Jelölt, lista állítása az időközi önkormányzati választáson

A jelölt- és listaállítás általános szabályai 

Az időközi választáson, azonos módon az általános választásra vonatkozó szabályokkal, jelölt minden olyan nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár időközi önkormányzati választáson is bármely településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

 • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
 • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
 • Amennyiben a (fő)polgármester megbízatása megszűnik (a tisztségről történő lemondás, összeférhetetlenség kimondása, méltatlanság megállapítása, sorozatosan törvénysértő tevékenység, mulasztás miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapítása, halál miatt, képviselő-testület vagy közgyűlés feloszlása vagy feloszlatása esetén), a helyi választási bizottság, főpolgármester esetében a Fővárosi Választási Bizottság a mandátum betöltése érdekében időközi választást tűz ki.

  Időközi (fő)polgármester-választáson a jelölt:

  • párt jelöltje,
  • egyesület jelöltje, vagy
  • független jelölt lehet.

  Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a pártot/egyesületet az időközi polgármester-választás helye szerinti helyi választási bizottság, időközi főpolgármester-választás esetén a Fővárosi Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

   Polgármesterjelölt az lehet, akit

  • a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
  • a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
  • a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

  Főpolgármester-jelölt az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.

  A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát a területi (fővárosi) választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon.

  Ajánlás

  Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A főpolgármester-jelölt ajánlásához szükséges ajánlóívek a Fővárosi Választási Irodától (FVI) igényelhetők és vehetők át. A választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet az időközi választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a  jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási bizottság mellett működő választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.  

  Névviselés

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint itt kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását isAz ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ajánlóív igénylésére és átvételére ezt követően is van lehetőség munkanapokon hivatali időben.

  Az ajánlóívek átvételére

  • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
  • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
  • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

  a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

  b)    a P3 jelű formanyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy,

  c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d)    az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

  A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

  A helyi választási iroda, illetve főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán (2014. és 2019. évi általános választás) és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ívigénylése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

   A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

   Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg:  https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  A (fő)polgármesterjelölt bejelentése

  A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál, a főpolgármester-jelöltet a Fővárosi Választási Bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. 

  Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.

  A (fő)polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni. Az E2 jelű formanyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig (legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig) a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodának.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

   Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

   A (fő)polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a Fővárosi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

   A közös (fő)polgármesterjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös (fő)polgármester-jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű formanyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű formanyomtatványon.

   A (fő)polgármesterjelölt kiesése

   A (fő)polgármesterjelölt kiesik, ha

  • a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a választhatóság jogát elveszíti,
  • a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához, főpolgármester jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént.

 • Jelölés

  10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településen amennyiben a képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, valamint, ha a képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken, a helyi választási bizottság időközi választást tűz ki.

  Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon.

  Ajánlás

  Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet az időközi választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

   

  Névviselés

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza továbbá itt kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását isAz ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

  Az ajánlóívek átvétele

  A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően ajánlóív igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

   Az ajánlóívek átvételére

  • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
  • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
  • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

   

  a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

  b)    a P3 jelű formanyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy,

  c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d)    az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

  A nemzetiségi jelölt

  A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

  A helyi választási iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán (2014. évi és 2019. évi általános választás) és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ív igénylése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  •  az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

  •  a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

  •  tömegközlekedési eszközön,

  •  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

  •  felsőoktatási és köznevelési intézményben,

  •  egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

  •  a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

   

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  Az egyéni listás jelölt bejelentése

  jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

  Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.

  Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. 

  Az E2 jelű formanyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a  szavazólapon és a választások hivatalos oldalán.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a jelölt bejelentésére szolgáló határidőig, azaz legkésőbb a szavazás napját megelőző 34. napon 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő választási iroda a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

  A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű formanyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű formanyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

  Az egyéni listás jelölt kiesése

  A jelölt kiesik, ha

  • a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a választhatóság jogát elveszíti,
  • a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént.

 • Jelölés

  A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben - az egyéni választókerületi képviselő megbízatásának megszűnése miatt - kitűzött időközi választáson jelölt az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon.

  Ajánlás

  Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet az időközi választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján –  igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

  Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik

  Névviselés

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, továbbá itt kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását isAz ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható. 

  Az ajánlóívek átvétele

  A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

  Az ajánlóívek átvételére

  • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
  • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
  • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

  a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;

  b)    a P3 jelű formanyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy,

  c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,

  d)    az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

  jogosult.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

  Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

  A nemzetiségi jelölt

  A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

  A helyi választási iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán (2014. évi és 2019. évi általános választás) és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ív igénylése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

  • tömegközlekedési eszközön,

  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,

  • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

   

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonosító igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének számát és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

  Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/adatvedelmi-ajanlasok

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt bejelentése

  Az egyéni választókerületi képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

  Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.

  Az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az E2 jelű formanyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán.

  Az ajánlóívek leadása

  A jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig (legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig) összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

  Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

   

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő választási iroda a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

  Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni választókerületi képviselőjelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, azaz a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz

  A közös egyéni választókerületi képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni választókerületi jelöltet állíthat

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű formanyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű formanyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt kiesése

  A jelölt kiesik, ha

  • a központi névjegyzékből törlésre kerül,
  • a választhatóság jogát elveszíti,
  • a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond.

  A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént.

 • Amennyiben a 10.000-nél több lakosú település képviselő-testületét feloszlatták vagy feloszlott, a helyi választási bizottság időközi választást tűz ki. Ebben az esetben az időközi választás eredményeként új képviselő-testület és új polgármester kerül megválasztásra. Szavazni az általános választásokkal egyezően közvetlenül ebben az esetben is csak a polgármesterjelölt(ek)re és az egyéni választókerületi képviselőjelöltekre lehet, a lakosságszám függvényében azonban egyes képviselők kompenzációs listáról jutnak mandátumhoz.

  A kompenzációs lista állításának szabályai megegyeznek az általános választásokon alkalmazandó szabályokkal. Azt csak jelölő szervezet állíthat, feltéve, hogy a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állítot.

  A kompenzációs listára ajánlást nem kell gyűjteni. A listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál az L5 jelű formanyomtatványon, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.

  A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg.

  A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésénak határidejéig, azaz a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig vonhatja vissza. A visszavonásra szintén az L5 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.

 • Amennyiben a fővárosi közgyűlést feloszlatták vagy feloszlott a Fővárosi Választási Bizottság kitűzi a fővárosi közgyűlés időközi választását. Ezzel egyidejűleg mind a 23 fővárosi kerület polgármesteri tisztségére is időközi választást kell kitűznie az illetékes helyi választási bizottságnak.

  A fővárosi közgyűlés időközi választásán, azonos módon az általános választások szabályával, 1 fő a főpolgármester-választás, 23 fő a fővárosi kerületi polgármester-választás eredményeképpen, további 9 fő pedig a fővárosi kompenzációs listáról szerez mandátumot a közgyűlésben.

  A fővárosi kompenzációs lista állításával kapcsolatban az általános szabályok az irányadóak. Fővárosi kompenzációs listát olyan jelölő szervezet állíthat, amely a kitűzött időközi fővárosi kerületi polgármester-választások több mint felében polgármesterjelöltet állított. A fővárosi kompenzációs listán kizárólag a polgármester- és főpolgármesterjelöltek szerepelhetnek, a jelölő szervezet(ek) által meghatározott sorrendben.

  A fővárosi kompenzációs listára nem kell ajánlásokat gyűjteni. 

  A fővárosi kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a Fővárosi Választási Bizottságnál az L5 jelű formanyomtatványon, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.

  A fővárosi kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett, időközi kerületi polgármesterjelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította

  A jelölő szervezet a fővárosi kompenzációs listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésének határidejéig, azaz a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig vonhatja vissza. A visszavonásra szintén az L5 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.

   

 • Amennyiben a megyei önkormányzat közgyűlését feloszlatták vagy feloszlott, az illetékes területi választási bizottság időközi választást tűz ki. Mivel a feloszlatás/feloszlás esetén minden képviselő megbízatása megszűnik, ezért a kitűzött időközi választáson a választópolgárok teljesen új megyei közgyűlést választanak.

  Időközi választást kell akkor is kitűzni, ha a megyei listán megválasztott képviselők száma a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken. Ebben az esetben azonban a választópolgárok csak a megüresedett mandátumokat betöltő képviselőket választják meg, mivel a többi képviselő megbízatása nem szűnik meg.

  A jelölésre, az ajánlásra, az ajánlások gyűjtésére és a lista bejelentésére az általános szabályok az irányadóak, amelyek részletesen itt találhatóak, illetve a Jelölteknek/Információk jelölő szervezeteknek/Jelölt, lista állítása/Helyi önkormányzati választások/Megyei lista állítása menüpont alatt érhetők el.

  A legfontosabb szabályok az alábbiak:

  Megyei listáa területi választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett olyan jelölő szervezet állíthat, amely a megyében választójoggal rendelkező választópolgárok 0,5%-ának érvényes ajánlásáösszegyűjtötte. Közös lista  állításához a választópolgárok 1%-ának érvényes ajánlása szükséges, ami nem lehet kevesebb 2000 érvényes ajánlásnál. A lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg, a szavazást megelőző 66. napon.

  Ajánlás

  Ajánlóívet a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelheti az A5 jelű formanyomtatványon a listaállítáhelye szerinti területi választási irodától. Az ajánlóíveket legkorábban a szavazást megelőző 50. napon lehet átvenni. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

  A megyei lista bejelentése

  A megyei listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (a listaállítás helye szerinti) területi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a listaállításhoz szükséges ajánlások számát.

  A lista bejelentésére az L5 jelű formanyomtatvány szolgál, amelynek minden jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.

  A jelölő szervezet a megyei listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a listabejelentés határidejéig, azaz legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig vonhatja vissza. A visszavonásra szintén az L5 jelű formanyomtatvány szolgál. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.

  A listabejelentési határidőig (legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig) az igényelt és felvett ajánlóíveket is vissza kell szolgáltatni a területi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 32. napon 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

   Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a területi választási irodának.

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes területi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a listáállító jelölő szervezetet, közös lista esetén a lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelölő szervezeten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben