139/2017. NVB határozat - Bíró Zoltán magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

139/2017. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság Bíró Zoltán magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

 

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. december 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

 

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. június 6-án hozott 70/2017. számú határozatával hitelesítette Szervező 2017. május 8-án benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” országos népszavazási kezdeményezését.
 2. A Kúria 2017. július 11-én a Knk.IV.37.558/2017/4. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 70/2017. számú határozatával szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A támogató aláírások gyűjtése a hivatkozott végzésnek a Magyar Közlönyben való közzétételét és Szervezőnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése szerinti ajánlóívek iránti igénylésének teljesítését követően kezdődhetett meg.
 3. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtési időszak 2017. augusztus 1. és 2017. november 28. közé esett, mely időtartam alatt Szervező az íveket egy alkalommal nyújthatta be a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából.
 4. Szervező a törvényes határidőn belül, 2017. november 28-án 21.935 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.
 5. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2017. november 28-án benyújtott 21.935 db aláírásgyűjtő ív közül 4.716 db ív tartalmazott aláírást. Az aláírást tartalmazó ívek közül 4.714 db a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti, azaz a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló – ívenként legfeljebb 15 választópolgár támogató aláírását tartalmazó – ív volt, 2 db ív pedig az IM rendelet 2. mellékletének megfelelő, azaz a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló – ívenként legfeljebb 6 választópolgár támogató aláírását tartalmazó – ív volt. A hivatkozott adatokból megállapítható, hogy az aláírásokat tartalmazó íveken elhelyezhető és ellenőrzés alá vethető aláírások száma legfeljebb 70.722 lehet.
 6.  Az Nsztv. 21. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzését addig kell folytatnia, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad.
 7. Matematikai számítás alapján kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy Szervező a kezdeményezés támogatására százezernél kevesebb, legfeljebb 70.722 érvényes aláírást gyűjtött.
 8. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 22. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
 9. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „[l]egalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.
 10. Mivel az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére – az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége.

 

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai nyilvántartást semmisítse meg.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 14. § (1) bekezdésén, 19. § (1) bekezdésén, a 21. § (1) bekezdésén, (5) bekezdés b) pontján és (9) bekezdésén, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (2) bekezdésén, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. december 15.

 

                                                                                      

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke