134/2017. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

134/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot a Görög Ifjúsági Egyesület, a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület, a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület közös listáján szereplő Kosztopulosz Vangelisz részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. december 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

 

[1]           A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, melyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A Nektv. 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

 

[2]           Angelidisz Vaszilisz a 2014. évi görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „KARIATIDÁK” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, valamint a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: jelölő szervezetek) közös listáján szerzett mandátumot a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat hivatalvezetője 2017. október 10-én kelt és 2017. október 13-án, postai úton érkezett levelében a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Angelidisz Vaszilisz az Önkormányzatban betöltött elnökhelyettesi és képviselői mandátumáról 2017. szeptember 22-én kelt nyilatkozatával lemondott.

 

[3]           Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján, 2017. október 9-i ülésén meghozott 162/2017. (X. 09.) számú határozatában megállapította a képviselői megbízatás megszűnését. Az Önkormányzat tájékoztatása szerint Angelidisz Vaszilisz a megjelölt közgyűlési határozatot 2017. október 18-án átvette. A Fővárosi Törvényszék 2017. október 31-én kelt, a Nemzeti Választási Irodához 2017. november 9-én megérkezett tájékoztatása szerint a határozat ellen nem került benyújtásra jogorvoslati kérelem, így az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

 

[4]           A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

 

[5]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

 

[6]           A közös listát állító jelölő szervezetek a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül, a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus úton 2017. október 20-án, majd postai úton 2017. október 26-án megérkezett jelölt bejelentő nyilatkozatában a közös listaállításban részt vevő Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület részéről nem a bírósági nyilvántartás szerint a szervezet kizárólagos képviseletére jogosult Kukumzisz György aláírása szerepel. Emiatt a jelölt bejelentő nyilatkozat nem fogadható el érvényesnek, így a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján a mandátumot Kosztopulosz Vangelisz részére adta ki.

 

II.

 

[7]           A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján, 102. § (2) bekezdésén, 102. § (4) bekezdésén, 102. § (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. november 30.

 

 

 

                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                        elnöke