelenítették meg az azon szereplő jelöltet, ez véleményem szerint alkalmas a választópolgári akaratbefolyásolására, versenyelőnyt eredményez, amely a többi jelölőszervezet számára behozhatatlan és sérti a jelöltek közötti esélyegyenlőséget.

[6] Kifogástevő kérte továbbá, hogy vegyék figyelembe azt is, hogy Varga Gábor jelölt a kampányidőszakban nem először tesz közzé ilyen képeket közösségi oldalán, megjelölve a korábbi bejegyzéseket.  

[7] Kifogástevő kifogáshoz bizonyítékként csatolta Varga Gábor közösségi oldalának szóban forgó megosztására mutató linket, valamint az ott közzétett képet, valamint a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-i rendkívüli ülésének egyik – a „Magyar Falu Program Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés – 2020. (MFP-OJF/2020)” elnevezésű – napirendi pontjával kapcsolatos előterjesztést és az ahhoz kötődő különböző árajánlatokat, cégkivonatot.

[8] Kifogástevő kifogásában kérte az OEVB-től annak megállapítását, hogy Varga Gábor ismertetett tevékenysége megsértette a Ve. 2. § (1) a) c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Kérte továbbá az OEVB-től a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, az érintett tartalmak eltávolítására kötelezést, valamint Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazva bírság kiszabását is a jogsértővel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt. Mindezek mellett kérte, hogy az OEVB marasztalja a FIDESZ jelölő szervezetet is.

[9] Az OEVB a 12/2022. (III.11.) számú határozatában a kifogást elutasította.

[10] A kifogás elbírálása során az OEVB azt vizsgálta, hogy Varga Gábornak, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjének - aki egyúttal a FIDESZ-KDNP jelöltje a 2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásán - a Nagykarácsonyban végrehajtott új játszótér és óvodai játszóudvar beruházást ismertető 2022. március 6-i saját közösségi felületén közzétett Facebook bejegyzése a Ve. 141. § -a szerinti kampánytevékenységnek minősül-e.

[11] Az OEVB határozata indokolásában kifejtette, hogy egyetértve a 97/2022. számú NVB határozat indokolásában kifejtettekkel, az OEVB álláspontja szerint az országgyűlési képviselői munka és feladat ellátása nem azonos a képviselőjelölti tevékenységgel. Az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő elsődlegesen saját választókerülete lakossága tekintetében látja el képviseleti tevékenységét. Ez irányú tevékenységek közé sorolható a választókerület érdekében végzett lobbi tevékenység, illetve a választókerület életének releváns eseményein való részvétel. A Magyar Falu Program a kormányzat kiemelt projektje, így annak végrehajtásában a választókerület országgyűlési képviselője tevékenyen rész vesz, annak eredményeiről számot ad. Mindezek alapján az OEVB álláspontja szerint Varga Gábor a közösségi oldalon tett bejegyzésével képviselői munkájáról számolt be a választópolgároknak.

[12] Az OEVB megállapította, hogy Fentiekből következően az OEVB Varga Gábor sérelmezett 2022. március 6-i tevékenységét nem minősítette a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek. Ezen megállapításból kifolyólag a kifogásban hivatkozott jogszabálysértés megállapítására nem látott módot, ezért az OEVB a kifogás elutasításáról döntött.

[13] Az OEVB a jogszabálysértés megállapítását és jogkövetkezmény alkalmazását a FIDESZ jelölő szervezettel szemben sem tartotta szükségesnek, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezethez a közösségi oldal működtetése nem köthető.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[14] Beadványozó az OEVB határozatával szemben 2022. március 14-én 15 óra 50 perckor elektronikus levelében fellebbezéssel élt.

[15] Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB határozata jogszabálysértő, mert álláspontja szerint a Ve.14. § (1) bekezdésének és 43. §-ának megsértésével döntött a kifogás elbírálásáról, megsértve ezáltal a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített, a választás tisztaságának megőrzésére vonatkozó alapelvet is.

[16] Beadványozó érintettsége igazolásaként arra hivatkozott, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – a 15/2022. NVB határozattal – jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet és az OEVK-ban más jelölő szervezetekkel közös jelöltet állított. Hivatkozott arra, hogy az OEVK területén elkövetett jogsértés, mind Beadványozó, mind az általa indított képviselőjelölt választási esélyeire és jogaira is kihat, így az ügyben való érintettsége fennáll, különös figyelemmel a kampány szabályainak megsértésével összefüggésben a Kúria Kvk.I.37.513/2019/2. számú határozatában kifejtett érvekre is.

[17] Beadványozó előadta, hogy az OEVB határozatában a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok ellenére a tényállást hibásan állapította meg, illetve a bizonyítékokat tévesen mérlegelte. Álláspontja szerint az OEVB határozata hibásan rögzíti a tényállásban azt, hogy az említett személy a bejegyzésében nem tünteti fel magát országgyűlési képviselőjelöltnek, így jelölő szervezeteit sem említi, azok emblémáját sem jeleníti meg, arra sem tesz utalást, hogy hamarosan országgyűlési képviselőválasztások lesznek. Köztudomású és az OEVB előtt hivatalosan ismert tény ugyanis, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet. Ugyancsak köztudomású és az OEVB előtt hivatalosan ismert tény, hogy Varga Gábor a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek jelöltjeként indul a választáson. Varga Gábor képviselőjelölt kifogás tárgyát képező bejegyzésében szereplő "FIDESZ" és "FIDESZ Dél-Fejér" megjelölés nyilvánvalóan a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetségre utal.

[18] Beadványozó hangsúlyozta azt is, hogy köztudomású tény az is, hogy Magyarországon 2022. április 3-án országgyűlési választásokat tartanak, amelyek a választópolgárokban is tudatosult, hiszen az állami szervek kommunikációja, illetve a február 12-én kezdődött kampányidőszak lehetővé tette ezen információ eljuttatását. Éppen emiatt a választópolgároktól nem várható el, hogy egy hivatalosan is nyilvántartásba vett jelölt magatartását az OEVB által meghatározott elvárásoknak megfelelően különböztessék meg, vagyis éles választóvonalat húzzanak abban, hogy adott tevékenységét éppen a leköszönő mandátuma keretei között, vagy pont, hogy az új megbízatás megszerzése érdekében fejtette ki.

[19] Beadványozó szerint az OEVB határozat indokolásával szemben megállapítható, hogy Varga Gábor bejegyzése egy választókerületben található új játszóteret akként mutat be, hogy azt Varga Gábor és FIDESZ építette meg. Annak a tényállításnak a nagy nyilvánosság felé közvetítése, miszerint a FIDESZ játszóteret épít, alkalmas a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, mint jelölő szervezet népszerűsítésére, és ezáltal a választói akarat befolyásolására. Ekként – szól Beadványozó érvelése – a kifogásban hivatkozott bejegyzés közzététele a közösségi oldalon a Ve. 141. § alapján kampánytevékenységnek minősül.

[20] Beadványozó azt is hangsúlyozta, hogy az OEVB határozata helytállóan hivatkozott az Alkotmánybíróság 3257/2019. (X. 30.) AB határozatára (a továbbiakban: ABh), hogy a jogalkotó a Ve. 142. § kivételszabályának beiktatásával lehetőséget biztosít arra is, hogy a hivatalban lévő képviselők munkájukat bemutathassák, akár kampányidőszakban is. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt az ABh-ban rögzített követelményt, miszerint kampányidőszakban e tájékoztató tevékenység során a Ve. alapelveinek is érvényesülniük kell. A hivatalban lévő érintett személynek, ha egyben jelöltként is indul a választásokon, számolnia kell azzal, hogy a választópolgárok szemében a hivatalos minőségben történő megjelenés és a jelölti minőség nem minden esetben választható el egymástól, az szükségképpen összekapcsolódhat. Így amikor az érintett személy kampányidőszakban látja el - nyilvánosság előtt - hivatali tevékenységét, és azáltal adott esetben a választási kampány részévé teszi azt a jelen lévőkön kívüli nyilvánosság felé közvetítéssel, közösségi oldalon, vagyis a nyilvánosság megtöbbszörözésével, be kell tartania a Ve. alapelveit is, mivel azok esetleges megsértése esetén számolnia kell annak jogkövetkezményeivel.

[21] Beadványozó leszögezte, hogy Varga Gábor képviselőjelölt magatartásával nyilvánvalóan megszegte a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Ugyanis valótlanul állította, hogy ő és a FIDESZ új játszóteret épített. Ugyanakkor azt a tényt elhallgatta, hogy az új játszótér és óvodai játszóudvar Magyarország Kormányának Magyar Falu címen indított programjának kereteiben valósult meg, ezzel pedig azt a megtévesztő üzenetet közvetítette a választópolgárok felé, hogy a játszótér nem egy kormányzati program keretében létesült, hanem az a Fidesz és a Varga Gábor beruházásában valósult meg.

[22] Beadványozó összefoglalóan rögzítette, hogy valótlan tényállításokat tartalmazó bejegyzéssel történő kampányolás, és ezzel a választópolgárok megtévesztése sérti a választások tisztaságának elvét [Ve. 2. § (1) bekezdés a) pont], valamint nyilvánvalóan nem tekinthető jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak [Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont]. A jogszerűtlen kampánytevékenységgel való előnyszerzés révén a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti egyenlő versenyfeltételek sérülnek [Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont.

[23] Mindezekre figyelemmel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy fellebbezésének adjon helyt és a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a sérelmezett határozatot változtassa meg akként, hogy a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el Varga Gábor képviselőjelöltet a további jogsértéstől, valamint szándékos jogsértés miatt szabjon ki bírságot.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[24] A fellebbezés nem alapos.

[25] Az OEVB a támadott határozatában lényegében azért utasította el a kifogást, mert az említett képviselőjelölt kifogásolt közlését – a 97/2022. NVB határozatban foglaltakra hivatkozva – mint megválasztott országgyűlési képviselői feladatkörében ellátott olyan tevékenységnek minősítette, amely kívül esik a kampánytevékenységen.

[26] A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt megállapítja, hogy tévedett az OEVB, amikor a kifogásolt tevékenységet nem minősítette kampánytevékenységnek. A Nemzeti Választási Bizottság az említett határozatában leszögezte, hogy a folyó választási eljárásra tekintettel, abban az esetben, ha egy megválasztott képviselő ismét meg kívánja mérettetni magát, fontos figyelemmel lenni arra, hogy nevezett országgyűlési képviselőként végzett tevékenysége és a képviselőjelöltként folytatott kampánytevékenysége egymástól jól elkülöníthető legyen (lásd: 97/2022 NVB határozat, Indokolás [33]). A Nemzeti Választási Bizottság fentiekben említett határozatával elbírált tényállás eltér a jelen ügyben szereplő tényállástól. A 97/2022 NVB határozatban irányadó tényállás értékelése során ugyanis a Nemzeti Választási Bizottság azért nem minősítette kampánytevékenységnek a kifogásolt tevékenységet, mert azt állapította meg, hogy az országgyűlési képviselő közösségi oldalán látható bejegyzésben nem utalt jelölti minőségére, vagy az őt támogató jelölő szervezetekre és abban úgynevezett áthallásos megjegyzés sem volt, amely igazolta volna, hogy a képviselő az e minőségében végzett tevékenységét összefüggésbe kívánja hozni a folyó országgyűlési képviselőválasztással, vagy annak megjelenése bujtatott jelölti kampánytevékenység lenne (vesd össze: 97/2022 NVB határozat, Indokolás [34]).

[27] A jelen ügyben vizsgált közléssel kapcsolatban azonban – a rendelkezésre álló bizonyítékok értékelése alapján – az állapítható meg, hogy annak egyértelműen az a célzata, hogy a folyó választási eljárásban a választópolgári akaratot befolyásolja vagy azt megkísérelje a szóban forgó jelölt újraválasztása érdekében, tehát az egyértelműen a Ve. 141. §-a szerinti kampányeszköznek minősül. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy mindez azt is jelenti, hogy e körben helytálló volt Beadványozó fellebbezése, ugyanakkor ez a tény – az alábbiakban kifejtettek okán – nem jelenti azt, hogy a kifogás érdemét tekintve megalapozott lenne.

[28] A kifogás szerint azért tekinthető valótlannak és ezáltal megtévesztőnek az említett képviselőjelölt szóban forgó bejegyzése, mert többes szám első személyt használva a saját és az őt jelölő egyik szervezet eredményeként hivatkozik a játszótér megvalósulására, holott az Magyarország Kormányának Magyar Falu címen indított programja által valósult meg.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az ügyben azt a kérdést szükséges eldönteni, hogy – azt a tényt is figyelembe véve, hogy nevezett személy az OEVK megválasztott képviselője is – megtévesztő-e a jelölt részéről az arra való hivatkozás, hogy a saját és a jelölő szervezete tevékenységeként hivatkozik az említett eredményre, holott az kormányzati támogatás révén jött létre.

[30] A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy mikénti elbírálása során is irányadónak tekinti korábbi döntésében tett következő megállapításait. A Kormány az Alaptörvény 16. cikk (1) bekezdése alapján a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A miniszterelnök kiválasztásában és ennél fogva közvetve a Kormány alakításában az Alaptörvény rendelkezései folytán az országgyűlési képviselők általános választásán a mandátumok többségét megszerző pártok vesznek részt. A 2018-as országgyűlési képviselők általános választásán a mandátumok többségét a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt szerezte meg. E két párt képviseletében szerzett képviselői mandátumot nevezett képviselőjelölt is. (Vö.: 97/2022. NVB határozat, Indokolás [32])

[31] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásolt posztban feltüntetett eredmény és a képviselőjelöltnek a – megválasztott országgyűlési képviselőként kifejtett – tevékenysége között fennáll olyan releváns oksági kapcsolat, amely alapján semmiképpen sem minősíthető valótlannak, félrevezetőnek az a közlés, hogy – többesszám első személyt használva – a saját tevékenységeként is (azaz a saját, az őt jelölő szervezetek, valamint a Kormány közös eredményeként) hivatkozik azok megvalósulására.

[32] A Nemzeti Választási Bizottság e körben megjegyzi, hogy abban az esetben, ha egy megválasztott képviselő a választáson ismét meg kívánja mérettetni magát, akkor természetes az, hogy ennek során eredménykommunikációt folytat. Ennek során általában magától értetődő, hogy minden olyan eredmény, amely ahhoz a politikai közösséghez (így például kormánypártokhoz) kötődik, amelynek az érintett képviselő is tagja, azt az adott jelölt a saját eredményeként is feltünteti. Mindez – szélsőséges eseteket kivéve – a Ve. alapelveinek sérelmét önmagában nem alapozza meg. Ezt erősíti az Alkotmánybíróságnak az érvelése is, amely szerint „[a] józan észnek ellentmondana a Ve. alapelveinek olyan értelmezése, amely a bírálat engedése mellett általánosságban tiltaná a hivatalban lévő vagy más jelöltek számára a múltbéli tevékenységük, vagy terveik bemutatását, valamint bírálatuk vitatását, a velük szemben felhozott ellenérvek cáfolatát a kampányban.” {3313/2019. (XI. 21.) AB határozat, Indokolás [31]}

[33] Nem tévedett tehát az OEVB, amikor a határozatában a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek sérelmét nem állapította meg támadott határozatában.

[34] A fentiek okán a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a pontja alapján az OEVB határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[35] A határozat az Alaptörvény 16. cikkén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 16.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke