390/2022. NVB határozat - az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

390/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban (1065 Budapest, Hajós utca 1.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (1065 Budapest, Hajós utca 1.) listájának 12. sorszám alatti helyén szereplő Ignácz Viktória részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A nyilatkozatot a képviselő szóban vagy írásban teheti meg. Írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén az Njtv. 102. § (6) bekezdése szerint a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
  2. . A Njtv. 102. § (7) bekezdése szerint írásbeli lemondás esetén a lemondás átvételét követő munkanapon, az írásbeli lemondás másolatának megküldésével tájékoztatja a választási bizottságot.
  3.  Grexa Liliána a 2019. évi ukrán országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 335/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  4.  Az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke 2022. május 9. napján elektronikus levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2022. április 29. napján kelt és ugyanezen a napon átvett levelében – 2022. május 1-jei hatállyal – lemondott az Ukrán Országos Önkormányzatban betöltött képviselői tisztségéről.
  5. Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  6.  A Ve. 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  7.  A listát állító jelölő szervezet, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot arról, hogy a lemondott Képviselő helyére a lista 12. sorszám alatti helyén szereplő Ignácz Viktóriát jelölte.
  8.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot Ignácz Viktória részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján, (6) és (7) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. május 11.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke