395/2022. NVB határozat - Horváth József magánszemély által benyújtott, a ciganos népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
395/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Horváth József magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, a ciganos népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi ciganos kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a tisztelt Országgyűlést, hogy a nemzetiségi törvény alapján a ciganos népcsoportot ismerjék el nemzetiségként, és a hivatkozott törvény 1. számú mellékletében a Magyarországon honos nemzetiségek felsorolását a ciganos nemzetiséggel egészítse ki.”

honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést hitelesíti.

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. július 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]

 1. A ciganos népcsoport Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: kezdeményezés) Szervező első alkalommal 2022. április 26-án postai úton nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A kezdeményezésre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 148. § (3) bekezdése alapján az Nsztv.-nek az országos népszavazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az Njtv. 148. § (4) és (5) bekezdésében foglalt eltéréssel
 2. A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a kezdeményezés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte annak előzetes formai vizsgálatát.
 3. A kezdeményezéshez – az Njtv. 148. § (3) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során is alkalmazandó - az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében előírt szükséges támogató választópolgári aláírások ellenőrzését követően kiderült, hogy az ahhoz mellékelt, Szervezővel együtt huszonegy támogató polgár aláírásából összesen tizenkét választópolgári aláírás volt érvényes.
 4. Mindezek alapján a kezdeményezés nem felelt meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi követelményeknek, így azt a Nemzeti Választási Iroda elnöke a 2022. április 29-én kelt, 3/2022. Nsz. számú határozatában elutasította és nem terjesztette a Nemzeti Választási Bizottság elé.
 5. A kezdeményezés ismételt benyújtására az Nsztv. 10. § (3) bekezdésében előírt határidőben, 2022. május 18-án postai úton került sor. Az aláírások ellenőrzését követően megállapításra került, hogy Szervező által ismételten benyújtott beadvány további 11 érvényes és figyelembe vehető támogató választópolgári aláírást tartalmazott.
 6. Az Nsztv. 4. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – az Nsztv. 10. § (3) bekezdésére figyelemmel – továbbá az is megállapításra került, hogy Szervezővel együtt így összesen huszonhárom érvényes választópolgári aláírás került benyújtásra a kezdeményezés tárgyában.
 7. Ennek alapján a támogató választópolgárok aláírásának száma a határidőben megtörtént ismételt benyújtással együtt már megfelelt az Nsztv. 4. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, amely előírja, hogy „[a] kérdést legalább húsz, de legfeljebb harminc választópolgár támogató aláírásával ellátva kell benyújtani”.
 8. Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése szerint [a]z ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság napirendjére kell tűzni, kivéve, ha a támogató választópolgárok száma – beleértve a magánszemély szervezők számát is – nem éri el a húszat”.
 9. Mindezekből kifolyólag az ismételten benyújtott kezdeményezést a Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

II.

[A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés hitelesítésének feltételei]

 1. Az Njtv. 148. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a törvény 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán - további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a Njtv.-ben foglalt feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.
 2. Az Njtv. 148. § (3) bekezdése továbbá azt is rögzíti, hogy a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során az Nsztv.-nek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit– az Njtv. 148. § (4) és (5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. A Nemzeti Választási Bizottságnak ezért mindenekelőtt kezdeményezés hitelesítése tárgyában szükséges döntést hoznia.
 3. A Njtv. 148. § (4) bekezdése alapján, a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás szervezője kizárólag az a magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, amely kógens rendelkezésnek Szervező megfelelt.
 4. Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott törvényi követelményeknek megfelel.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek maradéktalanul megfelel.

III.

[A határozat indokolásának összegzése]

 1. A fenti jogi érvelés alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva Szervező által benyújtott, honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezést hitelesíti.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Njtv. 148. § (3) - (5) bekezdésén, az Nsztv. 3. §-án, a 8. § (3) bekezdésén, a 10. § (3) bekezdésén és a 11. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. § (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. június 23.

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese