132/2015. NVB határozat - dr. Csenterics Ferenc megbízatásának megszűnése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
132/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja, dr. Csenterics Ferenc megbízatásának megszűnése tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Csenterics Ferenc, a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjának megbízatása 2015. szeptember 6-án megszűnt.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. szeptember 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) bekezdés f) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik a tag halálával. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.
Az Országgyűlés 2013. szeptember 30-i ülésén, 77/2013. (X. 1.) OGY határozatával a Ve. 20. § (1) bekezdése és 352. § (1) bekezdése alapján dr. Csenterics Ferencet a Nemzeti Választási Bizottság tagjává választotta kilenc évre. Dr. Csenterics Ferenc hosszan tartó betegség után 2015. szeptember 6-án elhunyt, ezért a Ve. 34. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Bizottság megállapította tagja megbízatásának megszűnését.
 
A Ve. 35. § (1) bekezdése rögzíti, hogy ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. Az Országgyűlés 77/2013. (X. 1.) OGY határozatával megválasztotta a Nemzeti Választási Bizottság három póttagját is a következő sorrend szerint: dr. Rádi Péter, dr. Bodnár Eszter, dr. Lugossy-Sági Krisztina.
Tekintettel arra, hogy a póttagok közül sorrendben dr. Rádi Péter az első – aki a Ve. 37. § (1) bekezdése szerint 2013. szeptember 30-án esküt tett az Országgyűlés előtt – a Ve. 35. § (1) bekezdése alapján jelen határozat jogerőre emelkedését követően gyakorolhatja jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Választási Bizottságban.
 
A Nemzeti Választási Bizottság tisztelettel és fájdalommal adózik tagja, dr. Csenterics Ferenc emlékének, akinek személyében egy kiváló, magas szakmai tudással bíró szakembert vesztett el.
 
II.
 
A határozat a Ve. 34. § (1) bekezdés f) pontján, a (2) bekezdésén, a 35. § (1) bekezdésén és a 37. § (1) és (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. szeptember 11.
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke