382/2022. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
382/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Márki-Zay Péter lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 39. sorszám alatti helyén szereplő Végh Noémi részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az országos listás választás eredményét a 2022. április 14-én meghozott 366/2022. számú határozatával állapította meg. A határozat ellen érkezett felülvizsgálati kérelem nyomán a Kúria az NVB határozatát a Kvk.I.39.429/2022/3. számú, 2022. április 16-án meghozott végzésével helybenhagyta, így az országos listás eredmény jogerőssé vált.
 2. Dr. Márki-Zay Péter, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredményét megállapító jogerős döntés alapján, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek által állított közös pártlista 1. helyén szerzett képviselői mandátumot.
 3. A mandátumáról a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus úton 2022. április 28-án 14:53-kor megküldöt t írábeli nyilatkozatában, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297/A. §-ára való hivatkozással lemondott.
 4. A Ve. hivatkozott szakasza szerint a szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményeképp mandátumot szerzett dr. Márki-Zay Péter mandátumának igazolása, a lemondása benyújtásának időpontjában még nem történt meg, ezért nevezett joghatályosan lemondó nyilatkozatát az NVB-hez nyújthatta be.
 6. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
 7. A Ve. 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
 8. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek közül a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt és a Momentum Mozgalom törvényes képviselői a Párbeszéd Magyarországért Párt törvényes képviselőjét hatalmazták meg a mandátumot szerző jelöltnek az NVB felé való bejelentésére. Karácsony Gergely Szilveszter a Párbeszéd Magyarországért Pártnak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerinti törvényes képviselője, így e szervezet nevében meghatalmazás nélkül volt jogosult a bejelentésre.
 9. Karácsony Gergely Szilveszter az előző bekezdésében rögzített eljárási jogosultsága alapján a lemondás okán megüresedett mandátum megszerzésére, a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2022. április 28-án kelt írásbeli nyilatkozatában, a közös pártlista 39. sorszám alatti helyén szereplő Végh Noémit jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Pártnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői mandátumot a közös pártlista 39. sorszámú jelöltje, Végh Noémi részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, 297/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 28.

Dr. Bozsóki Éva

a Nemzeti Választási Bizottság

elnökhelyettese