Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán

Az országgyűlési képviselők általános választásán jelölő szervezet 

-  az a párt lehet, mely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, továbbá

-  az országos nemzetiségi önkormányzat, 

ha a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.

A közös jelöltet, listát állító pártoknak külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi listát kíván állítani, a választás kitűzését követően kezdeményeznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnál jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A jelölő szervezet bejelentésére a jogszabályban meghatározott P1 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis párt esetén az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a párt törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell aláírásával ellátnia a P1 jelű formanyomtatványt.

A nyomtatványt ezt követően bárki meghatalmazás nélkül leadhatja az alábbi módok egyikén:

-  személyesen ügyfélfogadási időben a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában (H-Cs: 8:30-tól 16:00-ig, P: 8:30-tól 13:30-ig), vagy

-  postai úton (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.)

-  elektronikus úton az Eüsztv. szerinti fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírással ellátva vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (AVDH) szolgáltatással hitelesítve az nvb@nvi.hu e-mailcímen, vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül. Ez esetben kérjük, hogy a benyújtás során legyenek figyelemmel arra, hogy valamennyi csatolmány hitelesítésre kerüljön.

A jelölő szervezet bejelentésére vonatkozóan nincs konkrét törvényi határidő, azonban fontos figyelemmel lenni arra, hogy a jelölt-, illetve nemzetiségi listaállításhoz szükséges ajánlóívek igénylésére csak azt követően van mód, hogy a párt/nemzetiségi önkormányzat jelölő szervezetént való nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedett.

 • A bejelentésre szolgáló P1 jelű  formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, amely minden esetben a pártnak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, országos nemzetiségi önkormányzat esetén a Magyar Államkincstár (MÁK) törzskönyvi nyilvántartásában szereplő neve. A civil szervezetek közhiteles, elektronikus bírósági nyilvántartása itt, a MÁK törzskönyvi nyilvántartása itt érhető el.

  A formanyomtatványon lehetőség van rögzíteni a jelölő szervezet internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név. Ez utóbbi azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a választáson a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett szervezet nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a jelölő szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a jelölő szervezet tevékenységével.

  A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz megjeleníthető, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor kéri. A határidő jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül megjelenítésre, a szavazólapon nem.

  A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet a bejelentés alkalmával csatolhatja az emblémáját (jelképét) is. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg (húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen). A hatályos jogi szabályozás alapján az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is jogvesztő, azaz az embléma - a rövidített névhez hasonlóan - csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a bejelentésre szolgáló formanyomtatványon kéri.

  Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

 • Az országos nemzetiségi önkormányzat kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor –elektronikus adathordozón - csatolni kell az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó word fájlt is.

 • A szervezet bejelentésére szolgáló, miniszteri rendeletben meghatározott P1 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a formanyomtatványon a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a Nemzeti Választási Irodához kell eljuttatni hivatali időben.

  A képviseleti jogosultság tovább delegálásához használható meghatalmazás mintája itt érhető el (használata nem kötelező). A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a Nemzeti Választási Iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

  Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt.

 • Az országgyűlési képviselők általános választáson a jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottságnál kell bejelenteni. A bejelentés a jogszabályban meghatározott, a szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában való átadását jelenti.  

  A jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon dönt.

  A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, amelyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha egy jelölő szervezetet törölnek a civil szervezetek nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Iroda is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben