17/2016. NVB határozat - Nyakó István magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

17/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Nyakó István (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 8 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?”

 

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

 

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

 

A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2016. február 23-án személyesen eljárva 11 óra 34 perc 7 másodperckor 24 érvényes támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

 

Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. február 22-én kelt NAIH-94473/2016. számú határozatát, melyben a Hatóság Nyakó Istvánt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

 

Tekintettel arra, hogy Szervező kezdeményezésében a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében nevesített határidőn belül elutasító határozatot nem hozott, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését napirendjére tűzte.

II.

 

Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

 

2016. február 23-án a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezésen kívül még egy, a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása tárgykörébe tartozó kérdés lett benyújtva.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta a 2016. február 23-án a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása tárgykörében benyújtott két országos népszavazási kezdeményezés benyújtásának körülményeit, azoknak az elbírálás szempontjából releváns részleteit az alábbiakban foglalja össze.

 

2016. február 23-án a Nemzeti Választási Iroda székházába (a továbbiakban: székház) kb. 15 erős testalkatú személy (a továbbiakban: Csoport) érkezett.

 

A Nemzeti Választási Iroda munkatársának kérdésére a Csoport tagjai nyilatkoztak, hogy valamennyien a kiskereskedelmi üzletek zárva tartásával kapcsolatos országos népszavazási kezdeményezés benyújtása céljából tartózkodnak a székház előterében. 11 óra 33 perckor Nyakó István szervezőn valamint Erdösi Lászlónén és kísérőjén kívül a Csoport tagjai közül kb. 10-en tartózkodtak a székház előterében.

Az Nsztv. 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a népszavazásra javasolt kérdést személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

E jogszabályi rendelkezés értelmezése kapcsán a Kúria Knk.IV.37.721/2015/2. számú végzésében rögzítette, hogy „[a]z Nsztv. nem tartalmaz szabályt arra nézve, hogy egyéb módon, akár képviselő meghatalmazása révén is eljuttatható lenne a kezdeményezés az NVI-hez.”

 

A 2016. február 23-án a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása tárgykörében benyújtott két országos népszavazási kezdeményezés esetében a szervezők személyesen voltak jelen a Nemzeti Választási Iroda székházában.

A felvételeken látszik, hogy 11 óra 34 perc 3 másodperckor a székház előterében tartózkodó Erdösi Lászlóné szervező kísérője rögzíti elsőként az Erdösi Lászlóné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés érkezési időpontját, majd ezt követően 4 másodperccel később – 11 óra 34 perc 7 másodperckor – Nyakó István szervező rögzítette kezdeményezése érkezési időpontját. Az első érkezési időpont rögzítése után a Csoport tagjai távoztak a székházból.

 

A Nemzeti Választási Bizottság Nyakó István kifogása alapján a benyújtás körülményeit részletesen megvizsgálta, és a kifogás elbírálásáról szóló 15/2016. számú határozatában megállapította, hogy „a Bizottság a megtekintett felvételek és a kifogás alapján nem látta bizonyítottnak, hogy a Csoport tagjainak a székházban való indokolatlan – valódi beadványozói szándék nélküli – bent tartózkodása alapján keletkezett jogellenes helyzetet Erdösi Lászlóné szervező vagy kísérője kihasználta volna.”

 

Előzőekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság 16/2016. számú határozatával hitelesítette az Erdösi Lászlóné által 2016. február 23-án 11 óra 34 perc 3 másodperckor benyújtott, az „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A KISKERESKEDELMI ÜZLETEK – A KISKERESKEDELMI SZEKTORBAN TÖRTÉNŐ VASÁRNAPI MUNKAVÉGZÉS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI CII. TÖRVÉNY SZERINT – TOVÁBBRA IS ZÁRVA TARTSANAK VASÁRNAP?” kérdést tartalmazó népszavazási kezdeményezést, mert a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása tárgykörében azt tekintette elsőként benyújtott országos népszavazási kezdeményezésnek.

III.

 

A benyújtás körülményeinek vizsgálata után a Nemzeti Választási Bizottság azt vizsgálta, hogy Szervező országos népszavazási kezdeményezése megfelel-e az egyéb jogszabályi feltételeknek, köztük az Nsztv. 8. § (1) bekezdésében rögzített, úgynevezett párhuzamossági moratórium rendelkezéseinek.

 

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása, mint népszavazási tárgykör tekintetében – ellentétes jogértelmezés hiányában – a védettség a Kúria Knk.IV.38.081/2015/2.számú végzésének a Kúria hivatalos honlapján való közzétételével szűnt meg. Ez a végzés ugyanis az, amely a Nemzeti Választási Bizottságnak a szintén a kiskereskedelmi üzletek zárva tartásával kapcsolatos népszavazási kérdést hitelesítő 137/2015. számú határozatát megváltoztatta és a kérdés hitelesítése megtagadásáról rendelkezett. A Kúria végzése a hivatalos tájékoztatás szerint 2016. február 23-án 11 óra 33 perc 25 másodperckor került közzétételre a www.kuria-birosag.hu oldalon.

 

Ahogyan az a II. pontban is rögzítésre került, a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartása tárgykörben 2016. február 23-án elsőként, 11 óra 34 perc 3 másodperckor Erdösi Lászlóné kérdésének érkezési időpontját rögzítették. Ebből kifolyólag a Nemzeti Választási Iroda az Nsztv. 6. § (2) bekezdése alapján ezt érkeztette először.

 

Mindezek alapján, hivatkozva a Kúria Knk.IV.38.081/2015/2. és Knk.IV.38.083/2015/2. számú végzéseire – mely döntések által vizsgált kezdeményezések esetében ugyanez volt a tényállás – rögzíti, hogy Erdösi Lászlóné népszavazási kezdeményezése érkezési időpontjának 2016. február 23. 11 óra 34 perc 3 másodperckor való rögzítésével a kérdés hitelesítéséről szóló eljárási folyamat elindult, és a kérdésben foglalt tárgykörben a védettség beállt.

 

Az Nsztv. 8. § (1) bekezdés c)-g) pontjai szerint a kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés

„c) a népszavazási kezdeményezés visszavonásáig,

d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig,

e) a népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,

f) a népszavazás megtartásáig, vagy

g) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig”.

Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés és Erdösi Lászlóné szervező kérdése –„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A KISKERESKEDELMI ÜZLETEK – A KISKERESKEDELMI SZEKTORBAN TÖRTÉNŐ VASÁRNAPI MUNKAVÉGZÉS TILALMÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI CII. TÖRVÉNY SZERINT – TOVÁBBRA IS ZÁRVA TARTSANAK VASÁRNAP?” – azonos tárgyúnak tekinthető, mert azok egy érvényes és eredményes népszavazás esetén egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre. Míg Szervező kérdése sikeres népszavazás esetén és az arra adott többségi „igen” válaszok alapján azt a kötelezettséget róná az Országgyűlésre, hogy helyezze hatályon kívül a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), addig Erdösi Lászlóné szervező kérdésében tartott érvényes és az „igen”-ek többségét hozó eredményes népszavazás a hatályos törvényi szabályozás maradéktalan fenntartását írná elő, vagyis hogy tartózkodjon a törvényhozó a Törvényt érintő jogalkotástól.

 

Fentiek alapján tehát a 16/2016. NVB határozattal hitelesített és jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés az Nsztv. 8. § (3) bekezdése értelmében azonos tárgyúnak tekinthetők, ezért az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó kezdeményezéssel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés c)-g) pontjaiban felsorolt követelményeknek nem felel meg, így annak hitelesítését az Nsztv. 11. §-a alapján megtagadta.

 

IV.

 

A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 6. § (1) bekezdésén, 8. § (1) és (3) bekezdésén, a Törvényen, a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. február 29.

 

Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke