Election vocabulary

magyar
Hungarian
angol
English
abszolút többség absolute majority
ajánlóív recommendation sheet (form for collecting recommendation statements)
akkreditáció accreditation
aktív választójog suffrage, right to vote
aláírásgyűjtés collection of supporting statements (recommendations)
aláírásgyűjtő ív form for the collection of supporting statements
aláírásgyűjtő ív hitelesítése verification of supporting statement collection forms
alapkövetelmények basic requirements
Alkotmány / Alaptörvény Constitution / Fundamental Law
Alkotmánybíróság Constitutional Court
állami kampánytámogatás state subsidies for the campaign
általános választás general election
általános választójog universal suffrage
arányos választási rendszer proportional election system
átjelentkezés domestic absentee voting (changing the polling district)
belföldi megfigyelő domestic observer
bíróság court
bírósági jogorvoslati kérelem action for judiciary review
biztonsági intézkedések security arrangements
Budapest fővárosi közgyűlés Budapest Assembly
döntés decision
döntetlen (eredmény) tie
egyéni (egymandátumos) választókerület single-member constituency
egyéni jelölt individual candidate
egyéni listás választási rendszer single non-transferrable vote system
egyenlő választójog equal suffrage
egyfordulós választási rendszer one-round election system
egyszerű többség simple majority
eljárási szabály procedural rule
előzetes eredmények preliminary results
előzetes jelentés preliminary report
eredményes választás conclusive election
eredménymegállapítás determining the results
eredménytelen választás inconclusive election
érvényes szavazat valid ballot
érvényes választás valid election
érvénytelen szavazat invalid ballot
érvénytelen választás invalid election
félig arányos választási rendszer semi-proportional election system
fellebbezés appeal
fogyatékos szavazók segítése assistance to voters with a disability
főjegyző chief clerk
főpolgármester Lord Mayor
független jelölt independent candidate
határidő deadline
határnap term
határon túli szavazó out-of-country voter
határozat resolution
határozat megsemmisítése annulment of a resolution
határozat megváltoztatása modification of a resolution
helyi képviselő local representative
helyi választási bizottság local election commission
helyi választási iroda local election office
időközi választás by-election
igazságos fair
jegyző (települési) municipal clerk
jelölés nomination
jelölő szervezet nominating organization
jelölt candidate
jelöltállítás nomination
jogerős határozat final and binding resolution
jogorvoslat legal remedy
kampány campaign
kampánycsend campaign silence
kampányköltség campaign costs
kampánytámogatás campaign funding
kedvezményes mandátum preferential mandate
képviselő representative
képviselőtestület body of representatives
kétszavazatos választási rendszer two-vote election system
kifogás objection
kompenzációs lista compensational list
közvélemény-kutatás opinion poll
közvetlen választójog direct suffrage
Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Curia (Supreme Court)
külképviseleti szavazás voting at foreign representations
lakóhely domicile
lakos resident
lakosságszám number of residents
leadott szavazatok votes cast
levélben szavazás postal ballot
mandátumkiosztás distribution of mandates
mandátumot szerez to obtain a seat
megbízott proxy
megismételt választás repeated election
megsemmisít repeal, annul
megyei jegyző county clerk
mozgóurna mobile ballot box
nagykorú of legal age
Nemzeti Választási Bizottság National Election Commission
Nemzeti Választási Iroda National Election Office
nemzetiségi kedvezmény (national) minority preference
nemzetiségi önkormányzati választás (national) minority self-government election
nemzetiségi parlamenti képviselet (national) minority representation in the Parliament
nemzetközi megfigyelő international observer
népi kezdeményezés popular initiative
népszavazás (helyi/országos) referendum (local/national)
NESZA – választójoggal nem rendelkezők jegyzéke register of disfranchised citizens
névjegyzékbe vétel enrolment
országos lista national list
önkormányzati képviselő councillor
önkormányzati választás municipal election
összeférhetetlenség incompatibility
parlamenti képviselő member of Parliament
parlamenti választás parliamentary election
passzív választójog eligibility, right to stand as a candidate
polgármester mayor
póttag substitute member
relatív többségi választási rendszer relative majority election system
sorsolás drawing lots
szavazás voting
szavazási értesítő poll card
szavazat vote
szavazat leadása casting votes
szavazategyenlőség equality of votes
szavazati jog suffrage
szavazati többség majority of votes
szavazatösszesítés vote aggregation
szavazatszám number of votes
szavazatszámlálás counting the votes
szavazatszámláló bizottság polling station commission
szavazófülke polling-booth
szavazóhelyiség polling-place, polling-station
szavazókör polling district
szavazólap ballot-paper
szavazóurna ballot-box
szószóló spokesperson (of a national minority)
tartózkodási hely (temporary place of) residence
területi választási bizottság territorial election commission
területi választási iroda territorial election office
titkos szavazás secret ballot
többes állampolgárság multiple citizenship
többmandátumos választókerület multi-member constituency
többségi elvű választás majority election
többszavazatos endszer multi-vote election system
választani elect
választás election, voting
választás eredménye results of the election
választás eredményének kihirdetése declaration / proclamation of electoral results
választás eredményének megtámadása appeal against the result of the election
választás érvénytelennek nyilvánítása declaration of the election as invalid
választás felülvizsgálata revision of election results
választás kitűzése call the elections
választás lebonyolítása conduct of election
választás megtartása holding of election
választás napja election day / polling day
választás rendje order of the elections
választási apparátus election administration
választási bizottság election commission
választási csalás election fraud
választási eljárás electoral procedure
választási gyűlés election meeting
választási hatóság election authority
választási hirdetmény election notice
választási időszak electoral period
választási iroda electoral office
választási irodavezető head of the electoral office
választási jegyzőkönyv electoral protocol
választási jog electoral law
választási kampány election campaign
választási képzés electoral briefing
választási korhatár electoral age limit
választási közös lista joint electoral list
választási küszöb electoral threshold
választási lista candidate list 
választási megfigyelő election observer
választási panasz electoral appeal
választási rendszer electoral system
választási részvétel voter turnout
választási szervek election bodies
választási visszaélés electoral abuse
választáson többséget szerez gain majority at the election
választható eligible
választójog elvesztése loss of right to vote, loss of the right to stand as candidate
választójog gyakorlása exercise the right to vote
választójog kiterjesztése extension of the right to vote
választójog megszerzése obtaining the right to vote
választójogból való kizárás disfranchisement
választójogi törvény election act
választójogosultság right to vote, franchise
választók jegyzéke electoral register
választókerület electoral district, constituency
választókerületek meghatározása electoral boundary delimination
választókerületek újbóli beosztása rearrange constituencies
választópolgár voter
választópolgárok összessége collectivity of voters
végleges eredmény final result
vegyes választási rendszer mixed election system
visszahívás recall
zárt lista closed list