380/2022. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
380/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Gál Kinga lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított közös pártlista 54. sorszám alatti helyén szereplő dr. Pesti Imre részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az országos listás választás eredményét a 2022. április 14-én meghozott 366/2022. számú határozatával állapította meg. A határozat ellen érkezett felülvizsgálati kérelem nyomán a Kúria az NVB határozatát a Kvk.I.39.429/2022/3. számú, 2022. április 16-én meghozott végzésével helybenhagyta, így az országos listás eredmény jogerőssé vált.
  2. Dr. Gál Kinga, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredményét megállapító jogerős döntés alapján, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által állított közös pártlista 5. helyén szerzett képviselői mandátumot.
  3. Dr. Gál Kinga a megszerzett mandátumáról a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022. április 22-én eljuttatott, 2022. április 21. napján kelt írásbeli nyilatkozatában, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297/A. §-ára való hivatkozással lemondott.
  4. A Ve. hivatkozott szakasza szerint a szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.
  5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményeképp mandátumot szerzett dr. Gál Kinga mandátumának igazolása, a lemondása benyújtásának időpontjában még nem történt meg, ezért nevezett joghatályosan lemondó nyilatkozatát az NVB-hez nyújthatta be.
  6. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
  7. A Ve. 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  8. A közös pártlistát állító jelölő szervezetek külön-külön okiratba foglalt, 2022. április 22-én kelt nyilatkozataik alapján, a lemondás okán megüresedett mandátum megszerzésére, a Ve.-ben meghatározott határidőben, a közös pártlista 54. sorszám alatti helyén szereplő dr. Pesti Imrét jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére.
  9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetségnek és a Kereszténydemokrata Néppártnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői mandátumot a közös pártlista 54. sorszámú jelöltje, dr. Pesti Imre részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, 297/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 25.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke