145/2019. NVB határozat - L. E magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

145/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a L. E. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 37/2019. (V. 27.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2019. május 26-án 19 óra 57 perckor, elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB). Kifogásában előadta, hogy az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának napján 17 óra 15 perckor szavazásra megjelent a Budapest IX. kerület Vaskapu u. 23-29. szám alatti 036. számú szavazókörben.

[2]          Állítása szerint a személyazonosságának ellenőrzését követően a szavazóköri névjegyzékben a neve mellett található rubrikát már valaki aláírta, így azt aláírásával már nem tudta ellátni. A szavazatszámláló bizottság a választópolgárt a fenti körülmény miatt visszautasította. Beadványozó kérdésére a szavazatszámláló bizottságtól tájékoztatást adott, arról, hogy nem ellenőrizhető az a körülmény, hogy korábban szavazott-e. Szavazás céljából történő ismételt megjelenését a választási bizottság előtt tagadta. Az FVB-től ügyének kivizsgálását, „a foganatosított eljárásról szóló törvényes határidőn belül történő tájékoztatást” kérte.

[3]          Az FVB a kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c.) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert az nem tartalmazta Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, a jogszabálysértés megjelölését, a kifogást tevő személyi azonosítóját.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]          Beadványozó 2019. május 27-én 21 óra 42 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az FVB határozatával szemben. Fellebbezésének mellékleteként benyújtotta az FVB-hez 2019. május 26. napján 19 óra 57 perckor érkezett kifogásának kimenő példányát, amely a fejléc szerint 19 óra 56 perckor lett elküldve.

[5]          Fellebbezésében megadta a kifogásból hiányzó személyes adatait (név, lakcím, személyi azonosító), és ezekkel a korábbi kifogás csatolt példányát is kiegészítette. Kifejtette továbbá, hogy mint „kifogást tevő egyetlen alkalommal sem sértette meg a jogszabályt a szavazó helységben történő tartózkodása során.”

[6]          Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottságtól a „fellebbezésében foglaltak kivizsgálását és a döntésről törvényes időn belül történő értesítését” kérte.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság az FVB döntésének alapjául szolgáló, illetve a fellebbezéshez csatolt kifogás eltérő tartalma és időpontja miatt 2018. május 28-án megkereste a Fővárosi Választási Irodát és nyilatkozattételre hívta fel. A Fővárosi Választási Iroda 2018. május 28. napján 12 óra 17 perckor elektronikusan megküldött nyilatkozatában arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Beadványozó 2016. május 26-án 19 óra 57 perckor nyújtott be „Szavazásból történő kizárás miatti állampolgári panasz” megnevezésű beadványt, melyet az FVB kifogásnak minősített és a kérelmet határozatban bírálta el. Nyilatkozata mellékleteként a beadvány beérkezéséről képernyőfotót is csatolt, amely alapján megállapítható, hogy Beadványozótól a sérelmezett cselekmény kapcsán egyetlen kifogás ékezett. Ezt a tényt megerősítette, hogy a határozat meghozataláig más beadvány a Fővárosi Választási Bizottsághoz nem érkezett. Tájékoztatásával egyidejűleg a beérkezett kifogást ismételten továbbította a Nemzeti Választási Bizottság részére.

[8]          A beszerzett bizonyítékok alapján a Bizottság a tényállást a fentiek szerint állapította meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak. Jelen eljárásban a Beadványozó személyi azonosító jelét fellebbezési kérelmében benyújtotta, ez azonban új ténynek nem minősíthető. Másodfokú eljárásban az alapeljárás során elmulasztott hiányok pótlása és a mulasztások igazolása nem lehetséges. A formai hibában szenvedő kifogás orvoslására másodfokú eljárás keretei között nincs mód. Fentiek figyelembe vételével megállapítható, az, hogy a fellebbezés tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját, nem alapozza meg a kifogás visszamenőleges vizsgálhatóságát. [Kúria Kvk.III.37.314/2014/2. és Kvk.III.38.069/2014/2. számú végzések.]

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Iroda nyilatkozata és a csatolt iratelőzmények alapján megállapította, hogy Beadványozó egy kifogást terjesztett elő az első fokon eljárt választási bizottság részére, 2019. május 26-án 19 óra 57 perckor, személyes azonosító és jogszabálysértés megjelölése nélkül.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján a fellebbezést elutasította és az FVB 37/2019. (V. 27.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 232. § (1) bekezdésén 223. § (1) bekezdésén, a 228. § (1) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a 345. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 29.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke