428/2022. NVB határozat - Horváth József magánszemély által benyújtott, a ciganosok honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

428/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Horváth József magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, a ciganosok honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy

„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.”

honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma - figyelembe véve a kezdeményezés benyújtásakor csatolt 23 érvényes támogató aláírást is - 608.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. november 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

                    

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2022. június 23-án meghozott, 395/2022. számú határozatával hitelesítette Szervező által a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2022. május 18-án ismételten benyújtott „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánítása iránti kezdeményezését.
 2. A Bizottság hitelesítő határozata jogorvoslat hiányában 2022. július 8-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett.
 3. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 148. § (3) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezésekre az Nsztv. országos népszavazási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a (4)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
 4. A Njtv. alapján alkalmazandó Nsztv. 15. § (1) és 19. § (1) bekezdései szerint, a honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezést a Nemzeti Választási Iroda által kibocsátott aláírásgyűjtő íveken lehet támogatni. A gyűjtésre nyitva álló határidő, egyezően az országos népszavazási kezdeményezés szabályaival, 120 nap. Jelen kezdeményezés esetében az aláírásgyűjtés az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján 2022. július 14. és 2022. november 10. 16:00 óra között folyhatott.
 5. Szervező a 2022. november 10-i határidő előtt, 2022. november 2-án nyújtotta be ellenőrzés céljából az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó íveket, szám szerint 78 db aláírásgyűjtő ívet.
 6. Az Nsztv. 21. § (1) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzése a Nemzeti Választási Iroda feladata.
 7. Az Nsztv. 22. § (3) bekezdése alapján az aláírások ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.
 8. A Njtv. 148. § (3) bekezdése szerint, ha a törvény 1. mellékletében felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.
 9. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2022. november 2-án benyújtott és ellenőrzött aláírásgyűjtő íveken szereplő érvényes aláírások száma 585, amelyhez az Nsztv. 21. § (8) bekezdése alapján hozzá szükséges számolni a kezdeményezés hitelesítésekor benyújtott 23 támogató választópolgári aláírást is. Leírt két számadatot összesítve, megállapítható, hogy a ciganos népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma 608.
 10. A Njtv. 148. § (5) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.
 11. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalása 2022. augusztus 30-án érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 12. Tekintettel arra, hogy a ciganos nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására vonatkozó kezdeményezés nem teljesíti a Njtv. 148. § (3) és (5) bekezdéseiben foglalt követelményeket, az Nsztv. 23. § (1)-(2) bekezdései alapján fennálló tájékoztatási kötelezettség is okafogyottá válik.
 13. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Njtv. 148. §-án, az Nsztv. 19. § (1) bekezdésén, a 21. §-án, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. november 22.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke