346/2024. NVB határozat - Hrvati-Horvátok' Egyesület által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

346/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság 'Hrvati-Horvátok' Egyesület (9495 Kópháza, Fő utca 62-68., képviseli: a választási eljárásban országos szintű meghatalmazással rendelkező Dr. K. E.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2024. május 18-án 17 óra 25 perckor elektronikus úton nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB).
 2. Beadványozó álláspontja szerint a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület e-mailben hívja fel az indulni szándékozó jelöltek figyelmét arra, hogy hol tudnak nyomtatványokhoz és tájékoztatáshoz jutni. A beadványban rögzítésre került, hogy az elektronikus levél „újra kiküldésre került az Egyesület részéről a napokban”, immár azzal a kiegészített tartalommal, hogy május 31-ig a regisztráló nemzetiségi állampolgárok részére is segítséget nyújtanak a levélben meghatározott helyszíneken.
 3. Beadványozó rámutat arra, hogy a Hrvati-Horvátok Egyesület képviseletében fordul beadványával a Bizottsághoz, amely tény azért kiemelendő, mert a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület mellett Beadványozó a másik olyan jelölő szervezet, amely a horvát nemzeti önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán országos listát állított.
 4. Beadványozó sérelmezi, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 140. § b) pontja szerinti (jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés) kampányeszközt használ a mellékelt levéllel, valamint a „Ve. 143§/B (2) szerinti” kampánytevékenységet folytat a mellékelt levélben meghatározott címeken és személyekkel.
 5. Beadványozó a fenti két jogszabályhelyen túl felhívja a Ve. 145. § (3) bekezdését is, arra való hivatkozással, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület kifogásolt e-mailjében megjelölt címek alatt önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületek találhatóak. Megemlíti, hogy a "Budapesti, ill. minden régió" számára tájékoztatást nyújtó helyszín az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala, illetve a "Drávamenti régió" részére szintén polgármesteri hivatal elhelyezésére szolgáló épület került megjelölésre. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a levélben meghatározott valamennyi helyszín az Országos Horvát Önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló épület, kivéve a Drávamenti régió két helyszínét.
 6. Sérelmezi, hogy a levélhez csatolt Országos Horvát Önkormányzat által működtetett helyszíneken a Hrvati-Horvátok Egyesület nem kapott lehetőséget a választási eljárásban kampánytevékenység folytatására, bár „több helyütt nem is élt volna vele, minthogy kizárt a kampánytevékenység a fenti helyszínek egy részében.”
 7. Álláspontja szerint a levélben megjelölt, a nemzetiségi választópolgárok részére nyújtandó tájékoztatás semleges és pártatlan módja megkérdőjelezhető, tekintettel arra, hogy az Országos Horvát Önkormányzatban többséggel regnáló Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület egyben a jelen választási eljárásban országos nemzetiségi listát állító jelölő szervezet is.
 8. Beadványozó kéri, hogy a Bizottság állapítsa meg a Ve. 145. § (3) bekezdésének megsértését, valamint tiltsa el a jogsértő személyeket a további jogsértéstől.
 9. Beadványozó kifogáshoz 4 mellékletet csatolt: az egyiken egy horvát nyelvű, 2024. május 9-ei Facebook bejegyzés látható; a másikon egy e-mail részletről készült képernyő-felvétel. E képernyő-felvételen az e-mail eredeti feladója G.D. magánszemély, aki 2024. május 17-én 13 óra 14 perckor „Információ horvát képviselő-jelölteknek” tárgyú e-mailt küldött több személynek. A fényképfelvétel jobb oldalán csatolmányként egy „Meghatalmazottak listája, l…” elnevezésű pdf fájl látható. Tárgyi felvételből az is megállapítható, hogy az 2024. május 18-án továbbításra került horvát nyelvű levél törzsszöveggel K.E.-től K.E. részére. A harmadik melléklet a miloradic.hu oldal „Igazgatói köszöntő”-jéről készült képernyő-felvétel. A negyedik melléklet a „Meghatalmazottak listája, levél” elnevezésű pdf fájl, amelyben a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület „Tisztelt horvát nemzetiségi választópolgárok!” kezdettel intéz felhívást. A felhívás tartalma szerint két fontos információt hordoz magában. Egyrészről tájékoztatja a választáson indulni szándékozó választópolgárokat, hogy a jelöltséghez szükséges dokumentumok hol vehetők át („ajánlóív igénylés, egy nyomtatványok”), másrészről arról tájékoztat, hogy a meghatalmazott személyek „minden választópolgárnak segítséget nyújtanak függetlenül attól, hogy mely jelölő szervezet színeiben kíván indulni a jelölt.” Tárgyi levélen keltezés nem található.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. Első lépésként a Bizottság a kifogás formai vizsgálatát végezte el, amelynek eredményét az alábbiak szerint összegzi.
 3. A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 4. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 1. A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás tartalmának vizsgálata alapján megállapítja, hogy az a Hrvati-Horvátok Egyesület nevében került benyújtásra, amelyre a beadványban több utalás is található („A Hrvati-Horvátok Egyesület képviseletében írom Önöknek levelem”, továbbá kifogás legvégén „A Hrvati-Horvátok Egyesület képviseletében: Dr. K. E.”). Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy utalás van a beadványban arra, hogy a Hrvati-Horvátok Egyesület országos nemzetiségi listát állított, továbbá nevezett egyesület az említett helyszíneken nem kapott kampánylehetőséget.
 3. A formai vizsgálat körében azonban megállapítható, hogy a kifogásban nem került feltüntetésre sem a Hrvati-Horvátok Egyesületének székhelycíme, sem a bírósági nyilvántartásba vételi száma.
 4. Való igaz, hogy a kifogás végén megtalálható Dr. K.E. lakcíme, személyi azonosító jele. Azonban ez a tény nem pótolja a Hrvati-Horvátok Egyesülete jelölő szervezet adatainak hiányát, és nem teszi a kifogást érdemi vizsgálatra alkalmassá azáltal sem, hogy azt a Bizottság magánszemély által benyújtottnak tekintené, amelyre a kifogás tartalmának szövegezése, iránya alapján azért nem látott módot, mert maga a beadvány hangsúlyozza, hogy az egy jelölő szervezet nevében került benyújtásra, mi több hivatkozik arra is, hogy országos listát állított, amely körülmények nyilvánvalóan magánszemély esetén kizártak.
 5.  Figyelemmel arra, hogy a kifogás nélkülözi a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelező tartalmi elemeket, a Bizottság a kifogást a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdésén, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 21.

Dr. Sasvári Róbert
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke