Jelölt, lista állítása az országgyűlési képviselők választásán

 • A kampánytevékenység támogatása az országgyűlési képviselők általános választásán

   

  1.      Az egyéni választókerületi képviselőjelölt támogatása

  Az országgyűlési képviselők általános választásán minden egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: jelölt) a központi költségvetésből juttatott, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (Kktv.) 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti összegű támogatásra jogosult. A támogatás összege (egymillió forint) 2015-től kezdődően a Központi Statisztikai Hivatal által a következő általános választás évét megelőző évre megállapított fogyasztói árindexszel évente növekszik.

  A támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható.

  A támogatást a Magyar Államkincstár bocsátja a jelölt rendelkezésére, amelynek érdekében a Kincstár a jelölt kezdeményezésére a jelöltként való nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül megállapodást köt.

  A támogatásra jogosult pártlistát állító párt egyéni választókerületi jelöltje legkésőbb a jelöltként való nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon a Kincstárnak írásban nyilatkozhat arról, hogy a támogatás igénybevételéről lemond, és azt az őt jelölő párt rendelkezésére bocsátja.

   

  2.      Az országos listát állító pártok támogatása

  Az országos listát állító pártok a jelöltállítással arányos mértékű költségvetési támogatásra jogosultak.

  A közös pártlistát állító pártok e tekintetben egy pártnak tekintendők.

  A támogatás csak akkor folyósítható a pártlistát állító pártnak, ha legkésőbb a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon nyilatkozik arról, hogy ha a visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és az tőle nem hajtható be, a párt vezető tisztségviselői és a listán állított, valamint egyéni választókerületi jelöltjei állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért.

   

  3.      Az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása:

  Az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok is jogosultak költségvetési támogatásra.

  A támogatásból az egyes, nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvényben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően határozza meg.

  A választási kampányfinanszírozással kapcsolatos részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el, a www.allamkincstar.gov.hu oldalon a Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Pártok, jelöltek > Választási kampányfinanszírozás menüpont alatt, vagy az alábbi linken:

  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/valasztasi_kampanyfinanszirozas

 • Az országgyűlési egyéni választókerületi jelölt

  Országgyűlési egyéni választókerületi jelölt az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki szerepel a központi névjegyzékben, összegyűjt legalább 500 darab érvényes ajánlást és az illetékes (az indulás helye szerinti) egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) nyilvántartásba veszi. 

  A választhatóságnak nem feltétele a magyarországi lakóhely, vagyis ennek hiányában is lehet valaki jelölt, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.

  A választhatóság jogának korlátai:

  Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

  akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,

  aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,

  aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, illetve

  aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.

  Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelölt

  -       párt jelöltjeként vagy

  -       független jelöltként indulhat.

  Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

  Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

   

  Ajánlás

  Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Jelöltet ajánlani csak az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI) által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletre jogosult személy útján – igényelhet az indulás helye szerinti OEVI-től. Az igény bejelentésére az A1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik!

  Névviselés

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint ekkor kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

  Az ajánlóívek átvétele

  Az indulás helye szerinti választási iroda (OEVI) legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az ajánlóív átvételére jogosult személynek.

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét az A1 jelű formanyomtatvány szerinti sorrendben tünteti fel. A választási iroda sorszámmal látja el az ajánlóíveket.

   

  Az ajánlóívek átvételére jogosult

  -       a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

  -       a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

  a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

  b) a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet nevében eljárni jogosultként feltüntetett személy,

  c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy;

  -       az A1 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlen állapotban is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, pótlólag újabbak igényelhetők újabb A1 jelű formanyomtatvány kitöltésével.

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az egyéni jelölt bejelentése

  Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (OEVB).

  Az egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – jogszabályban meghatározott kiterjesztésű, felbontású és formátumú fájlban kell mellékelni.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni az íveket kiadó OEVI-nek a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőt követő napon kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának.

  E kötelezettség elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások tételes ellenőrzését a választási iroda nem folytatja tovább, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  Az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele

  Az OEVB – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba a jelöltet.

  Ha az OEVB a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a párt –a választás napját megelőző 37. nap 16.00 órát megelőzően pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, az A1 
  jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz. Ebben az esetben újabb nyomtatvány benyújtása is szükséges!

  A pótlólagosan igényelt ívekre is az általános leadási határidők vonatkoznak, így a kitöltött íveket legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik nap 16.00 óráig, , az üres íveket pedig másnap 16.00 óráig lehet leadni bírságfizetési kötelezettség nélkül.

  A közös egyéni jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Az országgyűlési képviselők választásán a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük a közös jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB mellett működő választási irodától a jogszabályban meghatározott A1 jelű nyomtatványon.

  Amennyiben a közös jelöltet 5-nél több párt állítja, úgy ebben az esetben az A1 nyomtatvány 2. oldalából kell az igénylőknek további példányt csatolniuk. Ezen kell egyértelműen jelölni, hogy az itt feltüntetett jelölő szervezetek a 6., 7., stb. sorszámot kapják. Ezt megtehetik a nyomtatványon például a feltüntetett sorszámok áthúzásával és a helyes szám feltüntetésével, vagy a nyomtatványon lévő sorszámok tollal való átírásával.
  Minden olyan megoldás elfogadható, amelyből a választási iroda számára egyértelműen kiderül, hogy pontosan hány szervezet állítja a jelöltet és azok milyen sorrendben szerepeljenek az ajánlóíven.

  A közös jelöltet a jelölő szervezeteknek együttesen kell bejelenteniük a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes OEVB-nél a jogszabályban meghatározott E1 jelű nyomtatványon. A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt – a pártok költségvetési támogatása szempontjából – melyik jelölő szervezethez tartozik. 

  A jelölt kiesése

  Az egyéni jelölt kiesik, ha

  • a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a válaszhatósága megszűnt,
  • a jelöltet állító pártot a Nemzeti Választási Iroda törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.


  A jelölt lemondásának bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A jelöltnek a fenti határidőt követő lemondása joghatás kiváltására nem alkalmas, a jelöltre leadott szavazatok érvényes szavazatnak minősülnek.

  A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törlésre kerül.

  Kiesik továbbá a listán szereplő jelölt, ha a választáson nem szerez mandátumot és a szavazás napját követően a jelölésről írásban lemond.

 • Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

  Országos listát a Nemzeti Választási Bizottság által jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt vagy országos nemzetiségi önkormányzat állíthat.

  Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

  A pártlista állításának szabályai

  Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 14 megyében és a fővárosban – legalább 71 (hetvenegy) egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A pártlistát legkésőbb a szavazást megelőző 36. nap 16.00 óráig kell bejelenteni.

  Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján, kizárólag ugyanazon pártok részvételével, közös pártlistát állíthat.

  Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.

  A pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 279. Ha a pártlistáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.

  Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet. Egy személy csak egy országos listán (pártlistán vagy nemzetiségi listán) fogadhat el jelölést.

  A pártlista bejelentése

  A pártlistát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

  A pártlistán szereplő jelöltek sorrendjét a párt határozza meg, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható.

  A pártlista bejelentésére a jogszabályban meghatározott L1 jelűformanyomtatvány szolgál. A pártlistán állított valamennyi jelöltnek ki kell töltenie a jogszabályban meghatározott SZ1 jelű személyi lapot, amelyet csatolni kell a lista bejelentésére szolgáló L1 jelű nyomtatványhoz.

  Ha a pártlistán szereplő jelölt több utónévvel rendelkezik, a személyi lapján az SZ1 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, feltéve, hogy a névviselésre vonatkozó nyilatkozatot egyéni jelöltként nem tett.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – a jogszabályban meghatározott kiterjesztésű, felbontású és formátumú fájlban az SZ1 jelű nyomtatványhoz kell mellékelni.

  A pártlista nyilvántartásba vétele

  A pártlistát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 2. napon – veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétel során a Bizottság a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát veszi figyelembe, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

  A közös lista állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több párt közös pártlistát állíthat, amelyet azonban csak ugyanazon pártok részvételével állított közös egyéni választókerületi jelöltek alapozhatnak meg. Amennyiben valamely jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt részt vesz közös pártlista állításában, önállóan pártlistát már nem állíthat.

  A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító jelölő szervezeteknek – a képviseletükre jogosult személyek útján– közösen kell megtenniük.

  A nyilvántartásba vett pártlista kiesése

  • a párt a listát visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő összes jelölt kiesik,
  • a Nemzeti Választási Iroda a pártot törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a Nemzeti Választási Iroda törli a listák nyilvántartásából a pártlistát, mert a párt jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a 71-et, vagy kevesebb mint 14 megyében és a fővárosban állította őket;
  • a Nemzeti Választási Iroda törli a listák nyilvántartásából a jogerősen nyilvántartásba vett pártlistát, ha az egyéni választókerületi jelölt kiesése miatt a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek száma nem éri el a 71-et, vagy kevesebb mint 14 megyében és a fővárosban állította őket.
   

  A kiesett lista a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törlésre kerül.

  A nemzetiségi lista állításának szabályai

  Ajánlás a nemzetiségi lista állításához

  A nemzetiségi lista állításának feltétele - a központi névjegyzékben a szavazás napját megelőző 50. napon - az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de legfeljebb 1500 érvényes ajánlás összegyűjtése. Listát ajánlani csak a Nemzeti Választási Iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

  Ajánlóív igénylése

  Az országos nemzetiségi önkormányzat a választópolgárok ajánlásának gyűjtéséhez ajánlásgyűjtő ívet a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele jogerőssé válását követően az A2 jelű formanyomtatványon igényelhet a Nemzeti Választási Irodától.

  Az előzetese igényelt ajánlóíveket a Nemzeti Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át.

  Közgyűlési határozat a lista állításáról, a nemzetiségi lista bejelentése

  Az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének legkorábban az országgyűlési képviselők általános választását megelőző naptári év október 1-jén, legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül , át nem ruházható hatáskörében, határozatban kell döntenie a nemzetiségi lista állításáról.

  A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt, feltéve, hogy a nemzetiséghez való tartozása az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal szerepel a névjegyzékben.

  A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.

  Az országos nemzetiségi önkormányzat döntésének tartalmaznia kell:

  a)      a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát,

  b)      a jelöltek személyi azonosítóját.

  A döntést legkésőbb a meghozatalát követő naptári napon írásba kell foglalni és – a személyi azonosítók kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A döntésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a döntést követő harmadik naptári napig írásba kell foglalni és az országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak meg kell küldeni.

  A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda előtt a nemzetiségi listával kapcsolatos feladatok kapcsán az elnök helyett a nemzetiségi önkormányzati képviselő is képviselheti a nemzetiségi önkormányzat testületét, amennyiben erre a listáról szóló határozatban megbízást kap. A megbízás érvényességéhez a megbízott személy nevét és személyi azonosítóját a megbízás tényével együtt a döntésnek tartalmaznia kell.

  A listáról szóló döntés elleni jogorvoslatként kizárólag közigazgatási nemperes eljárás indítható, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal útján. A jogorvoslati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a döntés közzétételét számított 3. napon megérkezzen az illetékes kormányhivatalhoz.

  A határozathozatallal és az azzal szembeni jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat az Njtv. 117/A. §-117/B. §-ai tartalmazzák.

  Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

  A Nemzeti Választási Iroda ingyenesen külön kérelem benyújtása nélkül – az ajánlóívek átadásával egyidejűleg – átadja az országos nemzetiségi önkormányzat számára az ajánlásra jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Ezeket az adatokat kizárólag az ajánlásgyűjtés céljára szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

  Ezt követően az országos nemzetiségi önkormányzat írásbeli kérelme alapján a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, ingyenesen átadja át a Nemzeti Választási Iroda a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. Ezeket az adatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

  Az adatszolgáltatás igénylésére nyomtatványt itt talál. (a nyomtatvány használata nem kötelező) 

  Az ajánlások gyűjtése

  A nemzetiségi választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a jelölő szervezet kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Felhívjuk valamennyi jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről oldalán (www.naih.hu) már több ajánlást tett közzé, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 35. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a Nemzeti Választási Irodának.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt országos nemzetiségi önkormányzaton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek. 

  A nemzetiségi lista bejelentése

  A nemzetiségi listát a közgyűlési határozat, a listás jelöltek SZ1 lapja és az ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

  Összegezve, a nemzetiségi lista állításának feltételei:

  - az országos nemzetiségi önkormányzat jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétele,

  - az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése által a lista állításáról hozott jogerős határozat,

  - a nemzetiségi választópolgárok legalább 1%-ának, de legfeljebb 1500 érvényes ajánlásának összegyűjtése,

  - a nemzetiségi listán legalább 3 jelölt szerepeltetése;

  - a nemzetiségi listán szereplő jelöltek személyének és számának megfelelően kitöltött SZ1 jelű formanyomtatványok kitöltése.

  A nemzetiségi listát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 2. napon – veszi nyilvántartásba.

   

  Az országos listán szereplő jelölt kiesése

  • a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a válaszhatósága megszűnt,
  • a jelöltet állító pártot vagy annak listáját a Nemzeti Választási Iroda törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  Az országos listán állított jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére L2 jelű formanyomtatvány szolgál. 

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be. 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben