A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán listát állító jelölő szervezet kérésére a Nemzeti Választási Iroda öt napon belül, de legkorábban a lista nyilvántartásba  vétele jogerőre emelkedését követően átadja.

Az adatszolgáltatás a jelölő szervezet írásos megkeresése alapján történik és az adatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét.

Az igénylő az adatszolgáltatást nem, életkor, illetve lakcím szerinti csoportosításban is kérheti.

Az adatszolgáltatás igénylésének és teljesítésének feltétele a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése és az, hogy a jelölő szervezet igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a megválasztható képviselők száma szerinti befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára. Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán 21 képviselő kerül megválasztásra. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől, havibér alkalmazása esetén 149 000 forint. Ennek alapján a jelölő szervezet (149 000x21) 3 129 000 Ft összegű adatszolgáltatási díjat köteles befizetni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú számlájára, ha az adatszolgáltatást igénybe kívánja venni. A közlemény rovatba a névjegyzék szót kérjük beírni.

  1.  A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevében az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére az alábbi személyek jogosultak:

1. civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,

2. a törvényes képviselő által a párt bejelentésre szolgáló P2-es nyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,

3. az 1-2. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

  1.  Az igénylésben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:
  • az igénylő jelölő szervezet nevét,
  • az igénylés jogcímét, azaz a Ve. 155 § (1) bekezdés b) pontjára kell hivatkozni vagy arra, hogy az adatigénylés a névjegyzéki adatok közvetlen politikai kampány céljára való felhasználása érdekében történik,
  • milyen csoportosításban (nem, életkor, lakcím) kéri a névjegyzéki adatokat,
  • dátum, az 1. pontban megjelölt személy neve és aláírása.
  1.  Az igénylés benyújtása lehetséges
  • elektronikus úton a dokumentumok szkennelt, illetve aláírt példányának az nvb@nvi.hu címre való megküldésével,
  • személyesen átadhatók az 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. szám alatt, vagy
  • postai úton is eljuttathatók a Nemzeti Választási Iroda (1397 Budapest, Pf.: 547.) levelezési címére.

Az igényelt névjegyzéki adatokat a Nemzeti Választási Iroda cd/dvd-n bocsájtja a jelölő szervezet rendelkezésére. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Az átadott-átvett adatokat a jelölő szervezet kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatja fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos!

Az adatszolgáltatások adatait a jelölő szervezetnek legkésőbb a szavazás napján, azaz 2019. május 26-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, tehát legkésőbb 2019. május 29-én 16:00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának.  A megsemmisítés dokumentálásához használható jegyzőkönyv-minta itt érhető el, ennek használata azonban nem kötelező, az a jelölő szervezet kötelezettsége teljesítésének megkönnyítésére szolgál.

A megsemmisítésről készült jegyzőkönyveket a jelzett határidőig kell eljuttatni az NVI számára. Ez történhet az aláírt, szkennelt jegyzőkönyvnek az nvb@nvi.hu email címre való megküldésével, az 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. szám alatti személyes átadásával, vagy a 1397 Budapest, Pf.: 547. levelezési címre történő postára adásával.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatok jogosulatlan felhasználása, illetve azok megsemmisítésére, valamint a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén, erre irányuló kifogás alapján a Nemzeti Választási Bizottság bírságot szabhat ki!