414/2022. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
414/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Végh Noémi lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 275. sorszám alatti helyén szereplő Ander Balázs részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. szeptember 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös pártlistájának 39. sorszám alatti helyén szereplő Végh Noémi Dr. Márki-Zay Péter lemondása okán, a Nemzeti Választási Bizottság 382/2022. számú határozata alapján szerzett mandátumot 2022. április 28. napján.
  2. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2022. szeptember 21-én elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Végh Noémi országgyűlési képviselő 2022. szeptember 19. napjával a megszerzett országgyűlési képviselői mandátumáról lemondott. Leveléhez mellékelte az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.
  3. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.
  4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek közül a Demokratikus Koalíció, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt törvényes képviselői a Jobbik Magyarországért Mozgalom törvényes képviselőjét hatalmazták meg a Végh Noémi lemondása okán mandátumot szerző jelöltnek az NVB felé történő bejelentésére. Potocskáné Kőrösi Anita a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerinti törvényes képviselője, így e szervezet nevében meghatalmazás nélkül volt jogosult a bejelentésre.
  7. Potocskáné Kőrösi Anita az előző bekezdésében rögzített eljárási jogosultsága alapján a lemondás okán megüresedett mandátum megszerzésére a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2022. szeptember 19-én kelt írásbeli nyilatkozatában, a közös pártlista 275. sorszám alatti helyén szereplő Ander Balázst jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.
  8. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Pártnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői mandátumot a közös pártlista 275. sorszámú jelöltje, Ander Balázs részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. szeptember 22.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke