149/2016. NVB határozat - F. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

149/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság F. L. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1/2016. (X. 2.) határozatát helybenhagyja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. szeptember 30-án kifogást nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB). Kifogásában előadta, hogy 2016. szeptember 16-án a tiszaburai 1. számú szavazókörbe mint MSZP delegáltat bejelentették. A delegálást a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője 13-19/1/2016. számú határozatával elutasította arra tekintettel, hogy a megbízatással összeférhetetlen Beadványozónak a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzatban fennálló mandátuma. Az összeférhetetlenség miatt beadványozó – a Helyi Választási Iroda munkatársaival történő egyeztetést követően – a nemzetiségi önkormányzati mandátumáról lemondott, amelyet 2016. szeptember 27-én két alkalommal is papír alapon benyújtott a HVI-hez. Emiatt Beadványozó értetlenül áll azelőtt, hogy a HVI 13-19/2/2016 számú határozatával a megbízást ismételten elutasította. Álláspontja szerint a HVI határozata jogszabálysértő, emiatt kérte az OEVB-től a határozat felülvizsgálatát.

 

Az OEVB 1/2016. (X. 02.) számú határozata a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján, mivel az nem tartalmazta Beadványozó személyi azonosítóját, amely a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi eleme.

 

II.

Beadványozó 2016. október 5-én az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtott be, amelyben ismételten előadta, hogy a HVI határozata jogszabálysértő, téves hivatkozási alapon nyugszik. Erre hivatkozással ismételten kérte az érintett HVI határozat felülvizsgálatát és szavazatszámláló bizottsági tagságának megállapítását.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

Ennek keretében a Nemzeti Választási Bizottságnak abban kellett állást foglalnia, hogy az OEVB megalapozottan utasította-e el Beadványozó kifogását érdemi vizsgálat nélkül.

 

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés nem alapos.

 

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

 

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen járt el, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el, mivel az nem tartalmazta Beadványozó személyi azonosítóját. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, amelybe a kifogástevő személyi azonosítója is beletartozik.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó fellebbezésében ugyan megadta személyi azonosító számát, azonban ennek pótlására a fellebbezés során már nincs jogszabályi lehetőség, ezáltal a Bizottság nem jogosult a kifogás érdemi vizsgálatára.

 

A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB 1/2016. (X. 2.) számú határozatát helybenhagyta

 

III.

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a 231. § (4) bekezdésén, (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. október 7.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke