1361/2014. számú NVB határozata dr. Miliosz Nikolett, dr. Kalota Ágnes Mária, Cafaridu Polixeni, Dzindzisz Jorgosz, mint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselői által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
1361/2014. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Miliosz Nikolett, dr. Kalota Ágnes Mária, Cafaridu Polixeni, Dzindzisz Jorgosz, mint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselői (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozók 2014. szeptember 26-án panasz megnevezéssel kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadták, hogy a Hellász Görög-Magyar Kulturális Egyesület kampánya „odáig fajult”, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. szeptember 18-i közgyűlése egyik napirendi pontjával kapcsolatosan az Egyesület az ott történteket megmásító, a teljes nevükkel megnevezett képviselőkre nézve valótlan tényeket állító, a megnevezett képviselők becsületét sértő állítást tartalmazó (aláírás nélküli) levelet tett közzé nagy nyilvánosság előtt a Hellász Görög-Magyar Kulturális Egyesület facebook oldalán. Az oldalon lévő levél bárki számára hozzáférhető, s ezáltal a néven nevezett képviselők személyére, munkájára nézve téves következtetést vonható le a levélből. Beadványozók álláspontja szerint a levél célja a néven nevezett képviselők megsértésén túl szavazatok szerzése, illetve az említett képviselők újraválasztásának megakadályozása. A fentiek alapján beadványozók kérték a becsületsértő kampány beszüntetését és a megfelelő jogi következmény alkalmazását.
II
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ugyanezen bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.) 105. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 167/A. § (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy törzskönyvi azonosító számát (a továbbiakban: PIR szám).
A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. hivatkozott rendelkezései szerint, amennyiben beadványozók magánszemélyként kívánják a kifogást benyújtani, a személyi azonosító szám-otkötelesek a kifogásban megjelölni, szemben a beadványozók által ténylegesen feltüntetett személyazonosító igazolvány számá-val.
Amennyiben beadványozók egy adott szervezet képviseletében kívántak volna eljárni, úgy annak nyilvántartási számát kötelesek feltüntetni. Mivel a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata költségvetési szervnek minősül, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásnak a törzskönyvi azonosító számot kell tartalmaznia, azonban ez a kifogásban nem szerepel. Beadványozók ezenfelül nem igazolták azt sem, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviseletében jogosultak lennének eljárni. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás nem tartalmazza a szervezet székhelyét sem, amely a Ve. hivatkozott rendelkezése szerint szintén kötelező tartalmi elemnek minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás a fent hivatkozott kötelező tartalmi elemek hiányában érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat az Áht. 105. § (1) bekezdésén, a Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdésén, Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 26. 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke