16/2018. NVB határozat - Vágó Gábor magánszemély ügyében eljárva, országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

16/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság Vágó Gábor magánszemély (a továbbiakban: Szervező) ügyében eljárva, országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdését azzal, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” országos népszavazási kezdeményezés 3 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át a Nemzeti Választási Irodának 2018. január 13-án 16.00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása miatt a Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 3.000 Ft, azaz háromezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V170186118. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. január 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

[Az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó törvényi kötelezettség]

 

  1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. május 2-án 42/2017. számú határozatával hitelesítette Szervező „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” országos népszavazásra feltenni kívánt kérdését. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítő határozatát a Kúria 2017. szeptember 5-én kelt Knk.VII.37.424/2017/2. számú végzésével helybenhagyta.
  2. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése szerint a szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § (1) bekezdésében meghatározott átvételét követő százhúsz napon belül egy alkalommal nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából. Szervező a Kúria döntését követően, igénylése alapján 2017. szeptember 15-én 27.000 darab, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete és 2.000 darab, az IM rendelet 2. melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától.
  3. Mivel Szervező a fentiekben ismertetettek szerint 2017. szeptember 15-én vette át az íveket, az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időtartam 2017. szeptember 16-tól 2018. január 13-án 16.00 óráig tartott.
  4. Az Nsztv. 19. § (3) bekezdése szerint a benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettsége elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból eljárva bírságot kell kiszabnia, melynek mértéke minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után ezer forint.
  5. Szervező a törvényes határidőn belül, 2017. november 20-án nyilatkozata szerint 13.499 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához, majd ezt követően, 2017. november 21-én nyilatkozata szerint további 15.503 db ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.
  6. Az IM rendelet 3. §-a szerint a Nemzeti Választási Irodának ellenőriznie kell, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát jeleznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak.
  7. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az IM rendelet 3. §-a szerinti ellenőrzést és megállapította, hogy Szervező az általa átvett 29.000 darab aláírásgyűjtő ívből a törvényes határidőn belül 28.997 darabot adott át a Nemzeti Választási Irodának, azaz 3 darab ív átadására nem került sor.
  8. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette az Nsztv. 19. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét azzal, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?” kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül az ívek benyújtására rendelkezésre álló határidőig – 2018. január 13. 16.00 óráig – 3 darab ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. Mivel az eljárás során a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból kell eljárnia, és a mulasztás okainak mérlegelésére nincs lehetőség, Szervezőnek ívenként 1.000 Ft-ot, összesen 3.000 Ft bírságot kell megfizetnie.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 14. § (1)-(3) bekezdésein, a 19. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 219. § (3) bekezdésén, az IM rendelet 3. és 4. §-án és az 1. és 2. mellékletén, az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 8. §-án, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. január 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke