373/2022. NVB határozat - az A. N. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

373/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az A. N. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő 2022. április 19-én 0 óra 47 perckor, a választási szerv hallgatása miatt benyújtott kifogásának helyt ad és megállapítja, hogy sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 214. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése azáltal, hogy a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság részéről Kifogástevő 2022. április 4-én benyújtott kifogása nem került elbírálásra.

A Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő 2022. április 4-én benyújtott kifogását – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 242. § (1) bekezdés a) pontja alapján – megküldi a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak és a kifogás soron kívüli elbírálására utasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. Kifogástevő 2022. április 20-án 0 óra 47 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) hallgatása miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. § (1) bekezdése alapján.
 2. Kifogástevő közölte, hogy 2022. április 4-én kifogást nyújtott be az OEVB részére, amelyben egy önkényuralmi jelképpel megrongált plakátot kifogásolt. Előadta, hogy plakát említett módon való megrongálása egyfelől a Ve. 2 § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvi rendelkezések sérelmét idézte elő, másfelől a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi. C. törvény (a továbbiakban: Btk.) több rendelkezésébe is ütközik.
 3. Ismertette, hogy 2022. április 5-én dr. Gortvay István OEVB elnök a következő e-mailt juttatta el az e-mail címére:

„Tisztelt Dr. P. P. r. ezredes, rendőrségi tanácsos Úr!

Illetékességből mellékletben továbbítom A. N. 2022. április 4. napján OEVB-hez beküldött kifogását.

Tisztelettel:

dr. Gortvay István OEVB elnök”

 1. Kifejtette, hogy ezen kívül más értesítést nem kapott, amiből kiderült volna, hogy az OEVB a kifogásról bármiféle döntést hozott volna, ezért véleménye szerint dr. Gortvay István jogellenesen tette át az V. Kerületi Rendőrkapitányság részére a kifogását anélkül, hogy azt az OEVB elbírálta volna.
 2. Hozzáfűzte, hogy 14 napot várt arra, hogy hátha az OEVB mégis érdemében elbírálja a kifogását, azonban ez a jelen kifogás benyújtásának időpontjáig sem történt meg.
 3. E körben hivatkozott és becsatolta az OEVB döntéseinek elektronikus elérhetőségét (linkjét) is. Előadta, hogy ennek tanúsága szerint az OEVB az utolsó határozatot 2022. április 9. napján hozta meg.
 4. A továbbiakban hivatkozott és idézte a Ve. 208. §-át, valamint a 209. § (2) bekezdését. Ennek kapcsán kijelentette, hogy a jogsértés jelenleg is fennáll, ugyanis az OEVB a Ve.-ben rögzített elbírálási határidő majdnem ötszörösének eltelte óta sem bírálta el a jogszerű választási kifogását.
 5. Kifogástevő hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 367/2022. számú határozatára is, amelyet T. R. beadványozó meglátása szerint ezzel analóg ügyben nyújtott be.
 6. Ismertette, hogy ebben a kifogástevő az OEVB részére lejárt határidő után 4 nappal nyújtott be kifogást az NVB részére és azt az NVB érdemben elbírálta. Hozzáfűzte, hogy esetében a hosszabb várakozási idő oka az volt, hogy a hatóságok az ügyek intézése közben nemritkán „megcsúsznak” a jogszabály pontatlan ismerete vagy egyéb ügyszervezési okok miatt. Kifogástevő kifejtette, hogy 11 nap „pufferidőt” adott az OEVB részére, hogy a döntést megküldje vagy a honlapra feltöltse, azonban az ügyben semmilyen határozat nem született.
 7. Előadta, hogy a kifogásban részletezett magatartás a Ve. több pontját is megsérti. E körben hivatkozott és idézte a Ve. 208. §-át és kifejtette, hogy jelen ügyben mindkét feltétel fennáll, hiszen a választói névjegyzékben szereplő személy és az általa kifogásolt magatartás a választói akarat jogellenes eszközzel történő befolyásolása, ezáltal a választási alapelv megsértésének minősül, ezért meglátása szerint a választási kifogás benyújtásának feltételeit kimeríti.
 8. Kifogástevő továbbiakban hivatkozott és idézte a Ve. 213. § (1) bekezdését. Ennek kapcsán előadta, hogy a választási kifogást egy másik választási bizottsághoz kell áttenni és azt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Véleménye szerint ebből következik, hogy ha egyik választási bizottság sem illetékes, akkor a választási kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 9. Álláspontja szerint jelen esetben egyik feltétel sem teljesült. Előadta, hogy a Budapest 1. számú OEVB a kifogását az V. Kerületi Rendőrkapitányság részére tette át egy egyszerű e-mail útján, tehát jegyzőkönyvet valószínűleg nem vettek fel.
 10. Hivatkozott és idézte a Ve. 214. § (1) bekezdését is és kihangsúlyozta, hogy az OEVB az általa benyújtott kifogást a mai napig nem bírálta el és ezzel a 3 napos határidőt majdnem ötszörösen túllépte.
 11. Kifogástevő kifejtette, hogy a Ve. 218. § (1) alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Álláspontja szerint ezért a határidő túllépésének az oka nem lehet bizonyítási eljárás lefolytatása, ugyanis a választási kifogási eljárásban nincs helye bizonyítási eljárásnak.
 12. Kifogástevő előadta, hogy álláspontja szerint a jelen kifogása elbírálására a Nemzeti Választási Bizottság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, tekintettel a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra, ugyanis az NVB dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az OEVB hatáskörébe. Kifogástevő álláspontja szerint az ügy kifejezetten az NVB hatásköre, mivel a jogsértésben az OEVB érintett.
 13. Kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. §-a alapján állapítsa meg, hogy az általa kifogásolt magatartással megsértették a Ve. általa megjelölt szakaszait, továbbá tiltsa el a jogellenes magatartást tanúsító személyt a további jogsértéstől.
 14. Emellett kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól azt is, hogy a Ve. 218. §-a alapján a kifogásának adjon helyt és a Ve. 242. § (1) bekezdése alapján kötelezze az OEVB-t, hogy az eljárást soron kívül folytassa le.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítja, hogy Kifogástevőnek az OEVB-hez benyújtott kifogása – amellett, hogy bűncselekmény elkövetésének a gyanúját is felveti – egyértelműen választójogi jogsértés megállapítását (választásra irányadó jogszabály megsértését) valószínűsíti. Mindezek ellenére megállapítható, hogy az OEVB Beadványozó kifogása tárgyában nem hozott semmilyen döntést, csupán a kifogást „illetékességi” – helyesen: hatásköri – okból megküldte az V. Kerületi Rendőrkapitányságnak. Ezt a tényt Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2022. április 19-én telefonon is megerősítette a Nemzeti Választási Bizottság Titkársága részére.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság korábban megállapította, a kifogás tárgyát képező választási plakátra – mint a Ve.-ben is nevesített kampányeszközre – a Ve. kifejezett rendelkezéseket tartalmaz (144. §), illetve a plakát tekintetében megvalósuló kampánytevékenységre is irányadóak egyes, a Ve. 2. § (1) bekezdésben foglalt eljárási alapelvek is. Mindez független attól a ténytől, hogy egyes választójogi jogsértések ezzel párhuzamosan más jogágak tekintetében is jogsértésnek minősülnek és szankciót vonhatnak maguk után. Így tehát a Ve. által szabályozott választási plakát megrongálásának választójogi értékelése akkor is a választási bizottságok hatáskörét képezi, ha az ügyben emellett büntetőeljárás kezdeményezésének is helye van {lásd: 177/2022. NVB határozat, Indokolás [18]-[19]}.
 4. Mindezek alapján megállapítható, hogy az OEVB a kifogást anélkül küldte meg a rendőrkapitányság részére, hogy felismerte volna annak választójogi relevanciáját és döntést hozott volna róla.
 5. A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.
 6. A Ve. 242. § (1) bekezdése alapján, ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és

a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy

b) meghozza az elmulasztott döntést.

 1. Kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság helyt adva Kifogástevő 2022. április 19-én, a választási szerv hallgatása miatt benyújtott kifogásának, megállapítja, hogy sérült a Ve. 214. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés, mikor Kifogástevő kifogását – tekintettel a Ve. 10. § (3) bekezdésében foglaltakra – az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező OEVB 2022. április 7-én 24:00 óráig nem bírálta el.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva megállapította a jogszabálysértés tényét és a mulasztó Budapest 01. számú OEVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 208. §-án, a 214. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 242. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 20.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke