129/2017. NVB határozat - az Országos Örmény Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátumok betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

129/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátumok betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban megüresedett mandátumok közül kettőt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület listáján szereplő Nuridsány Zoltánné, illetve Király Zoltán részére kiadja, valamint megállapítja, hogy a másik négy megüresedett mandátum betöltetlen marad.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. november 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

 

[1]          A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés h) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén.

 

[2]          E rendelkezéssel összefüggésben a Nektv. 102. § (2) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület, közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

 

[3]          Az Országos Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elnöke 2017. február 10-én, postai úton megérkezett levelében, a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor Gyula, Zakariás Antal Dirán, Kabdebó János, Várady Mária és Füleki Balázs mandátuma a Nektv. 102. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszűnt.

 

[4]          Az Önkormányzat közgyűlése 2017. február 8-i ülésén meghozott 3/2017. (II. 8.) számú, 4/2017. (II. 8.) számú, 5/2017. (II. 8.) számú, 7/2017. (II. 8.) számú, 8/2017. (II. 8.) számú, és 9/2017. (II. 8.) számú határozataiban állapította meg a képviselői megbízatások megszűnését.

 

[5]          A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 27-én, illetve 2017. április 11-én, postai úton megérkezett leveleiben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor Gyula, Zakariás Antal Dirán, Kabdebó János, Várady Mária és Füleki Balázs kereseti kérelmet nyújtott be a közgyűlés határozatával szemben. A Fővárosi Törvényszék 2017. augusztus 24-én kelt végzéseiben a kérelmezők kereseti kérelmeit elutasította. [2.Kpk.670.286/2017/3. számú; 2.Kpk.670.265/2017/2. számú; 2.Kpk.670.264/2017/2. számú; 2.Kpk.670.288/2017/3. számú; 2.Kpk.670.263/2017/2. számú; 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzés]

 

[6]          A Fővárosi Törvényszék e végzéseiben megállapította, hogy a kérelmezők utolsó közgyűlési jelenléte, illetve az Önkormányzat 2017. február 8-i mandátumokat megszüntető határozatai között eltelt a Nektv. 102. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 1 év. A Nektv. 106. § (7) bekezdése további jogorvoslat, felülvizsgálat lehetőségét kizárja, így az Önkormányzat február 8-i határozatai jogerőssé váltak. Ezen okból a mandátumok kiadhatók.

 

[7]          A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

 

[8]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

 

[9]          Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (a továbbiakban: jelölő szervezet) a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül nem jelentett be a Nemzeti Választási Bizottsághoz mandátumot szerző jelöltet, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján dr. Issekutz Sarolta megüresedett mandátumát Nuridsány Zoltánné részére, Szongoth Gábor Gyula megüresedett mandátumát Király Zoltán részére adja ki.

 

[10]       A mandátumok kiadása során a Bizottság figyelembe vette, hogy a jelölő szervezet elnökének 2017. szeptember 29-én, illetve 2017. október 3-án megérkezett levelének mellékletei szerint a jelölő szervezet országos listáján szereplő jelöltek közül dr. Forgács Barnabás, Vikol Kálmán Miklós, dr. Szuper Géza, dr. Borszéki Béla, Bacsó Zoltán Károly, Zárugné Tancsin Katalin és Balla Melinda Anna írásban úgy nyilatkozott, hogy a jelöltségről lemondanak és az Önkormányzatban képviselői mandátum megüresedése esetén nem kívánják a megüresedett mandátumot betölteni. A Bizottság megállapította továbbá, hogy a jelölő szervezet listáján szereplő jelöltek közül Flórián Antal és Harmath Kálmán időközben elhunytak.

 

[11]       A jelölő szervezet listáján nincsen több jelölt, aki részére mandátumot lehetne kiadni, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 69. § (1) bekezdése alapján négy mandátum kiadását mellőzte, azok betöltetlenek maradnak.

 

II.

 

[12]       A határozat a Nektv. 102. § (1) bekezdés h) pontján, 102. § (2) bekezdésén, 106. § (7) bekezdésén, 68. § (2) bekezdésén, 69. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222−225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. november 2.

 

 

 

                                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                                             a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                 elnöke