352/2024. NVB határozat - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásának kampányidőszakában országos összesítésben a 8 legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL elnevezésű médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

352/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában országos összesítésben a nyolc legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató RTL elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az alábbi nyolc jelölő szervezet állította a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet:

1. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

2. Kereszténydemokrata Néppárt

3. Mi Hazánk Mozgalom

4. Demokratikus Koalíció

5. Magyar Kétfarkú Kutya Párt

6. Magyar Szocialista Párt

7. Momentum Mozgalom

8. LMP – Magyarország Zöld Pártja

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a fent felsorolt nyolc jelölő szervezet politikai reklámjainak a Magyar RTL Televízió Zrt. (székhely: 1222 Budapest Nagytétényi út 29., továbbiakban: Médiaszolgáltató) az RTL elnevezésű országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam listánként 18 perc 45 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató bejelentésére vonatkozó szabályok]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. §-ának szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.

[2] A Ve. 147/F. § (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele, azaz százötven perc. Ha a médiaszolgáltató által a bejelentésben meghatározott időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.

[3] A fentieken túl a Ve. 147/C. §-a, a 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket megszorítóan rendeli alkalmazni azáltal, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán azon nyolc jelölő szervezet politikai reklámjának a közzétételét írja elő kötelezően, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában rendeli figyelembe venni.

[4] A Ve. 3. § 10. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az a szolgáltatás, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.

[5] A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

[6] A kampányidőszak – a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 35. § -a alapján a választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

II.

[A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása]

[7] A Médiaszolgáltató 2024. április 18-án bejelentette a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy az RTL elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában a választási kampány időszakában biztosítani kívánja a jelölő szervezetek részére politikai reklám közzétételének lehetőségét, összességében 150 perc időtartamban.

[8] A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Bejelentés alapján működő országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Médiaszolgáltató által nyújtott országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást.

[9] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásán országos összesítésben az alábbi nyolc jelölő szervezet állította a legtöbb jelöltet. A közös jelölteket és listákat a jelölés arányában vette figyelembe a Bizottság.

Jelölő szervezet

Jelöltek száma

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

3196,33

Kereszténydemokrata Néppárt

3084,16

Mi Hazánk Mozgalom

2467

Demokratikus Koalíció

1029,86

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

597,5

Magyar Szocialista Párt

590,96

Momentum Mozgalom

550,00

LMP – Magyarország Zöld Pártja

292,59

[10] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára tűzött választása kampányidőszakában a fent felsorolt jelölő szervezetek 18 perc 45 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a Médiaszolgáltató RTL elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11] A határozat a Ve. 3. § 10. pontján, 139. §-án, 147. §-án, a 147/A-147/E. §-án, a 147/F. §-án, a Ve. 331. §-án, az Mttv. 203. § 36. pontján, az IM rendelet 35. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 24.

 

       Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke