392/2022. NVB határozat - az Országos Örmény Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

392/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban (1052 Budapest, Semmelweis utca 17.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület (1052 Budapest, Semmelweis utca 17.) listájának 15. sorszám alatti helyén szereplő Vartapetján Gábor János részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A lemondó nyilatkozatot a képviselő szóban vagy írásban teheti meg. Az Njtv. 102. § (3) bekezdése szerint, szóbeli lemondás esetén a képviselő a közgyűlés ülésén jelentheti be azt. Ebben az esetben a szóbeli lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint, szóbeli lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének napján szűnik meg. A Njtv. 102. § (7) bekezdése szerint szóbeli lemondás esetén a közgyűlés az ülését követő munkanapon tájékoztatja a lemondásról az illetékes a választási bizottságot.
  2.  Akopjan Nikogosz a 2019. évi örmény országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 306/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3. Az Országos Örmény Önkormányzat hivatalvezetője 2022. május 3. napján elektronikus úton megküldött levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő az Országos Örmény Önkormányzat Közgyűlésének 2022. március 21. napján 11 órakor megtartott ülésén – 2022. április 30-ai hatállyal - a mandátumáról lemondott, amelynek tényét az Országos Örmény Önkormányzat Közgyűlése a 24/2022. (IV.21.) számú Országos Örmény Önkormányzati határozatban rögzítette.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság 2022. május 05. napján elektronikus levélben tájékoztatta az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesületének elnökét az Njtv. 68. § (2) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-ban foglaltakról.
  5.  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  6.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  7.  A listát állító jelölő szervezet, az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben a 2022. május 9. napján kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022. május 10. napján elektronikus úton benyújtott írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére – a lista 15. sorszám alatti helyén szereplő Vartapetján Gábor Jánost jelölte.
  8.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Örmény Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot Vartapetján Gábor János részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján, (3), (6) és (7) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. május 11.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke