367/2022. NVB határozat - a T. R. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

367/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a T. R. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 6, az elnök szavazatát is magában foglaló igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Beadványozó 2022. április 13-án 14 óra 39 perckor, a választási szerv hallgatása miatt benyújtott kifogásának részben helyt ad és megállapítja, hogy sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 214. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése azáltal, hogy a Csongrád-Csanád megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság részéről Beadványozó 2022. április 6-án benyújtott kifogása nem került elbírálásra.

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó 2022. április 5-én kelt, 2022. április 6-án benyújtott kifogását – a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontja alapján – megküldi a Hódmezővásárhely székhelyű, Csongrád-Csanád Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak és a kifogás soron kívüli elbírálására utasítja.

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó kifogását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), e) és f) pontjaira alapított alapelvi jogsérelem tekintetében elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás és az első fokon meghozott döntés tartalma]

 1. Beadványozó 2022. április 13. napján 14 óra 39 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a Csongrád-Csanád megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) hallgatása miatt a 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. § (1) bekezdése alapján.
 2. Beadványozó előadta, hogy 2022. április 6. napján 15 óra 15 perckor e-mail útján kifogást terjesztett elő a pmh@hodmezovasarhely.hu e-mailcímre.
 3. Ismertette, hogy az OEVB elérhetőségéről a https://vtr.valasztas.hu/elerhetosegek honlapról szerzett tudomást.
 4. Beadványozó kifogásához csatolta a kifogás elküldését igazoló e-mailről készült fényképfelvételt.
 5. Beadványozó továbbiakban rögzítette, hogy bár a nemleges tény bizonyítása fogalmilag kizárt, állításának igazolásául megjelölte az OEVB üléseiről készült jegyzőkönyvek, meghívók, továbbá a határozatokat tartalmazó honlap linkjét. Ezek alapján Beadványozó azt a következtetést vonta le, hogy 2022. április 6. napját követően egyetlen kifogást sem bírált el az OEVB, kifogás elbírálásáról szóló határozat nem született.
 6. Beadványozó hivatkozott a Ve. 208. §, 209. §-ra, valamint a 214. § (1) bekezdésére, amelyek alapján megállapítható, hogy az OEVB tevékenysége tételes szabályt sért.
 7. Mindezeken túlmentő Beadványozó a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapelvi jogsérelmet is megállapíthatónak látta, véleménye szerint e jogsértés abban merül ki, hogy a közbizalom súlyosan sérül azáltal, ha a választási szervek átláthatatlan módon nem hoznak döntést egy határidőben és szabályszerűen benyújtott kifogás tárgyában.
 8. A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja Beadványozó szerint azáltal sérül, mert a választási bizottság nem tölti be a Ve. 14. § (1) bekezdése szerinti feladatát.
 9. A Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjába pedig azáltal szenved csorbát, mert megindokolatlan és feltáratlan maradt azon tény, hogy az OEVB miért nem végzete el a kifogás elbírálását.
 10. Kifejtettek alapján Beadványozó indítványozta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg, hogy az OEVB megsértette a fent idézett alapelveket és a tételes jogi rendelkezést, mindezeken túlmenően kérte, hogy a Bizottság tiltsa el a jogsértő személyt a további jogsértéstől, továbbá, hogy a Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezze a jogsértőt az eljárás soron kívüli lefolytatására.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás részben alapos.
 2. Tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogásában tételes és alapelvi jogsérelmet is megjelöl, a Bizottság döntését is e két elem alapján bontja részekre.
 3. A Bizottság első lépésként a Ve. 214. § (1) bekezdésére alapított jogsérelmet vonta vizsgálódási körébe.
 4. A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.
 5. A Ve. 242. § (1) bekezdése alapján, ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és

a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy

b) meghozza az elmulasztott döntést.

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az elé tárt bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy az OEVB Beadványozó kifogása tárgyában nem hozott döntést. Ezen tényt a Csongrád-Csanád megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2022. április 13-án telefonon is megerősítette a Nemzeti Választási Bizottság Titkársága részére.
 2. Kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság részben helyt adva a Beadványozó 2022. április 13-án, a választási szerv hallgatása miatt benyújtott kifogásának, megállapítja, hogy sérült a Ve. 214. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés, mikor a Beadványozó kifogását – tekintettel a Ve. 10. § (3) bekezdésében foglaltakra – az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező OEVB 2022. április 9-én 24:00 óráig nem bírálta el.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva megállapította a jogszabálysértés tényét és a mulasztó Csongrád-Csanád Megye 04. számú OEVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.
 4. Következő lépésként a Bizottság a Beadványozó által hivatkozott alapelvi sérelmeket vette górcső alá.
 5. E körben a Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria által is követett azon következetes joggyakorlatára, amely szerint a választási eljárás alapelvei kiemelt jelentőséggel bírnak, iránymutató és hézagpótló szerepük van, megsértésük – normatív tartalmuk miatt – jogszabálysértésnek minősül. Amennyiben azonban egy adott jogviszonyt tételes jogi rendelkezések szabályoznak, akkor nem lehet a jogvitát alapelvi rendelkezések alapján eldönteni. Mivel a tételes előírás sérelme magában foglalja az alapelvi sérelmet is, a Ve. tételes rendelkezése megsértésének megállapítása mellett a választási eljárási alapelv sérelmét nem kell megállapítani. [Kvk.VI.39.309/2022/5., Kvk.III.37.799/2020/3. és Kvk.IV.37.468/2009/2. számú végzések, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 166/2022. NVB határozat, 169/2022. NVB határozat, 198/2022. NVB határozat].
 6. Tekintettel arra, hogy jelen ügyben a kifogás tárgyává tett tevékenység tételes jogszabályi rendelkezés alapján szabályozott, ezért e tekintetben az alapelvi jogsértés megállapítása nem lehetséges. E tekintetben a Bizottság a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.
 7. Fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 208. §-án, a 214. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 242. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 14.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke