356/2024. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listát állító jelölő szervezetek által – az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választására – megbízott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

356/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) közös listát állító jelölő szervezetek által – az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választására – megbízott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listát állító jelölő szervezetek által a 2024. június 9. napjára kitűzött, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az Európai Parlament tagjainak választására bejelentett, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőket jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. június 1. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20. § (1) bekezdése, a 27. § (1) és (3) bekezdése, valamint 245. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét, Országgyűlés által választott tagja mellé, azok a pártok, amelyekhez tartozó képviselők az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotnak, valamint az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően azon listát állító jelölő szervezetek, amelyek országgyűlési képviselőcsoport hiányában tag megbízására egyébként nem jogosultak; további egy-egy tagot bízhatnak meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, az Európai Parlament tagjainak választása esetén a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[2]    Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2024. május 30. napján 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[3]    Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, közös listát állító jelölő szervezetek a Ve. 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2024. május 29. napján összesen 4 fő megfigyelőt bíztak meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[4]    A Ve. 245. § (3) bekezdése szerint megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben a Ve. 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

[5]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkeznek, így nyilvántartásba vételüknek akadálya nincs.

[6]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7]    A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § (1) és (3) bekezdésén, a 245. § (2) és (3) bekezdésén, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 29.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke