342/2024. NVB határozat - a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

342/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet (székhely: 1071 Budapest, Damjanich út 16.; képviseli: F. D. J.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 87/2024. (V. 9.) FVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 18. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

  1. Beadványozó 2024. május 6. napján 14 óra 43 perckor kezdeményezte a Fővárosi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: FVB) a 2024. június 9. napjára kitűzött fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított nemzetiségi listájának nyilvántartásba vételét. A jelölő szervezet képviselője a törvényes határidőn belül összesen 92 db ajánlóívet adott át a Fővárosi Választási Iroda részére.
  2. Az FVB a határozatában rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzati választást kitűző 8/2024. NVB számú határozatának 7. számú mellékletében megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor a központi névjegyzékben roma nemzetiségi választópolgárként Budapest fővárosban 9780 választópolgár szerepelt, valamint azt is rögzíti, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 60. § (1) bekezdése alapján a fővárosi roma nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 196.
  3. A Fővárosi Választási Iroda elvégezte az ajánlások ellenőrzését, amelynek eredményéről tájékoztatta az FVB-t, valamint a listát bejelentő szervezetet is. Az FVB határozatában rögzíti, hogy a leadott 92 db ajánlóíven szereplő összesen 356 db ajánlás közül 192 db érvényes, míg 164 db érvénytelen volt.
  4. Fentiek alapján az FVB megállapította, hogy Beadványozó által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 192, mely nem éri el a listaállításhoz szükséges 196 érvényes ajánlást, ezért a lista bejelentése nem felel meg az Njtv. 60. § (1) bekezdésében foglalt törvényes követelményeknek. Így az FVB a Beadványozónak a fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásán állított fővárosi területi listája nyilvántartásba vételét visszautasítja.  

II.

[A fellebbezés tartama]

  1. Beadványozó az FVB 87/2024. (V. 9.) számú határozatával szemben 2024. május 12-én 10 óra 36 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését az FVB-nél. Az FVB a fellebbezést az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 13-án 10 óra 15 perckor elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és a jogorvoslati kérelmet, az előzményiratot, valamint az ajánlóíveket eredetben 2024. május 13. napján 11 óra 5 perckor személyesen eljárva terjesztette fel a Bizottsághoz.
  2. Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a PHRALIPE Független Cigány Szervezet fővárosi megbízottjaként fellebbezés keretében kérelmezi az FVB-hez eljuttatot, el nem fogadott ajánlások újraszámolását.
  3. Beadványozó előadta, hogy 192 db érvényes ajánlás került regisztrálásra szervezetük fővárosi listájához és csupán 4 hiányzik ahhoz, hogy szervezetük képviseltethesse magát a Fővárosi Cigány Önkormányzatban.
  4. Beadványozó kérte az FVB-t, hogy fogadja el fellebbezési kérelmét, hiszen bízik abban, hogy az a hiányzó 4 db érvényes ajánlás megtalálható a leadott ívekben.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
  2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  3. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

  1. A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

  1. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjai szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, valamint ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
  2. A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete – Központi Szervezet nemzetiségi jelölő szervezet lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság előtt eljárni jogosult képviselője, valamint Budapestre kiterjedő illetékességgel a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult meghatalmazott személy. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője jelen eljárás tárgyát képező ügyben mint a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult személy jár el.
  3. A Bizottság azonban megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta meg a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a jelölő szervezet székhelyére vonatkozó adatot, amely a fellebbezés kötelező tartalmi eleme.
  4. A Bizottság Beadványozó fellebbezésének kapcsán továbbá megállapítja, hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapot.
  5. A Kúria Kvk.V.37.985/2019/6. számú határozatában kimondta, hogy „[a] jogalkotó előírta továbbá a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontjában, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat. A megjelölt törvényhely: a 224.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját [a b) és a c) pontok a kérelem benyújtójára tartalmaznak előírásokat]. A Ve. 223.§ (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy fellebbezést lehet benyújtani a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.” {Indokolás [18]}
  6. A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].
  7. A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú - hasonló ügyben született - határozatában kifejtette, hogy a „(…) jelölő szervezet az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően kapott tájékoztatás alapján tájékozódhat az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, ezért a fellebbezésben a jogszabálysértés megjelölésében, a jogsértés mibenlétének kifejtésében nem lehetett a kérelmező akadályoztatott”.
  8. A Bizottság a fentiekben részletesen kifejtettek alapján megállapítja, hogy a fellebbezés nem jelölte meg (az ajánlóív sorszáma és ezen belül az ajánlás sorszámának a feltüntetésével) azt, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmesnek találta azok érvénytelenné nyilvánítását, illetve, hogy ezeket milyen oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni
  9. A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése a Ve. 224. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 15.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke