Választási bizottság tagjának megbízása az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választásán

Az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választásán (a továbbiakban: közös eljárás) a következő választási bizottságok működnek: 

 • minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB);
 • települési szinten helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB);
 • a vármegyékben területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB), a fővárosban a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB);
 • országos hatáskörrel és illetékességgel a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB).

Az egy szavazókörös településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság (HVB) látja el.

A választási bizottságok választott és a megbízott (delegált) tagokból állnak. Választási bizottsági tag megbízására a listát állító jelölő szervezetek jogosultak.

A jelölő szervezetek alapvető érdeke, hogy valamennyi választási bizottságba delegáljanak tagot, mivel így személyesen ellenőrizhetik, elősegíthetik a választás törvényes lefolyását, illetve aktív részesei lehetnek az esetleges jogviták eldöntésének.

Megbízás a választási bizottságokba

A közös eljárás nem változtatott azon a szabályon, hogy a nemzetiségi önkormányzati választáson nincs lehetőség választási bizottságba tag megbízására, kizárólag megfigyelő delegálására van lehetőség. A nemzetiségi megfigyelő megbízásáról szóló tájékoztató itt érhető el.

A közös eljárás során működő választási bizottságokba való megbízás csak az EP választás, illetve a helyi önkormányzati választás alapján lehetséges.

Jelölés típusa

Lehet-e tagot megbízni?

Szavazatszámláló bizottság (SZSZB)

Helyi Választási Bizottság (HVB)

Területi Választási Bizottság (TVB/FVB)

Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Polgármester

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Egyéni listás

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Egyéni választókerületi

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Kompenzációs listás

Igen.

Igen.

Nem.

Nem.

Vármegyei listás, fővárosi kompenzációs listás

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Főpolgármester

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

EP lista

Igen.

Igen.

Igen

Igen.

A közös listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a fenti választási bizottságok tagjainak megbízására.

Az NVB-be csak az EP választáson állított lista jogán lehet tagot megbízni. Ebben az esetben azonban azok a jelölő szervezetek is jogosultak tag megbízására, amelyek az Országgyűlésben frakcióval rendelkező párttal közös listát állítanak és a frakció jogán a párt már bízott meg tagot az NVB-be.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki a helyi önkormányzati, illetve az EP-választáson jelöltként indulhat.

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • jelölt.

A választási bizottság megbízott tagja legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.

A megbízott tag bejelentése

Az NVB-be, TVB-be, illetve a HVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Az SZSZB, valamint az egy szavazókörös településen a HVB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig.

Ha az átjelentkező választópolgárok nagy száma miatt az SZSZB-t a HVI kiegészítette, úgy a további tagok megbízására vonatkozó bejelentési határidő a szavazást megelőző 2. napon 16.00 órakor jár le. A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a megbízásra jogosultakat erről a lehetőségről. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • a megbízó jelölő szervezet (és képviselője) nevét,
 • a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint
 • a választási bizottság megjelölését (ahová a megbízás szól).

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője utasítja vissza a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni

 • NVB-be való megbízás esetében az NVI-hez;
 • TVB-be/FVB-be való megbízás esetén a TVI-hez/FVI-hez;
 • HVB-be vagy SZSZB-be való megbízás esetén az illetékes HVI-hez.

Kizárólag személyesen (jelölő szervezet képviselője vagy meghatalmazottja által) a helyi választási iroda fekvése szerinti országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához is benyújthatók az SZSZB-kbe való megbízások dokumentumai.

A választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A megbízott tagnak a bejelentését követő 5 napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az SZSZB/HVB tagja a polgármester előtt, a TVB/FVB tagja a vármegyei közgyűlés elnöke/főpolgármester előtt, az NVB tagja az Országgyűlés elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a megbízás jogalapját képező jelöléshez, illetve listaállításhoz kapcsolódó választás eredményének jogerőssé válásáig tart.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 • ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • lemondással,
 • ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,
 • ha a megbízott tagot megbízó jelölő szervezet által állított lista kiesik,
 • a tag halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet – a megbízást megalapozó lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben