388/2022. NVB határozat - a Karácsony Gergely magánszemély által kezdeményezett országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

388/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Karácsony Gergely magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által kezdeményezett országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) és 23/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a jogszabályban előírt határidőig nem adta át az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?” országos népszavazási kezdeményezés valamennyi aláírásgyűjtő ívét a Nemzeti Választási Irodának.

A Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 257.600 Ft, azaz kettőszázötvenhétezer-hatszáz forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V212119721. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen.  A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

         Indokolás

                             I.               

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] Szervező 2021. december 15-én és december 23-án összesen 51 667 darab az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?” országos népszavazásra javasolt kérdését tartalmazó aláírásgyűjtő ívet vett át igénylése alapján a Nemzeti Választási Irodától.

[2] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 19. § (1) bekezdése szerint, a szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § (1) bekezdésben meghatározott átvételét követő százhúsz napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából.

[3] Az Nsztv. 19. § (3) bekezdése értelmében, a 19. § (1) bekezdése szerinti benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki a 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

[4] Az Nsztv. 18. § (2) bekezdése szerint a bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem haladhatja meg választópolgár esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszörösét, szervezet esetében tízszeresét. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 forint.

[5] Az Nsztv. 23/A. § (3) bekezdése szerint, a 18. § (2) bekezdésében és a 19. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése során a szervező az aláírást nem tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidőt követő 15 napon belül is átadhatja. A Nemzeti Választási Bizottság a kötelezettség elmulasztása miatti bírságot a hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidő leteltét követő 30 napon belül szabja ki.

[6] Szervező népszavazási kezdeményezése esetében az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időszak 2021. december 16-tól 2022. április 14-én 16.00 óráig tartott. Szervező az aláírásgyűjtő íveket ellenőrzés céljából – ahogyan azt a 157/2022. számú határozat is rögzíti – 2022. január 21-én adta át a Nemzeti Választási Irodának.

[7] Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján Szervezőnek 2022. április 14-én 16.00 óráig volt lehetősége arra, hogy a január 21-én át nem adott, aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő íveket bírságfizetési kötelezettség nélkül adja át az NVI-nek, figyelemmel arra, hogy az aláírásgyűjtés az Nsztv. 18. § (2) bekezdése szerinti moratórium beállta előtt befejeződött. Az Nsztv. 23/A. § (3) bekezdése alapján Szervező az üres íveket 2022. április 29-én 16.00 óráig adhatta át a Nemzeti Választási Irodának bírságfizetési kötelezettség nélkül.

[8] Szervező 2022. január 21-én 50.587, majd február 28-án további 758 ívet juttatott vissza, így a jogszabályban előírt határidőn belül összesen 51 345 aláírásgyűjtő ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.

[9] Tekintettel arra, hogy az aláírásokat tartalmazó és az üres aláírásgyűjtőívek leadására vonatkozó jogvesztő határidő 2022. április 14-én és április 29-én letelt, a Nemzeti Választási Bizottságnak eljárási kötelezettsége keletkezett a vissza nem szolgáltatott ívek miatti bírság kiszabására.

[10] Szervező az előzőekben jelzett határidőig összesen 322 aláírásgyűjtő ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának, ezért a Bizottság, figyelemmel az Nsztv. 18. § (2) bekezdésében foglalt szabályra, a bírság összegét 257 600 Ft-ban állapította meg és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

                 II.         

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11] A határozat az Nsztv. 18. §-án, 19. §-án, 23/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (5) bekezdésén, a 229. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. május 11.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke