13/2014. NVB iránymutatás a választási plakát eltávolítása szabályainak értelmezéséről

 

 

13/2014. NVB iránymutatás

a választási plakát eltávolítása szabályainak értelmezéséről[1]
 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi

 

iránymutatást

 

adja ki:

 

A Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt, a választási plakátnak a szavazást követő harminc napon belül történő eltávolítására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt előterjesztett kérelem elbírálására a választási bizottságnak nincs hatásköre és bírság kiszabására sem jogosult.

 

Az iránymutatás a Ve. alábbi rendelkezéseinek értelmezésére irányul:

 

„139. § (1)[2]A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.”

 

„141. § Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.”

 

„144. § (7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

 

„218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad

(..)

d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.”

 

Indokolás[3]

 

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint bár a Ve. 144. § (7) bekezdésének második mondatában foglalt plakát eltávolítására vonatkozó kötelezettséget a Ve. tartalmazza, azonban annak jogsértő mulasztása jogkövetkezményeinek alkalmazása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok és nem a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügy. Ebből kifolyólag, azon jogorvoslati kérelem elbírálására, mely a választási plakátnak a szavazás napját követő 30 napon túl történő eltávolítási kötelezettsége megszegésének megállapítására irányul, a választási bizottságnak nincs hatásköre. Ezt az álláspontot erősíti az is, hogy a plakát eltávolítására vonatkozó kötelezettség időpontjában általában az a választási eljárás, melynek idején azt elhelyezték, a választás eredményének jogerős megállapítása miatt már eljárásjogilag véget ért, így a választási szervek feladat- és hatáskörének gyakorlása már nem irányul Magyarország Alaptörvénye XXIII. és 2. cikkében biztosított politikai alapjog, azaz a választójog gyakorlása kinyilvánításának elősegítésére.

 

A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerint jogorvoslati eljárás során bírság kiszabására kizárólag a választási kampány szabályainak megsértése esetén, az ajánlóív késedelmes átadása miatti kötelezettség megszegése miatt, továbbá abban az esetben van lehetőség, ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgároknak a választási kampány céljából kiadott adatai kezelésére vonatkozó szabályokat a jelölt, illetve a jelölő szervezet megsérti.

 

A Ve. 139. § (1) bekezdése szerint választási kampány a szavazást megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a hivatkozott törvényi rendelkezések alapján ezen időszakon kívül választási kampány fogalmilag nem folytatható: a választási kampányidőszakban kampányeszköznek minősülő eszközök igénybevétele a kampányidőszakon kívül nem minősül kampánytevékenységnek.

 

A hivatkozott rendelkezések alapján a Ve. 144. § (7) bekezdés második mondata nem minősül kampányszabálynak.

 

Tekintettel arra, hogy a Ve. 144. § (7) bekezdés második mondata nem az aktív kampánytevékenységre vonatkozó szabály és a plakát eltávolítására vonatkozó kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeként a jogalkotó annak – az eltávolításra kötelezettek költségén való – eltávolíttatását jelöli meg, ami a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatkör, e szabály megsértése miatt bírságot a választási bizottság nem szabhat ki.

 

Budapest, 2014. május 22.

 

 

Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

 

[1] Az 1/2021. NVB iránymutatásban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben, hatályos 2021. november 4. napjától

[2] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[3] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben