1/2014. NVB iránymutatás az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról

 

 

1/2014. NVB iránymutatás
az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról[1]

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi

 

iránymutatást

 

adja ki:

 

1.         Hivatalos ajánlóívnek csak a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni, illetve a másolt ajánlóíven szereplő ajánlás érvénytelen, függetlenül a másolás módjától.

2.         A Ve. 123. § (2) bekezdés a) pontja kizárólag az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló választópolgár munkahelyén való aláírásgyűjtésre vonatkozó tilalmat tartalmaz, így az vonatkozik a jelölő szervezetek által fenntartott vagy működtetett munkahelyekre is, amennyiben az ajánló vagy az ajánlást gyűjtő ott dolgozik. A Ve. hivatkozott rendelkezése azonban nem zárja ki azt, hogy a jelölő szervezet székházában az ajánlásgyűjtést megszervezze.

3.         [2]Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre.

A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja – figyelemmel a Ve. 123. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott követelményekre - , valamint a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

4.         [3][4]A Ve. 124. § (1) bekezdése alapján a jelölt bejelentése a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek és a miniszteri rendeletben megjelölt formanyomtatvány átadásával történik a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van, azonban legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdésének megfelelően a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a Ve. 124. § (4) bekezdésében megállapított határidőben bírságot szab ki. E szabály alól kivételt képeznek az ajánlást nem tartalmazó ajánlóívek, melyek a bejelentésre nyitva álló határidőt követő napon is visszaszolgáltathatók bírságfizetési kötelezettség nélkül. Az ezt követően leadott ajánlást nem tartalmazó ajánlóívek után viszont bírságot kell kiszabni.

5.         Amennyiben a jelölt bejelentése a rendelkezésre álló határidő lejártát megelőzően történik, és az illetékes választási bizottság a megfelelő számú érvényes ajánlás hiánya okán visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ugyanazon jelölt ismételt bejelentése esetén további ajánlóívek leadása lehetséges, mely esetben az érvényes ajánlások számába a korábban leadott összes érvényes ajánlást is bele kell számolni.

6.         A jelölt, jelölő szervezet az ajánlóívekről másolatot nem készíthet, és a rajtuk szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célból nem használhatja fel.

7.         Az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. A választási bizottság tagja csak a bizottság döntése alapján végezhet önállóan ellenőrzési feladatot, illetve tekinthet be a technikai nyilvántartásba.

 

Az iránymutatás a Ve. alábbi rendelkezéseinek értelmezésére irányul:

 

„120. § (1) Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

(2) [5]Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.”

 

„121. § (2)[6] A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.”

 

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2)[7] Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6)[8] Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát és aláírását.

 

„123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, […]

d)[9] állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,”

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

 

[10]124. § (1) A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

(2)[11] A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

(3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

(4)[12] A választási bizottság a bírság kiszabásáról a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.”

 

„125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

(2) Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.

(3) Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.

 

„126. § (1) [13]Az ajánlás érvényes, ha

a) az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai - az aláírás kivételével - a szavazóköri névjegyzék adataival megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.

(2) Nem tekinthető érvénytelenségi oknak, ha az ajánló választópolgár

a) adatai az alábbi okból nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, a központi útiokmány-nyilvántartás vagy a vezetőiengedély-nyilvántartás adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható:

aa) ékezethiba,

ab) írásmódbeli eltérés,

ac) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,

ad) adat más nyelven történő megadása,

ae) több utóneve egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése,

b) lakcímében a település nevét, a közterület elnevezését vagy jellegét a szavazóköri névjegyzékben szereplő formától eltérően adta meg, de a lakcím az ellenőrzés során egyértelműen beazonosítható,

c) lakcímében a lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését nem tüntette fel, vagy az eltér a szavazóköri névjegyzékben szereplő adattól.”

 

„127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.

(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

(3)[14] Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és - kérelmére - a jelöltet.”

  

„252. § (1)[15] Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni.

(2) Az egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba.”

 

„253. § (1)[16] Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harminchatodik napon kell bejelenteni.”

 

„307/G. § (1)[17] Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.

(2) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.”

 

„307/I. § (1)[18] A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.”

 

„318. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.”

 

„338. § (1)[19] A listát legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni.”

 

Az értelmezés során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések:

 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

„6. § Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.”

 

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény

„5. § (2) A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.”

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

„9. §[20] (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(2) A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.

(4) Főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek.”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

„59. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.”

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

„87. § 5. Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét [...]”

 

Budapest, 2014. február 09.

 

 

Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke


[1] A 2/2018. NVB iránymutatásban és az 1/2021. NVB iránymutatásban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben

[2] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[3] Módosította a 2/2018. NVB iránymutatás

[4] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[5] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[6] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[7] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[8] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[9] Beiktatta az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[10] Módosította a 2/2018. NVB iránymutatás

[11] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[12] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[13] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[14] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[15] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[16] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[17] Módosította a 2/2018. NVB iránymutatás

[18] Módosította a 2/2018. NVB iránymutatás

[19] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, Hatályos: 2021. november 4. napjától

[20] Módosította a 2/2018. NVB iránymutatás

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben