55/2023. NVB határozat - dr. Pócs Alfréd László magánszemély által benyújtott, a szkíta népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
55/2023. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Pócs Alfréd László magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, a szkíta népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi szkítakisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a szkíta népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a szkíta nemzetiséggel egészítse ki.”

honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést hitelesíti.

 

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. június 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]

[1]     A szkíta népcsoport Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: kezdeményezés) Szervező első alkalommal 2023. április 24-én postai úton nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A kezdeményezésre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 148. § (3) bekezdése alapján az Nsztv.-nek az országos népszavazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az Njtv. 148. § (4) és (5) bekezdésében foglalt eltéréssel.

[2]     A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a kezdeményezés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte annak előzetes formai vizsgálatát.

[3]     A Nemzeti Választási Iroda elnöke a 2023. április 24-én kelt, 2/2023. NSz. számú határozatában megállapította, hogy a kezdeményezés az alábbi két okból kifolyólag nem felel meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi követelményeknek.

[4]     Az Nsztv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély szervező a kérdés benyújtásakor a nevét, lakcímét és személyi azonosítóját, ennek hiányában a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa számát közli a Nemzeti Választási Bizottsággal. Szervező az általa benyújtott beadványon azonban annak ellenére a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának számát tüntette fel, hogy rendelkezik magyarországi lakcímmel, amely az ismertetett törvényi rendelkezéseknek nem felel meg.

[5]     Mindezen túlmenően, az Njtv. 148. § (3) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során is alkalmazandó Nsztv. 4. § (1) bekezdésében előírt szükséges számú támogató választópolgári aláírások ellenőrzése körében kiderült, hogy a megküldött aláírásgyűjtő íveken nem szerepel a támogató polgárok személyi azonosítója és lakcíme, így a támogató aláírások érvényessége az Nsztv. 4. § (3) és (4) bekezdése alapján nem vizsgálható.

[6]     Fentiek alapján a 2023. április 24-én benyújtott kezdeményezés nem felelt meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi követelményeknek, így azt a Nemzeti Választási Iroda elnöke elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé.

[7]     A kezdeményezés ismételt benyújtására az Nsztv. 10. § (3) bekezdésében előírt határidőben, 2023. május 8-án 12 óra 18 perckor került sor. Említett beadvány már tartalmazza Szervező nevét, lakcímét és személyi azonosító számát is.

[8]     Az aláírások ellenőrzését követően megállapításra került, hogy Szervező által ismételten benyújtott beadvány az Nsztv. 4. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - Szervezőt is figyelembe véve - összesen 26 érvényes és figyelembe vehető támogató választópolgári aláírást tartalmazott.

[9]     Fentiekre tekintettel, az ismételten benyújtott kezdeményezés már megfelel az Nsztv. 4. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

[10]  Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése szerint „[a]z ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság napirendjére kell tűzni, kivéve, ha a támogató választópolgárok száma – beleértve a magánszemély szervezők számát is – nem éri el a húszat”.

[11]  Mindezekből kifolyólag az ismételten benyújtott kezdeményezést a Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

 

II.

[A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés hitelesítésének feltételei]

[12]  Az Njtv. 148. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a törvény 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán - további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az Njtv.-ben foglalt feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

[13]  Az Njtv. 148. § (3) bekezdése továbbá azt is rögzíti, hogy a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során az Nsztv.-nek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit– az Njtv. 148. § (4) és (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. A Nemzeti Választási Bizottságnak ezért mindenekelőtt kezdeményezés hitelesítése tárgyában szükséges döntést hoznia.

[14]  Az Njtv. 148. § (4) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás szervezője kizárólag az a magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, amely kógens rendelkezésnek Szervező megfelelt.

[15]  Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott törvényi követelményeknek megfelel.

[16]  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek maradéktalanul eleget tesz.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]

[17]  A fenti jogi érvelés alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva Szervező által benyújtott, honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[18]  A határozat az Njtv. 148. § (3) - (5) bekezdésén, az Nsztv. 3. §-án, 4. §-án, 9. § - án, 10. § (3) bekezdésén és 11. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. § (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2023. június 6.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke