Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, Az információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetőségek

 

Tájékoztató a Nemzeti Választási Bizottság kezelésében lévő közérdekű adatok egyedi igényléséről

 

Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a Nemzeti Választási Bizottság Titkársága útján kerülnek a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen a Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Bizottság Titkárságán (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) hivatali munkaidőben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00-ig, pénteken 8.30-13.30 óráig.

 

A Bizottság adatigénylési felelőse: Dr. Szabó-Unger Anikó

 

2. Írásban a Nemzeti Választási Bizottság postai címén: 1397 Budapest, Pf.:547.

 

3. Elektronikusan az nvb@nvi.hu címen.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

 

A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a Bizottság kezelésében lévő közérdekű adatigénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igénynek a Nemzeti Választási Bizottsághoz történő beérkezésétől, illetve a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igénynek haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja az igénylőt az igény pontosítására. (Ennek időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.)

 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigény teljesítése a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár a fenti határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt a kérelem beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. Az adatigény teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatjuk. Ha az adatigénylés teljesítése a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a dokumentum jelentős terjedelmű, az adatigénylést – a választási időszak kivételével – a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk. Az igénylő tájékoztatást kap az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségéről is.

 

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az igény beérkezését követő 15 napon belül a Nemzeti Választási Bizottság elnöke levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

 

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani.

 

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben