Jelölt, lista állítása az időközi nemzetiségi önkormányzati választáson

 • Az időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a település egésze egy választókerületet alkot, függetlenül attól, hogy az 10 000 fő alatti vagy ezt meghaladó lakosságszámmal bír.

  Az időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát az időközi választást kitűző választási bizottság, a kitűzésről szóló határozatában állapítja meg.

  A választáson kizárólag a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Az időközi választáson való részvételhez tehát újra nyilvántartásba kell vetetni magukat a nemzetiségi szervezeteknek.

  Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Jelölt csak az adott nemzetiségi névjegyzékben szereplő személy lehet, ha

  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
  • a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi és 2019. évi általános választásán, valamint az ezeket követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje.

  A jelöltként indulni szándékozó személynek az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon nyilatkozatnia kell arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

  Ajánlás

  Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet. Az A6 jelű formanyomtatványt az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor a fent meghatározottak szerint választójoggal rendelkezik.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az A6 jelű nyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, továbbá itt kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását.

  Az ajánlóívek átvétele

  A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
  Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

  Az ajánlóívek átvételére

  1.  a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

  2.  az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;

  3.  a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője jogosult:

  a)  a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,

  b)  a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésre szolgáló P4-es nyomtatványon a jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy,

  c)   az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d.  az a)-c) pontban megjelölt személyek által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

  jogosult.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A6 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

   Névviselés

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon is az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés vagy egyéb okból megváltozik.

  Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

  A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a településen a jelölt ajánlására jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Az adatbázis teljes, mivel a Ve. 89. § (1) bekezdése szerinti adatkiadás megtiltása erre az adatszolgáltatásra nem terjed ki. Éppen ezért ezek az adatok kizárólag az ajánlások gyűjtésére használhatók fel, egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

  A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján 16.00 óráig meg kell semmisítenie, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet a szavazást követő 3. napon 16.00 óráig át kell adnia annak a helyi választási irodának, amelytől az adatokat átvette. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.) A megsemmisítési jegyzőkönyv mintája itt érhető el, ennek használata azonban nem kötelező.

  A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommala szavazást megelőző 38. és 13. napon juthat hozzá, írásos megkeresése alapján. Az igényléshez használható nyomtatvány mintája itt érhető el. Ezek az adatok már nem tartalmazzák az adatai kiadását megtiltó választópolgárok nevét és lakcímét, továbbá kizárólag közvetlen politikai kampány céljára használhatók fel.

  Az ajánlások gyűjtése

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

  •   tömegközlekedési eszközön,

  •   állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

  •   felsőoktatási és köznevelési intézményben,

  •   egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát és aláírását is. Fontos, hogy a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. 

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt bejelentése

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

  A jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az E3 jelű nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes kiadott ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a jelölt bejelentésére nyitva álló határidői, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a jelölő szervezeten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek (pl. azokat eltulajdonították).

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő helyi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma el nem éri a jelöltséghez szükséges számot.

  Ezen túl, amennyiben a jelöltként indulni szándékozó, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – nyilvántartásba veszi.

  Amennyiben a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlóíveket igényelhet, újabb A6 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

  A közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A6 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E3 jelű nyomtatványon. Egyebekben a közös jelölt állításának szabályai azonosak az önálló jelölt állítására vonatkozó szabályokkal.

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesése

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesik, ha a jelölt

  • a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a választhatóság jogát elveszíti,
  • a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént.

 • A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megye, illetve a főváros egésze alkot egy választókerületet.

  Az időközi választáson kizárólag az a nemzetiségi szervezet vehet részt (azaz lehet jelölő szervezet és jogosult listát állítani), amely a 2019. évi általános területi nemzetiségi önkormányzati választáson a listaállítás feltételeit teljesítette.

  A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely

  • a 2019. évi általános nemzetiségi választáson a kitűzött települési választások 10 %-ában jelöltet állított és összegyűjtötte a listaállításhoz szükséges számú ajánlást,
  • a 2019. évi általános nemzetiségi választáson területi listáját a területi választási bizottság nyilvántartásba vette és
  • az időközi választáson a területi választási bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.

  Az időközi területi nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson ajánlást nem kell gyűjteni. A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele után a következő esemény a lista bejelentése.

  A területi nemzetiségi lista bejelentése

  A területi nemzetiségi listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell bejelenteni  a nyilvántartásba vételre illetékes területi választási bizottságnál, a fővárosban a Fővárosi Választási Bizottságnál. 

  Mivel ajánlásokat nem kell gyűjteni, a lista bejelentéséhez kizárólag az L6 jelű formanyomtatványra van szükség, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell a jelölt által kitöltött SZ5 jelű formanyomtatványt.

  A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, és a sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. A területi listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

  A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján, azaz a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig visszavonhatja. A lista visszavonására szintén az L6 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.

  A listán szereplő jelölt az SZ5 jelű nyomtatványhoz csatolhatják arcfényképét, és e nyomtatványon kérheti, hogy a választások hivatalos honlapja és a szavazólap ne tartalmazza egyik utónevét, illetve a „dr.” megjelölést, valamint ugyanitt kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is.

   A területi nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a területi nemzetiségi listát a területi választási bizottság, a fővárosban állított területi listát a Fővárosi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

   A területi választási bizottság a listát a jelölt nélkül veszi nyilvántartásba, ha a jelölt

  •  nem választható (pl. nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben),
  •  a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. és 2019. évi általános választásán, valamint az ezeket követő időközi választáson más nemzetiség jelöltje volt.

  A területi nemzetiségi lista kiesése

  A területi nemzetiségi lista kiesik, ha

  • a jelölő szervezet(ek) a listát a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a listát állító jelölő szervezetet vagy a listát a választási bizottság törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

   Adatszolgáltatás a nemzetiségi választópolgárokról

  A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommala szavazást megelőző 38. és 13. napon juthat hozzá, írásos megkeresése alapján.

  A jelölő szervezet a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet a szavazst követő 3. napon 16.00 óráig át kell adnia annak a területi választási irodának, amelytől az adatokat átvette. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.) A megsemmisítési jegyzőkönyv mintája itt érhető el, ennek használata azonban nem kötelező.

  Felhívjuk valamennyi jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

   

 • Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán az ország egész területe alkot egy választókerületet.

  Az időközi választáson kizárólag az a nemzetiségi szervezet vehet részt (azaz lehet jelölő szervezet és jogosult listát állítani), amely a 2019. évi általános országos nemzetiségi önkormányzati választáson a listaállítás feltételeit teljesítette.

  Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amelynek

  • a 2019. évi általános nemzetiségi választáson az országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette és
  • az időközi választáson a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.

  Az időközi országos nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson ajánlást nem kell gyűjteni. A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele után a következő esemény a lista bejelentése.

  Az országos nemzetiségi lista bejelentése

  Az országos nemzetiségi listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell bejelenteni  a Nemzeti Választási Bizottságnál. 

  Mivel ajánlásokat nem kell gyűjteni, a lista bejelentéséhez kizárólag az L6 jelű formanyomtatványra van szükség, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell a jelölt által kitöltött SZ5 jelű formanyomtatványt.

  A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, és a sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. Az országos listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

  A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján, azaz a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig visszavonhatja. A lista visszavonására szintén az L6 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.

  A listán szereplő jelölt az SZ5 jelű nyomtatványhoz csatolhatja arcfényképét, és e nyomtatványon kérheti, hogy a választások hivatalos honlapja és a szavazólap ne tartalmazza egyik utónevét, illetve a „dr.” megjelölést, valamint ugyanitt kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is.

   Az országos nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az országos nemzetiségi listát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

   A Nemzeti Választási Bizottság a listát a jelölt nélkül veszi nyilvántartásba, ha a jelölt

  •  nem választható (pl. nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben),
  •  a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. és 2019. évi általános választásán, valamint az ezeket követő időközi választáson más nemzetiség jelöltje volt.

  Az országos nemzetiségi lista kiesése

  Az országos nemzetiségi lista kiesik, ha

  • a jelölő szervezet(ek) a listát a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a listát állító jelölő szervezetet vagy a listát a választási bizottság törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

   Adatszolgáltatás a nemzetiségi választópolgárokról

  A jelölő szervezet a fentieken túl a névjegyzéki adatokhoz – ingyenesen – további két alkalommala szavazást megelőző 38. és 13. napon juthat hozzá, írásos megkeresése alapján.

  A jelölő szervezet a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet a szavazst követő 3. napon 16.00 óráig át kell adnia annak a Nemzeti Választási Irodának. (A megsemmisítésről készült jegyzőkönyv a jelzett határidőig, aláírt, szkennelt formában is leadható.) A megsemmisítési jegyzőkönyv mintája itt érhető el, ennek használata azonban nem kötelező.

  Felhívjuk valamennyi jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben