17/2018. NVB határozat - a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

17/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt (6230 Soltvadkert, Alsócsábor 26.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közösen Egymásért Demokratikus Néppártnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vételhez szükséges törvényi követelmények vizsgálata]

 1. A Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt 2018. január 15-én mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-a rögzíti, hogy azt a szervezetet, mely jelöltet vagy listán kíván állítani, a választás kitűzését követően a szervezet képviseletére jogosult személynek be kell jelentenie a Nemzeti Választási Bizottságnál.
 3. Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását a Köztársasági Elnök 2/2018. (I. 11.) KE határozatával 2018. január 11-én tűzte ki.
 4. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a 2018. január 15-i bejelentkezést követően ellenőrizte a szervezet létezésének és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A hivatkozott, közhiteles nyilvántartás adatai szerint a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt törvényes képviseletére három személy jogosult, akik közül a szervezetet az általános képviseleti joggal bíró, önállóan eljárni jogosult Balázs Melinda, a szervezet elnöke jelentette be.
 5. A civil szervezetek közhiteles nyilvántartásának adatai szerint nevezett képviseleti megbízása megszűnésének időpontja 2018. január 6. 
 6. Mindezek alapján megállapítható, hogy a szervezet bejelentésekor eljárt Balázs Melindának a szervezet képviseletére vonatkozó megbízása sem az országgyűlési képviselők választása kitűzésének, sem a szervezet bejelentkezésének időpontjában már nem állt fenn.
 7. A Bizottság jelen határozata meghozatala során figyelemmel van a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.003/2017/2. számú, jelen tényálláshoz hasonló ügyben hozott határozatára, ám az abban megfogalmazottaktól részben eltérő álláspontra helyezkedett az alábbi indokok miatt.
 8. A közjogi választások egész eljárása folyamán a párt törvényes képviseletére jogosult személynek kiemelt szerepe van. A párt döntéshozó szerveinek azt az elhatározását, hogy a szervezet részt vesz a választási eljárásban, megméretteti magát a választópolgárok támogatásának elnyerése érdekében, az erre megbízással rendelkező törvényes képviselő jeleníti meg hivatalos eljárásokban. A Ve. már hivatkozott 119. § (2) bekezdése ugyanis kizárólag őt jogosítja fel arra, hogy a szervezetet a választások kitűzése után a Nemzeti Választási Bizottságnál bejelentse.
 9. A szervezet jelölő szervezetként való jogerős nyilvántartásba vétele után nyílik meg a lehetőség az egyéni jelöltek, majd megfelelő számú jelölt esetében a pártlista állításának jogára. Ezekben a folyamatokban is számos alkalommal szükséges a párt képviseletére jogosult részéről jognyilatkozat tétele. Többek között az egyéni jelölt számára az ajánlóív igénylésére, az egyéni jelölt bejelentésére és az országos lista bejelentésére szolgáló az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) szerinti – formanyomtatványokon (P1, A1, L1) érvényes jognyilatkozatot a párt képviseletére jogosult személy tehet. Ugyancsak a párt képviseletére jogosult személyt illeti meg a jog a párt nevében jogorvoslati kérelem benyújtására, választási bizottságba tag vagy megfigyelő megbízására, bejelentésére. A párt képviseletére pedig elsődlegesen a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő személy jogosult.
 10. Mivel a választási eljárás egy hosszú távú, a kitűzéstől a szavazás napjáig közel kilencven napot felölelő időtartam, jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt nevében a fentiekben jelzett jognyilatkozatot a párt törvényes képviseletét ellátni jogosult személy, vagy az általa adott meghatalmazás alapján más személy tegye meg.
 11. A törvényes képviselő személyéről, képviseleti joga terjedelméről és amennyiben az határidőhöz kötött, a képviseletre vonatkozó megbízása időtartamáról a választási szervek kizárólag a civil szervezetek 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásából tájékozódhatnak. Az itt szereplő, így a megbízás időtartama tekintetében feltüntetett adat nem tekinthető pusztán „technikai jellegű” adatnak, éppen a fent leírt, a törvényes képviselőnek az eljárásban betöltött kiemelt szerepe miatt.
 12. A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt bejelentése, tekintettel arra, hogy az eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízásának időtartama 2018. január 6-án megszűnt, nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
 13. A Bizottság indokoltnak tartja megjegyezni azt is, hogy jelen visszautasítás jogerőre emelkedése esetén nem jelenti akadályát annak, hogy amennyiben a törvényes képviselő(k) megbízásának időtartama a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában rendezésre kerül, a szervezetet ismételt bejelentés után, az egyéb törvényes feltételek fennállása esetén, a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vegye.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 119. §-án, 133. §-án, a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. január 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke