366/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredménye megállapításának tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

366/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredménye megállapításának tárgyában – 15 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredményét.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200-201. §-ai alapján a választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével - határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv. A listás szavazás eredményének megállapításakor a listák sorrendjét a 160. § (1) bekezdése alapján elvégzett sorsolás eredménye szerint kell figyelembe venni.
 2. A Ve. 296. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság

a) az országos listás választás területi részeredményéről kiállított, 294. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek,

b) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint

c) a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított, a 294. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek

alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon, azaz legkésőbb 2022. április 22-én megállapítja a választás országos listás eredményét.

 1. Fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a választás országos listás eredménye alapvetően három pilléren nyugszik.
 2. Első pillérként az egyéni választókerületi eredményről kiállított jegyzőkönyvek aposztrofálhatók. A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon – jelen választási eljárásban 2022. április 9-én – megállapítja az egyéni választókerületi választás eredményét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok 2022. április 8-án és 9-én meghozták az egyéni választókerületük választásának eredményét megállapító határozataikat, amelyek mellékleteit képezték az egyéni választókerületi eredményről kiállított jegyzőkönyvek.
 3. Második pillérként az országos listás választás területi részeredményeiről kiállított jegyzőkönyvek fogalmazhatók meg. A Ve. 294. § (3) bekezdése kimondja, hogy a területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon – jelen választási eljárásban 2022. április 9-én – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét. 2022. április 9-én valamennyi területi választási bizottság határozatot hozott az országos listás választás területi részeredményének megállapításáról, amely határozatok mellékletét képezték az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek.
 4. A harmadik pillért a Ve. 295. §-a szerinti, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményéről, a Nemzeti Választási Iroda által kiállított jegyzőkönyv testesíti meg. A Nemzeti Választási Iroda elnökének a Bizottság részére adott 2022. április 13-i tájékoztatása szerint az NVI elvégezte a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását, és arról az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 35. melléklete szerinti jegyzőkönyvet kiállította.
 5. A Bizottság megállapítja, hogy 2022. április 12-én 16.00 óráig valamennyi, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok által az egyéni választókerületi választás eredményének és a területi választási bizottságok által az országos listás választás területi részeredményének megállapítása tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedett.
 6. Az egyéni választókerületi eredmények jogerőre emelkedése folytán, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 17. § (2) bekezdésének megfelelően, az országos listáról törlésre kerültek azok a jelöltek, akik a jogerős választókerületi választás eredménye alapján egyéni választókerületben mandátumot szereztek.
 7. A Vjt. 14. § (1)-(3) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők választásán mandátumot az a pártlista szerez, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát elérte. A közös pártlista akkor szerez mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát elérte. Mandátumot szerez továbbá az a nemzetiségi lista, amely a Vjt. 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot, az úgynevezett kedvezményes kvótát elérte.
 8. A Vjt. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg. Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet azonban az országos listáról törölni kell.
 9. Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a Vjt. 16. §-ában meghatározott eljárás szerint kell kiosztani.
 10. A Vjt. 18. §-a alapján a nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.
 11. Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat melléklete szerinti adattartalommal állapítja meg az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának országos listás eredményét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 14. §-án, a 16-18. §-ain, a Ve. 160. § (1) bekezdésén, a 200-201. §-ain, a 294. § (2)-(3) bekezdésein, a 295. §-án, a 296. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 35. és 37. mellékletein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 297. § (4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 14.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke