427/2022. NVB határozat - a Sabrina Engel, Cezary Wyszynski, Adrianus Jacobus Van Steijn, Patrizia Re, Janneke Hogervorst, Muriel Arnal és a Nieves Aragones Hernandez által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

427/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Sabrina Engel, Cezary Wyszynski, Adrianus Jacobus Van Steijn, Patrizia Re, Janneke Hogervorst, Muriel Arnal és a Nieves Aragones Hernandez (a továbbiakban: Szervezői csoport) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Támogassuk az állatkínzás nélkül előállított kozmetikai termékeket – az állatkísérlet-mentes előállítási folyamatok melletti uniós kötelezettségvállalás érdekében” elnevezésű -, az Európai Bizottság által ECI(2021)000006 számon, a 2021/1136. számú határozattal nyilvántartásba vett - európai polgári kezdeményezés támogatására Magyarországról gyűjtött 17 059 online támogató nyilatkozat közül 15 707 érvényes.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. november 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amely hazánkban is közvetlenül alkalmazandó.
  2.  A jelen eljárásban vizsgált európai polgári kezdeményezést 2021. június 30-ai határozatával vette nyilvántartásba az Európai Bizottság. A támogató nyilatkozatok gyűjtésére nyitva álló határidő 2021. augusztus 31-től 2022. augusztus 31-ig tartott.
  3.  Szervezői csoport a Magyarországról online formában gyűjtött 17 059 támogató nyilatkozatot 2022. október 14-én nyújtotta be a Nemzeti Választási Irodához ellenőrzés céljából. A benyújtáshoz csatolták a Rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt is.
  4. A Rendelet 12. cikk (4) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok a támogató nyilatkozatok kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
  5. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos hazai végrehajtási szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza. Az Nsztv. 63. §-a szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozik. A támogató nyilatkozatok ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.
  6. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az Európai Bizottság által ECI(2021)000006 számon számon nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatainak tételes ellenőrzését az Nsztv. 64. §-ában írt rendelkezés alapján.
  7. A Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről készített tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Szervezői csoport által 2021. augusztus 31. és 2022. augusztus 31. között Magyarországról gyűjtött 17 059 online támogató nyilatkozat közül 15 707 volt érvényes.
  8. A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Rendeleten, az Nsztv. 62-64. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a 28 §-án és 62. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. november 22.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke

 

Igazolás