358/2024. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listát állító jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választására megbízott külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

358/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) közös listát állító jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választására megbízott külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vétele tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által a 2024. június 9. napjára kitűzött, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az Európai Parlament tagjainak választására bejelentett külképviseleti megfigyelőt jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. június 3. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 5. § (1) és (2) bekezdései szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként és jelölő szervezetenként (független jelöltenként) legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

[2]    A Ve. 5.§ (3) bekezdése alapján a külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál - nevének és személyi azonosítójának, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusának és számának közlésével - a magyarországi szavazást megelőző tizedik napig kell bejelenteni. A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A Nemzeti Választási Iroda a külképviseleti megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát megküldi a külképviseleti választási iroda vezetőjének.

[3]    Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2024. május 30-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[4]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetek a törvényes határidőn belül, 2024. május 30-án 9 óra 30 perckor 1 fő külképviseleti megfigyelőt jelentett be.

[5]    A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett megfigyelő adatait leellenőrizte a központi névjegyzékben.

[6]    A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkezik, így nyilvántartásba vételének akadálya nincs.

[7]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]    A határozat a Ve. 5. § és 331. §-án, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 31.

Dr. Sasvári Róbert
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke