399/2022. NVB határozat - Kozák Polett, mint a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. törvényes képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

399/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Kozák Polett, mint a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Szabadság tér 2., a továbbiakban: Beadványozó) törvényes képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 az elnök szavazatát is tartalmazó igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun megye Területi Választási Bizottság 8/2022. (VII. 13.) számú határozatát az alábbiak szerint változtatja meg:

a kifogást a Kecskeméti Lapok nyomtatott formában megjelenő CXVIII. évfolyam 11. száma tekintetében érdemi vizsgálat nélkül utasítja el,

a kifogást a Kecskeméti Lapok nyomtatott formában megjelenő CXVIII. évfolyam 12. száma, 13. száma és 14. száma tekintetében érdemi vizsgálat alapján utasítja el.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. július 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Kalló Julianna (a továbbiakban: Kifogástevő) a Szövetség a Hírös Városért Egyesület jelölő szervezetének önkormányzati képviselőjelöltje 2022. július 9-én 19 óra 49 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB).
 2. Kifogástevő előadta, hogy a kecskeméti 9. számú egyéni választókerületben megüresedett önkormányzati képviselői helyre 2022. július 10. napjára kitűzött időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódó kampányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló és közpénzből működő Kecskeméti Lapok Kft. megbízásából a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában álló Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. által Kozák Polett főszerkesztőségével kiadott Kecskeméti Lapok 2022. május 12., 2022. május 26., 2022. június 16., 2022. július 7-i online, illetve 2022. július 7-i nyomtatott sajtótermék számában a Szövetség a Hírös Városért Egyesület jelölő szervezet által indított Kifogástevő önkormányzati képviselőjelöltnek nem biztosított megjelenési lehetőséget az időközi önkormányzati választáson. A programjáról, javaslatairól, kezdeményezéseiről, tevékenységéről, valamint ezekről nem nyújtott tájékoztatást és nem informálódott Kifogástevőnél. Ugyanakkor Jánosi István (a továbbiakban: Jelölt) Fidesz-KDNP jelölttársánál ezeket megtette, ezért nem biztosította a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget.
 3. Kifogástevő véleménye szerint a fentiekben kifejtett magatartás sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) pontját.
 4. Kifogástevő kifejtette, hogy a Kecskeméti Lapoknak négy lapszáma jelent meg nyomtatott formában 2022. április 30. napjától a Kifogás benyújtásának napjáig: 2022. május 12-én, 2022. május 26-án, 2022. június 16-án, és 2022. július 7-én. Kifogástevő kiemelte, hogy a Kecskeméti Lapok nyomtatott változatban 40.000 példányban jelenik meg. A lapszámok oldalhű elektronikus változatban is közzétételre kerülnek és a kifogásban megjelölte a sérelmes 4 lapszám elérésének linkjét is. Kifogástevő rámutatott arra is, hogy az online változat megtalálható a hiros.hu internetes oldalon is, amelyet az impresszum szerint a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. tart fenn.
 5. Kifogástevő hangsúlyozta a kifogásában, hogy a Kecskeméti Lapok 2022. május 12-i számának főoldalán 2/3 részében Jelölt szerepel, továbbá a 4. oldalon teljes terjedelemben Jelölttel készült interjú olvasható, valamint életrajzát bemutató névjegy is megtalálható a cikkben kiemelten. Kifogástevő előadta, hogy ugyanebben a lapszámban ugyanakkor vele kapcsolatban nem jelent meg semmi.
 6. Kifogástevő előadta, hogy a Kecskeméti Lapok 2022. május 26-i számának főoldalán 1/6 részben Jelölt szerepel, azonban Kifogástevő a főoldalon semmilyen formában nem jelent meg. Kifejtette továbbá, hogy a 2. oldal Jelölt facebook oldalán közzétett bejegyzésről számol be, amelyet hatalmas sikerként, pozitív hírként állít be, miközben negatív hírként sugallva mutatja be Kifogástevő facebook posztjában közölteket.
 7. Kifogástevő kiemelte, hogy a hivatalos jelöltté válásával kapcsolatban külön cikk nem jelent meg a Kecskeméti Lapok egyik számában sem.
 8. Kifogástevő beszámolt arról, hogy a Kecskeméti Lapok 2022. június 16-i számának főoldalán 1/4 részben Jelölt szerepel, illetve a 2. oldalon szinte teljes terjedelembe Jelölt szakmai tevékenységéről készült cikkek olvashatók. Kifogástevő hangsúlyozta, hogy ebben a lapszámban sem jelent meg róla semmi.
 9. Kifogástevő előadta, hogy a Kecskeméti Lapok 2022. július 7-i számának főoldalán 1/3 részében Jelölt szerepel és Kifogástevővel kapcsolatban sem közöl semmit.
 10. Kiemelte, hogy a választási kampányban a Kecskeméti Lapok utolsó nyomtatott sajtóterméke a 2022. július 7-i lapszám volt, ezért ezen nyomtatott sajtótermékkel kapcsolatban tette meg a kifogását. Rámutatott a Ve. 209. § (3) bekezdésére, amellyel hangsúlyozni kívánta, hogy a Ve. csak a nyomtatott sajtótermékre tartalmaz korlátozást, online sajtótermék esetében a jogsérelem folyamatosan fennállt.
 11. Kifogástevő bizonyítékként csatolta a kifogásához a Kecskeméti Lapok 2022. május 12-i, május 26-i, június 16-i és július 7-i lapszámát is.
 12. Kifogástevő kérte a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg, hogy a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. a kifogásolt Kecskeméti Lapok 2022. július 7-i számának nyomtatott sajtóterméke által megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontját. Kérte a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. folyamatosan fennálló jogsértő magatartásával a kifogásolt Kecskeméti Lapok 2022. május 12., 2022. május 26., 2022. június 16. és 2022. július 7-i online sajtótermékei a kampányidőszakban folyamatos jogsértéssel megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontját. Végezetül kérte, hogy kötelezze a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. médiatartalom-szolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét a Ve. 152. § (1) bekezdése értelmében tegyék közzé, tiltsa el a további jogsértéstől és szabjon ki a jogszabálysértéssel arányos bírságot a Ve. 152. § (2) bekezdése alapján.
 13. A HVB a kifogást 2022. július 10-én a Ve. 151. §-ára hivatkozva áttette a Bács-Kiskun megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).
 14. A TVB a 8/2022 (VII.13.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Kecskeméti Lapok elnevezésű ingyenes információs lap, nyomtatott sajtótermék médiatartalom-szolgáltatója, Kecskeméti Lapok Kft., valamint a sajtótermék online megjelenési felületének médiatartalom-szolgáltatója a Kecskeméti Nonprofit Kft. megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti eljárási alapelvet azzal, hogy a kifogásban említett lapszámaiban, online megjelenéseiben a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek számára aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosítottak a többi jelölő szervezethez képest. A TVB a Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. médiatartalom-szolgáltatókat eltiltotta a további jogsértéstől és egyben kötelezte őket arra, hogy a határozatának rendelkező részét a határozat kézhezvételétől számított legközelebbi számában, a jogsértő közléshez hasonlós módon tegyék közzé.
 15. A TVB hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. és Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozataiban foglaltakra, továbbá irányadónak tekintette az Alkotmánybíróság 3096/2014. (IV. 11.) AB határozatát, amelyben az Alkotmánybíróság az írott sajtó esetében a sajtószabadság korlátozásának szabályait értelmezte.
 16. A TVB rámutatott az Alkotmánybíróság 165/2011. (XII. 20.) AB határozatában továbbá arra is, hogy adott esetben a sajtótermékek, azaz az írott sajtó szerkesztői szabadságát is korlátozhatják a Ve. alapelvi rendelkezései, a tájékoztatásra vonatkozó követelményekkel összefüggésben.
 17. A TVB hivatkozott az Alkotmánybíróság azon álláspontjára, amely szerint az írott sajtó esetében a lapalapítás korlátlan szabadságát tekintette alapvetőnek, és e körben a sajtó befolyásoló ereje és hatásmechanizmusa sem válhatott korlátozást igazoló indokká, amelynek értelmében az Alkotmánybíróság szerint a sajtótermékek nem szankcionálhatók az általuk nyújtott tájékoztatás jellege, minősége miatt. Ugyanakkor kivételt jelenthetnek ez alól a közhatalmi szerv által fenntartott, közpénzből működtetett sajtótermékek. Az ő tevékenységük mind a helyi közhatalom gyakorlása, mind a felhasznált közpénzek miatt más kapcsolatba hozható a társadalom tagjainak tájékozódáshoz való jogával, ezért az ilyen sajtótermék által nyújtott tájékoztatásra mégis előírhatók bizonyos követelmények.
 18. A TVB az Alkotmánybíróság és a Kúria joggyakorlata alapján megállapította, hogy a választási eljárásban alkalmazandó, a Ve. 2. § (1) bekezdésében rögzített eljárási alapelvek elsődlegesen a közpénzből fenntartott lapok szerkesztői szabadságát korlátozhatják, ezekkel a nyomtatott sajtótermékekkel szemben támasztott követelmény, hogy kampányidőszakban az általuk nyújtott tájékoztatás kiegyensúlyozott és elfogulatlan legyen, ami azt jelenti, hogy nem támogathatják és nem diszkriminálhatják a választási eljárás résztvevőit.
 19. A TVB megállapította, hogy a kifogással érintett nyomtatott sajtótermék a Kecskeméti Lapok Kft. kiadásában jelent meg, amelynek KIK-FOR Kft. az 50 %-ot meghaladó többségi tulajdonosa, aminek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-ban a tulajdonosa, így jelenleg a Kecskeméti Lapok Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának befolyása alatt áll. Továbbá a TVB rögzítette, hogy a kifogással érintett nyomtatott sajtótermék online megjelenése a kecskemetilapok.hu linken, továbbá a hiros.hu linken is elérhető. A hiros.hu oldalt az impresszuma alapján a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. tartja fenn, amely 100 %-ban a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van.
 20. A TVB végezetül megállapította, hogy a kifogásban megfogalmazottak lényegében egy közhatalmi szerv által fenntartott sajtótermékben valósultak meg, vagyis a helyi politikai szervezet véleményének, álláspontjának közlését jelentik, amelynek azonban a választások idején meg kell felelnie a semlegesség követelményének.
 21. A TVB megállapította, hogy a Kecskeméti Lapok elnevezésű ingyenes információs lap online és nyomtatott számai az egyik jelölő szervezet jelöltjeinek aránytalanul több megjelenést biztosított a többi jelölthöz képest, amellyel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét.
 22. A TVB nem tartotta szükségesnek bíráság kiszabását, tekintettel arra, hogy az időszaki lap 40.000 példányban jelentik meg, és csak egy egyéni választókerületben volt időközi választás.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. július 16-án 10:00 órakor fellebbezést nyújtott be a TVB 8/2022. (VII. 13.) számú határozatával szemben.
 2. Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a TVB határozatát változtassa meg, és a Kecskeméti Lapok elnevezésű sajtótermék 2022. május 12-i, 2022. május 26-i, 2022. június 16-i nyomtatott lapszámai, valamint ezek internetes oldalhű változatai kapcsán Kifogástevő által benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el, a 2022. július 7-i lapszám vonatkozásában megállapított jogsértés tekintetében pedig érdemben utasítsa el azt.
 3. Beadványozó az érintettsége alátámasztásaként előadta, hogy a TVB határozatában a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.-t is elmarasztalta. Véleménye szerint a TVB határozata sérti a Ve. 43. § (1) bekezdését, a 151. § (2) bekezdését, és a 209. § (3) bekezdését.
 4. Beadványozó a TVB határozatának II. rész második bekezdése kapcsán hivatkozott a Ve. 209. § (3) bekezdésére, és úgy vélte, hogy a folyamatos jogsértésre vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható. Továbbá hivatkozott a Ve. 151. § (2) bekezdésére is.
 5. Beadványozó hivatkozott a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú határozatában foglaltakra, és kiemelte, hogy az internetes megjelenések tekintetében a gyakorlat elfogadja a folyamatos jogsértés megállapítását, ezért a jogalkotó a Ve. 151. § (2) bekezdésében rögzítette azt, hogy az oldalhű utóközlés nem számít ebbe az esetkörbe.
 6. Beadványozó véleménye szerint a kampányidőszak az időközi választás tekintetében – figyelemmel Kecskemét Megyei Jogú Város HVB 1/2022. (IV. 30.) HVB számú határozatára – 2022. május 21. napjától kezdődött, ezért az elsőként kifogásolt lapszám (2022. május 12.) nem a kampányidőszakban jelent meg, ezért ezzel szemben médiakampányban való részvétellel kapcsolatos jogorvoslat nem terjeszthető elő.
 7. Beadványozó véleménye szerint a TVB határozata megsértette a Ve. előírásait azáltal, hogy nem tartalmaz arra vonatkozóan indokolást, hogy a kifogásban szereplő első három lapszám és oldalhű utánközlései tekintetében miért fogadja el a jogorvoslati határidő megtartását. Beadványozó véleménye szerint a TVB határozathozatalának alapja kizárólag csak a 2022. július 7-ei lapszám lehet.
 8. Beadványozó szerint a TVB a Ve. 43. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket sem vette megfelelően figyelembe. Ezzel összefüggésben kifejtette, hogy a hivatkozott lapszám 2. oldala fél oldal felületen foglalkozik a július 10-ei időközi önkormányzati választással, amelynek keretében a cikk, esélyegyenlőséget biztosítva, ABC sorrendben sorolja fel a jelölteket és a jelölő szervezeteiket. Előadta továbbá, hogy az időközi választáson induló Aczél Dániel, a Polgári Válasz jelöltje vonatkozásában egy „A kuláküldözés áldozataira emlékeztek” című cikk is megjelent a vizsgált lapszámban. Véleménye szerint ezért nem helyénvaló a TVB azon megállapítása, hogy csak Jelöltnek biztosítottak volna megjelenési felületet.
 9. Beadványozó a vizsgált lapszámban megjelent, Jelölttel kapcsolatos cikk vonatkozásában hivatkozott a Kúria Kfv.III.37.472/2013/11. számú ítéletében foglaltakra, és hangsúlyozta, hogy a cikk egy a közérdeklődésre számot tartó, az emberi élet védelmének alkotmányos alapjogát érintő kérdésről szólt (a baleset-megelőzés kiemelt fontossága), amely kapcsán nem lett volna indokolt egy másik fél bemutatása. Beadványozó álláspontja szerint ezért a Ve. 152. § (4) bekezdésben meghatározott feltétel nem áll fenn, ezért nem valósult meg az esélyegyenlőség megsértése.
 10. Beadványozó előadta továbbá, hogy a kecskemetilapok.hu nem egy link, hanem egy weboldal címe, a hiros.hu pedig nem biztosít utánközlést a Kecskeméti Lapok tartalmának, Jelöltről szóló cikk közvetlenül nem volt látható a hiros.hu oldalon, és nem is látható azóta sem. A hiros.hu mindössze egy almenüben biztosít átlinkelési lehetőséget a kecskemetilapok.hu oldalra, ami az összes lapszám gyűjtőoldala, nemcsak a szóban forgó lapszámé.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság Beadványozó érintettsége körében előadott okfejtését elfogadta.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja a fellebbezés keretei között.
 3. A Bizottság mindenekelőtt rögzíti, hogy a kifogás a Kecskeméti Lapok elnevezésű, nyomtatott formában megjelenő sajtótermék 4 lapszámának kiegyensúlyozottságát teszi jogvita tárgyává. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak az interneten elérhető és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 97. § (1) bekezdése alapján közhiteles nyilvántartása szerint a Kecskeméti Lapok nyomtatott sajtótermék, amelynek lapszámai oldalhű elektronikus változatban megjelennek a www.kecskemeti lapok.hu weboldalon. Ez utóbbi internetes sajtótermékként is működik, azon a nyomtatott lapoktól jól elkülönült, egyéb szerkesztett tartalmak is megtalálhatók. Ettől azonban a kifogás tárgyává sajtótermék és annak 4 lapszáma nem lesz internetes sajtótermék. Mindezek alapján a Bizottság a másodfokú eljárást a nyomtatott sajtótermék tekintetében folytatja le, mivel a kifogás tartalmában is azokra hivatkozik, illetve bizonyítékként is a május 12-i, a május 26-i, a június 16-i és a július 7-i számokat jelölte meg, illetve csatolta.
 4. A fellebbezés alapján elsődlegesen annak megállapítása volt szükséges, hogy a kifogás a vizsgált lapszámok tekintetében határidőben került-e benyújtásra, ellenkező esetben ugyanis az érdemben nem vizsgálható.
 5. A Ve. 209. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
 6. A Ve. 209. § (3) bekezdése alapján nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja.
 7. A Ve. 152.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése időszaki kiadvány esetén akkor állapítható meg, ha az legalább két egymást követő lapszám együttes vizsgálata alapján fennállt a megjelölt bizonyítékok alapján.
 8. A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 152. § (4) bekezdésének szövegéből két dolog következik. A jogsértés tárgyává tett lapszámok kizárólag a közvetlenül egymás után kiadott számok lehetnek, ez felel meg az „egymást követő” kitételnek és az „együttes vizsgálat” is csak ebben a kontextusban folytatható le. Másrészt értelemszerűen, mivel időszaki kiadványokról van szó, amely ennél fogva nem naponta jelenik meg, a kifogás benyújtására nyitva álló határidőt a jogsértőnek vélt legutolsó lapszám megjelenésétől kell számolni.
 9. A kifogásban a Kecskeméti Lapok négy lapszáma került megjelölésre, amelyek címoldala minden esetben tartalmazza a megjelenés időpontját az alábbiak szerint: CXVIII. évfolyam 11. szám – megjelenés napja 2022. május 12.; CXVIII. évfolyam 12. szám – megjelenés napja 2022. május 26.; CXVIII. évfolyam 13. szám – megjelenés napja 2022. június 16.; CXVIII. évfolyam 14. szám – megjelenés napja 2022. július 7.
 10. A Bizottság a Kúria Kvk.IV.37.531/2018/2. számú végzését idézve rögzíti, hogy „[a] Ve. hatálya alá tartozó cselekmények megítélése során alapvető jelentősége van annak, hogy a sérelmezett cselekedet kampányidőszakban történt-e, a vonatkozó kifogást kampányidőszak alatt nyújtották-e be. A Kúriának következetes a gyakorlata abban, hogy kampányidőszakon kívül eső (kampány)tevékenység vizsgálatára a Ve. alapján nincs lehetőség, a Ve. esetleges sérelmére alapított kifogás elbírálására nincs mód.”
 11. Kúria a fentebb hivatkozott végzésében rögzítette, hogy „[j]elen ügyben a kifogás 2017. április 17-én érkezett a Nemzeti Választási Bizottsághoz, tehát kampányidőszakon kívül kifogásol kampányeszközt a Ve. szabályai alapján. (…) Az ügy tényállása, hogy a kampányidőszakot követően – a kampányidőszakot követő kilencedik napon – sérelmezte a beadványozó a kampánytevékenységet, amely ezért kívül esik a vizsgálhatóság körén. A Ve. 141. §-a szerint »kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.« Tehát lehet, hogy a választásokat követően a továbbra is látható plakátok által a választópolgárok befolyásolása tovább tart, csak ennek már semmi hatása nincs a befejezett szavazásra.”
 12. Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága az 1/2022. (IV.30.) számú határozat 1. számú mellékletének V.1. pontjában megállapította, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város 9. számú egyéni választókerületében a 2022. július 10. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő-választás kampányidőszaka 2022. május 21. napjától 2022. július 10. 19:00 óráig tart.
 13. A Bizottság megállapítja, hogy a választási kampányidőszak szabályainak vélelmezett megsértése miatt benyújtott jogorvoslati kérelem 2022. május 21. és 2022. július 10. közötti időszakban megvalósult jogsértő cselekmény(ek)re való hivatkozással vizsgálható érdemben.
 14. A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
 • nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
 • az elkésett
 • nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy,
 • annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
 1. A Bizottság osztja Beadványozó azon érvelését, hogy a Kecskeméti Lapok CXVIII. évfolyam 11. száma tekintetében a kifogás érdemi elbírálására nem alkalmas, tekintettel arra, hogy annak megjelenése még a kampányidőszak kezdőidőpontja elé esett, így e lapszám vonatkozásában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § d) pontja alapján.
 2. Az alapelvek érvényesítésének a médiatartalom-szolgáltatón való számon kérhetősége kapcsán a Bizottság a Kúria Kvk.III.37.570/2019/4. számú végzésében és az NVB 407/2019. számú határozatában kifejtett álláspontot tartja irányadónak.
 3. A fenti döntésében a legfőbb bírói fórum utalt az Alkotmánybíróság 3096/2014. (IV. 11.) AB határozatára, amelyben egyebek közt rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a sajtószabadság korlátozásának alkotmányossági mércéi eltérnek az egyes tömegkommunikációs eszközök tekintetében. A médiaszolgáltatók (televízió, rádió) esetében – eleinte a frekvenciaszűkösségre, később egyre inkább a társadalomra, és az emberi gondolkodásra gyakorolt speciális hatásra hivatkozva – az Alkotmánybíróság más sajtószervekhez képest a szerkesztői szabadság szélesebb körű korlátozását tartotta elfogadhatónak [összefoglalóan lásd: 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011, 478]. Az Alkotmánybíróság az 1/2007. (I.18.) AB határozatban a kiegyensúlyozott, elfogulatlan és tárgyilagos tájékoztatás követelményét elfogadta a médiaszolgáltatók szerkesztői szabadságának korlátjaként, de a korlátozás igazolására felhozott érvek az audiovizuális média említett sajátosságaihoz kötődnek, és a nyomtatott sajtótermékek esetében nem állnak fenn. Az írott sajtó esetében az Alkotmánybíróság kezdettől fogva a lapalapítás korlátlan szabadságát tekintette mérvadónak, és e körben a sajtó befolyásoló ereje és hatásmechanizmusa sem válhatott korlátozást igazoló indokokká. Ennek értelmében a sajtótermékek nem szankcionálhatók az általuk nyújtott tájékoztatás jellege, minősége miatt. Bizonyos körben kivételt jelenthetnek azonban ez alól a közhatalmi szerv által fenntartott, közpénzből működtetett sajtótermékek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény preambuluma értelmében a helyi önkormányzatok a „helyi választópolgárok közösségének” önkormányzását testesítik meg, de egyúttal „az egységes állami szervezetrendszer részeként" működnek. Az ő tevékenységük tehát mind a helyi közhatalom gyakorlása, mind a felhasznált közpénzek miatt már kapcsolatba hozható a társadalom tagjainak tájékozódáshoz való jogával. Erre tekintettel az ilyen sajtótermék által nyújtott tájékoztatásra mégis előírhatók bizonyos követelmények.
 4. A Kúria hivatkozott döntésében rögzítette továbbá azt is, hogy az Alkotmánybíróság határozatából egyértelműen megállapítható, hogy helyi önkormányzatok kiadványai esetében azért kérhető számon a jelölő szervezetek esélyegyenlőségének biztosítása választási kampányidőszakban, mert közpénzből fenntartott sajtótermékekről van szó. Az Alkotmánybíróság és a Kúria e tárgyú döntéseiből is az következik, hogy a közhatalmi szervek esetében a közpénzből való működés megdönthetetlen vélelem, míg nem közhatalmi szervek esetében a közpénzből, államinak minősülő forrásokból működés külön igazolást igényel. „A Kúria álláspontja szerint választási eljárásban egy magánszervezet magatartása államnak való betudhatóságához az érintett magatartás közpénzből (nagyrészt közpénzből), állami forrásokból való finanszírozottságát kell igazolni.”
 5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közhiteles nyilvántartása szerint a kifogás tárgyává tett Kecskeméti Lapok című nyomtatott sajtótermék kiadója a Kecskeméti Lapok Kft..
 6. A Bizottság megvizsgálta a Kecskeméti Lapok Kft. online formában elérhető cégkivonatát, amely alapján megállapítja, hogy abban tulajdonosként két magánszemély, CONSOL-TRADE Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a KIK-FOR Kft. szerepel. A KIK-FOR Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll és a szavazati jogának mértéke a Kecskeméti Lapok Kft. meghaladja az 50%-ot.
 7. Kifogástevő csupán állítja, hogy a Kecskeméti Lapok Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „többségi tulajdonában és közpénzből működő” gazdasági társasága, azonban a Bizottság álláspontja szerint Kifogástevő semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott arra nézve, hogy a kifogás tárgyává tett sajtótermék a Kúria által megfogalmazott mértékben, tehát „nagyrészt” közpénzből működne.
 8. Önmagában abból a tényből, hogy a KIK-FOR Kft. szavazati jogának mértéke a Kecskeméti Lapok Kft-ben meghaladja az 50%-ot nem vonható le következtetés arra vonatkozóan, hogy az „nagyrészt” közpénzből működne. E tény bizonyítottságának hiányában viszont nem foghat helyt a kifogás azon érvelése, amely szerint a Kecskeméti Lapok tekintetében a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv érvényre juttatása ugyanolyan módon lenne számon kérhető a médiatartalomszolgáltatón, ahogyan az a nagyrészt, vagy a teljes egészében a helyi közhatalmi szerv által fenntartott, közpénzből működtetett sajtótermékek esetében megtehető. Bizottság álláspontja e körben az, hogy a kifogás ezen alapelv sérelme tekintetében nem alapos.
 9. A Bizottság osztja Beadványozó hiros.hu weboldal tekintetében kifejtett álláspontját. E körben rávilágít a Bizottság arra, hogy a hiros.hu oldalon a Kecskeméti Lapok nyomtatott sajtótermék oldalhű módon, változatlan formában való utánközlése történik meg, mely tényből kifolyólag a hiros.hu oldal kiadója nem válik a Kecskeméti Lapok kiadójává, így a hiros.hu kiadójának esetleges felelőssége sem lenne megállapítható.
 10. Összegezve a fentieket a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezésének helyt ad és a Bács-Kiskun megye Területi Választási Bizottság 8/2022. (VII. 13.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, 141. §-án, a 151. § (2) bekezdésén, a 208-209. §-án, a 218. §-án, 219. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. július 19.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke