391/2022. NVB határozat - az Országos Szlovén Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

391/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovén Önkormányzatban (9985 Felsőszölnök, Templom út 8.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovén Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot a Magyarországi Szlovének Szövetsége (9970 Szentgotthárd, Gárdony u. 1.) listájának 16. sorszám alatti helyén szereplő Holecz Lajosné részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A nyilatkozatot a képviselő szóban vagy írásban teheti meg. Írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén az Njtv. 102. § (6) bekezdése szerint a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
  2. . A Njtv. 102. § (7) bekezdése szerint írásbeli lemondás esetén a lemondás átvételét követő munkanapon, az írásbeli lemondás másolatának megküldésével tájékoztatja a választási bizottságot.
  3.  Skaperné dr. Embersics Erzsébet a 2019. évi szlovén országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Szlovének Szövetsége listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 321/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  4.  Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke 2022. április 13. napján kelt – és 2022. április 20. napján megérkezett – levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2022. április 12. napján kelt és ugyanezen a napon átvett levelében lemondott az Országos Szlovén Önkormányzatban betöltött képviselői tisztségéről.
  5.  A Nemzeti Választási Bizottság 2022. április 20. napján elektronikus levélben tájékoztatta a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnökét az Njtv. 68. § (2) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-ban foglaltakról.
  6. Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  7.  A Ve. 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  8.  A listát állító jelölő szervezet, a Magyarországi Szlovének Szövetségének törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben a 2022. május 10. napján elektronikus úton megküldött levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot arról, hogy a lemondott Képviselő helyére a lista 16. sorszám alatti helyén szereplő Holecz Lajosnét jelölte.
  9.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovén Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot Holecz Lajosné részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján, (6) és (7) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. május 11.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke