340/2024. NVB határozat - Balog József mint A Magyarországi Cigányközösség Fóruma által állított Pest vármegyei roma nemzetiségi területi listáján szereplő jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

340/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Balog József mint A Magyarországi Cigányközösség Fóruma által állított Pest vármegyei roma nemzetiségi területi listáján szereplő jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság 118/2024. (05. 10.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1]          A Magyarországi Cigányközösség Fóruma (a továbbiakban: Jelölő szervezet) 2024. május 7-én 7 fővel jelentette be roma nemzetiségi területi listáját az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a Pest Vármegyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB).

[2]          Jelölő szervezet az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti L5 formanyomtatvány mellett az IM rendelet 21. melléklete szerinti 7 db SZ5 formanyomtatványt adott át a Pest Vármegyei Területi Választási Irodának (a továbbiakban: TVI), emellett kérelméhez csatolta a területi lista állításhoz szükséges ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat.

[3]          A TVI a Ve. 125. §-a és 127. §-a alapján a benyújtott ajánlásokat a bejelentést követő 3 napon belül ellenőrizte, melynek során vizsgálta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. §-ában foglalt követelmények teljesülését, továbbá azonosította az ajánló választópolgárokat.

[4]          A TVI az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta a TVB-t, amely ezt követően a bejelentéssel összefüggésben benyújtott iratokat megvizsgálta és megállapította, hogy a jelölő szervezet Pest Vármegyében 21 településen állított jelöltet, és az általa benyújtott és feldolgozott ajánlóívekből az érvényes ajánlások száma 232, amely meghaladja a törvényben előírt küszöbszámot, tekintve, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 8/2024. számú határozatának 7. számú mellékletében a roma nemzetiségi területi lista állításához szükséges követelményeket akként határozta meg, hogy ahhoz legalább 11 településen szükséges jelöltet állítani és legalább 213 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

[5]          A TVB Beadványozó által állított roma nemzetiségi területi listát a 118/2024. (05. 10.) számú határozatával nyilvántartásba vette, azonban megállapította, hogy a listán első helyre bejelentett Balog József jelöltként szerepel a jelölő szervezet által a Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtott területi listán is. Tekintettel arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 62. § (2) bekezdése alapján a két területi listás jelölés összeférhetetlen, ezért a listát a Ve. 133. § (3) bekezdése alapján az összeférhetetlen jelölt kivételével vette nyilvántartásba, erre figyelemmel a listán szereplő jelölteket és sorendjüket az L5 nyomtatvány mellékleteként benyújtott SZ5 lapokon foglaltaktól eltérően, az 1. sorszám alatt jelölt Balog József kivételével állapította meg.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[6]          Balog József (a továbbiakban: Beadványozó) a TVB 118/2024. (05. 10.) számú határozatával szemben 2024. május 12-én 17 óra 30 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését a TVB-nél. A TVB a fellebbezést az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 13-án 8 óra 47 perckor elektronikus úton megküldte az NVB-nek.

[7]          Beadványozó érintettségének igazolására előadta, hogy a Magyarországi Cigányközösség Fóruma által a TVB-hez benyújtott roma nemzetiségi területi listának az első helyén szereplő jelölt. Hozzáfűzte, hogy jelöltként szerepel a jelölő szervezet által a Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtott listán is. Kifejtette, hogy megbízott kollégájának jelezte, hogy a fővárosi listán vonja vissza a jelölését, de 2024. május 7-én délután kiderült, hogy a fővárosi lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma nem éri el kötelezően előírt küszöbszámot és ennek okán a Fővárosi Választási Bizottság a benyújtott lista nyilvántartásba vételi kérelmét a 2024. május 9-i ülésén meghozott határozatában visszautasította, amelynek következtében a kettős jelöltség miatti összeférhetetlenség teljesen megszűnt.

[8]          Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a TVB 118/2024. számú határozat indokolásának második bekezdésében foglaltakkal nem ért egyet. Beadványozó kérte a TVB-t, hogy a kettős jelöltség megszűnése okán módosítsa a határozatát és a kérelemben eredetileg felsorolt sorrendben, valamint jelöltekkel szíveskedjék a jelöltek listáját nyilvántartásba venni.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9]          Az NVB megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[10]       A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[11]       A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[1] A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[12]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[13]       Az NVB rögzíti, hogy Beadványozó érintettsége igazolására vonatkozó érvelését elfogadta.

[14]       Az NVB a fellebbezés formai vizsgálata során rögzíti, hogy Beadványozó a fellebbezésben nem jelölte meg a jogorvoslati kérelmének jogalapját, mindössze annyit adott elő, hogy nem ért egyet a TVB határozat második bekezdésében foglaltakkal.

[15]       Az NVB saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[16]       Az NVB megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza, hogy a Ve. mely konkrét szabálya megsértését látta megvalósulni és nem tartalmazza azt sem értelmezhető módon, hogy a konkrét, megsérteni vélt jogszabályhelyhez kapcsolódóan milyen oknál fogva eredményez jogsértést a TVB határozata.

[17]       Mindezek alapján az NVB megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelölte meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, ezért a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[18]       Az NVB megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]       A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 15.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke