339/2024. NVB határozat - az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

339/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Vármegyei Területi Választási Bizottság 30/2024. számú határozatát részben megváltoztatja, és a kifogást Beadványozó által kiadott Savaria Fórum című hetilap 2024. április 26. napján, illetve 2024. május 3. napján megjelent lapszámai vonatkozásában a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvi rendelkezés sérelmére kiterjedően is elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 18. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] Jagodits Zsuzsanna, mint a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: Fidesz) és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által Szombathely Megyei Jogú Város 4. számú egyéni választókerületben (a továbbiakban: Választókerület) állított közös képviselőjelölt (a továbbiakban: Kifogástevő), a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján 2024. május 6. napján kifogást nyújtott be a Vas Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).

[2] Kifogástevő a Savaria Fórum című hetilap (a továbbiakban: Kiadvány) tevékenységét tette jogorvoslati kérelme tárgyává, mivel a Kiadvány 2024. április 26. napján megjelent, 33. évfolyam 16. száma és 2024. május 3. napján megjelent 33. évfolyam 17. száma több alkalommal biztosított megjelenési lehetőséget Horváth Soma, az Éljen Szombathely! Egyesület képviselőjelöltje (a továbbiakban: Jelölt) számára, míg a további képviselőjelöltek nem jutottak megjelenési lehetőséghez.

[3] A kifogás három, 2024. április 30. napján, illetve egy, 2024. május 3. napján, a www.savariaforum.hu portálon közzétett cikket is bepanaszolt, melyekben ugyancsak a Jelölt számára volt biztosított a megjelenés. A további képviselőjelöltek megjelentetése a Kifogástevő szerint akkor valósulhatott volna meg, ha a nevezettek közösségimédia-felületeiről is vett volna át híreket a Kiadvány.

[4] A kifogásban foglalt kérelem arra irányult, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdése szerint a TVB állapítsa meg azt, hogy a Beadványozó mint a Savaria Forum szerkesztője és kiadója megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket, továbbá a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és szabjon ki rá bírságot.

[5] A TVB felhívására a Beadványozó 2024. május 9. napján észrevételt tett, kérve a kifogás elutasítását. Rögzítette, hogy a 2024. április 26. napján megjelent lapszám tekintetében a kifogás a Ve. 151. § (2) bekezdése szerinti határidőn kívül érkezett. Hangsúlyozta, hogy a kifogásolt lapszámokban helyi közéletet érintő hírek, tudósítások és cikkek jelennek meg, politikai pártok, jelöltek népszerűsítése nem történt, a Kiadvány nem segédkezik a helyi választáson induló jelöltek választási üzeneteinek a választókhoz való eljuttatásában. Bár a választásokat érintő hírekről is készült tudósítás, az a Választókerületet nem érintette. Nézete szerint a Kifogástevő a Jelölt alpolgármesteri és képviselői minőségében végzett cselekményeit jelölti státuszával összemossa, holott a Jelölt minden esetben alpolgármesterként szerepelt. Jelöltet a Beadványozó nem kereste meg nyilatkozattétel végett, a Kiadvány mindig a lakosság mindennapjait érintő eseményekről közölt tudósítást. Sérelmezte a Beadványozó azt is, hogy a Kifogástevő nem bizonyította megfelelően állításait, holott a választási bizottság hivatalból nem folytat bizonyítást.

[6] A TVB 2024. május 9. napján kelt 30/2024. számú határozatával (a továbbiakban: TVB határozat) a kifogásnak részben helyt adott, és a két nyomtatott lapszám tekintetében a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelv sérelmét megállapította, és elrendelte, hogy a Beadványozó tegye közzé a TVB határozat rendelkező részét a legközelebbi nyomtatott lapszámban a jogsértő közléshez hasonló módon. A Ve. 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti választás tisztasága, valamint e) pontban foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve vonatkozásában a TVB határozat a kifogást elutasította, továbbá a kifogás által hivatkozott, 2024. április 30. napján közzétett internetes tartalmak tekintetében érdemi vizsgálat nélkül, a 2024. május 3. napján közzétett cikk tekintetében érdemi vizsgálat alapján történő elutasításról rendelkezett.

[7] A TVB határozat tisztázta, hogy a korábbi lapszám megjelenési időpontjában mely, a Kifogástevővel azonos egyéni választókerületben induló jelöltek nyilvántartásba vételére került sor, majd levonta azt a következtetést, hogy a Beadványozó előtt ismert volt a jelöltek személye, két egymást követő lapszámban azonban három jelölt közül csak egy kapott megnyilvánulási lehetőséget, ő azonban többet is. Ugyanakkor a TVB arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Kifogástevő nem kifogásolhatja, hogy a saját közösségimédia-felületéről nem vett át tartalmakat a Beadványozó, hiszen ez a felület a széles nyilvánosság számára nem volt elérhető.

[8] A TVB vizsgálta, hogy a két lapszámban is fennálló aránytalanságért a Beadványozó mennyiben felel. A Kiadó által tett észrevételt a TVB határozat úgy értékelte, hogy a Jelölt részére aránytalanul sok alkalommal, míg más jelöltek részére nem, vagy elhanyagolható mértékben volt biztosított a megjelenés lehetősége. A megjelölt lapszámok széles körben eljutottak a választókhoz, Szombathely minden háztartásába, amely tény azt jelzi, hogy a lapszámok önmagukban elegendőek a választói akarat befolyásolására. Az ilyen mértékű szerepeltetés pedig alkalmas a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont szerinti alapelv sérelmének megvalósítására. A Kúria gyakorlatára hivatkozva a TVB rögzítette, hogy kampánnyal kapcsolatos híradás közzététele esetén a Kiadótól elvárható volt, hogy utalásszerűen megemlítse, mely más jelölő szervezetek is készülnek a választásokon való részvételre.

[9] A www.savariaforum.hu oldalon megjelent hírek tekintetében a TVB megállapította, hogy négy online tartalom közül egy foglalkozik a választókerület eseményeivel, továbbá az első három hír közzétételéhez képest a kifogás elkésett, ezért az utóbbiakat érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A negyedik, 2024. május 3. napján közzétett internetes tartalom vonatkozásában megállapítható volt, hogy a Jelölt mint alpolgármester járt el, így a választási alapelv sérelme nem volt megállapítható.

II.

[A fellebbezés tartama]

[10] A Beadványozó 2024. május 12. napján 12 óra 06 perckor fellebbezést nyújtott be a TVB 30/2024. számú határozata ellen, kérelmezve, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg a TVB hivatkozott döntését, s a kifogást teljes egészében utasítsa el.

[11] Beadványozó érintettségének alapjaként azt a tényt jelölte meg, hogy a TVB határozat rá nézve megállapítást és kötelezést tartalmaz.

[12] A Beadványozó arra hivatkozik egyfelől, hogy a TVB határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját, a 43. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, 142. §-át, 151. § (2) bekezdését, az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdését, XXIII. cikk (8) bekezdését, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 4. § (1) bekezdését, 10. §-át és 13. §-ában foglaltakat.

[13] Beadványozó szerint a TVB a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontja alapján helytelenül mérlegelve, tévesen állapította meg a tényállást és különösen azt a körülményt, miszerint bármely jelöltnek vagy jelölő szervezetnek közéleti és helyi témákkal kapcsolatos megszólalások kifejtésére adott volna lehetőséget, valamint, hogy a Jelölt alpolgármesteri minősége helyett jelöltként nyilvánul meg a kifogásban megjelölt tudósítás bármely részében, és ezáltal sérült volna az esélyegyenlőség elve.

[14] Észrevételét lényegében megismételve, a Beadványozó hivatkozik arra, hogy tájékoztatási tevékenységet végzett. Hivatkozik a Ve. 142. §-ára, és arra következtet, hogy a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége nem minősül kampánytevékenységnek, így nem lehet kampánytevékenység az erről szóló tudósítás sem. Beadványozó utal a TVB határozat III. alcímére, amely ellentmondásban áll, mivel a kulturális területért felelős alpolgármester által folytatott tevékenységet nem tekintette alkalmasnak arra, hogy a választási alapelv sérelme megállapítható legyen, mégis megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelmét. A Váci Mihályra történő megemlékezésről (április 26-i lapszám), valamint a „Tavaszköszöntő a játszótéren” című cikk is kulturális eseményről számol be, nyilatkozattétel céljából a Jelöltet nem kereste meg a Beadványozó.

[15] A fellebbezésben kifejti a Beadványozó azt is, hogy a Jelölt alpolgármesteri feladatkörének része a városüzemeltetés is, ekként számol be tehát az útfelújításokról és az új parkolók létesítéséről (április 26-i lapszám), valamint a távhő-rekonstrukcióról is (május 3-i lapszám), ugyanakkor kétségtelen, hogy a folyamatban lévő beruházások vonatkozásában a Jelölt mint hivatalban lévő képviselő tart beszámolót. Beadványozó a fentiekből arra következtet, hogy a kifogásolt tudósítások nem minősülnek kampánytevékenységnek, arra is figyelemmel, hogy az alpolgármesteri státuszban történő szerepeltetés az egész várost érintően történt. E körben hivatkozik a Beadványozó az Alkotmánybíróság 3256/2019. (X. 30.) AB határozatára, amely szerint egy polgármester vagy önkormányzati képviselő a kampányidőszakban is gyakorolhatja megbízatásából fakadó jogait, illetve teljesítheti kötelezettségeit. Pusztán azért, mert a választáson újra jelölteti magát, közhivatal viseléséhez való jogának gyakorlása és véleménynyilvánítási szabadsága nem korlátozható.

[16] Beadványozó szerint a TVB mérlegelési hatáskörében tévesen állapította meg, hogy a Jelölt a kifogásolt lapszámokban nem alpolgármesterként, hanem mint képviselőjelölt került megjelenítésre. Ez a mérlegelés szerinte önellentmondással terhelt, hiszen a TVB határozat is rögzíti, hogy a megjelenések nem kifejezetten a jelölti státuszhoz kötődnek. A jelöltkénti szerepeltetésre hivatkozva megállapított jogsértés a Beadványozó szerint az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdésébe ütközik, valamint ellentétes az Smtv. 4. § (1) bekezdésével. A TVB határozat érvelése a Beadványozó szerint arra vezetne, hogy a hivatalban lévő képviselő vagy polgármester nem tudna beszámolni ellátott feladatkörével összefüggésben.

[17] Beadványozó leszögezi, hogy a Kiadvány folyamatosan beszámol az önkormányzati rendezvényekről, sajtótájékoztatókról, nem tett közzé olyan tartalmat most, a kampányidőszakban, amelyet korábban ne tett volna közzé, erre hivatkozva korábban közzétett cikkek listáját csatolta fellebbezéséhez. Amennyiben ez a tájékoztatás nem valósulhatna még, éppen ez vezetne jogsértésre, az Smtv. 10. §-ának közbejöttével. A TVB határozat ezért a Beadványozó szerint a lakosság tájékoztatáshoz való jogát is sértő jogértelmezésen alapul.

[18] A kiegyensúlyozottságra nézve a Beadványozó úgy nyilatkozik, hogy választási, politikai program bemutatása iránti nyilatkozatot, tudósítást egyetlen jelöltről sem közölt 2024. május 10. napjáig. Előadja továbbá, hogy a Kifogástevő előtt ismert tény 2023. decembere óta, hogy a Kiadványban választási különszám jelenik meg, amelyben a város tizenkét választókerülete számára biztosított lesz a bemutatkozás lehetősége. Beadványozó rögzíti, hogy ez a különszám 2024. május 10. napján megjelent, és a fellebbezéshez az érintett számot több választókerületre kiterjedően csatolta is. Benyújtotta továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott üzleti tervét, amely hasonló szándék fennálltára hivatkozással kér többlettámogatást 13 millió 900 ezer forint értékben. A Beadványozó főszerkesztője által 2024. április 17. napján a Közgyűlésben működő képviselőcsoportok vezetői, köztük a Fidesz frakcióvezetője, Illés Károly részére megküldött elektronikus levélre hivatkozva állítja a Beadványozó továbbá, hogy e különszámra vonatkozóan a Kifogástevő alappal várhatta a Kiadványt szerkesztő újságírók választási programjának bemutatásával kapcsolatos megkeresését.

[19] Beadványozó hangsúlyozza, hogy a választásról való híradásra vonatkozó, a Kúria által kihangsúlyozott kötelezettség [Kvk.III.37.465/2014/2. számú végzés] nem írja elő azt, hogy az összes jelöltről vagy egyes jelöltekről minden, vagy akár kettő egymást követő lapszámban is beszámoljon. E körben Beadványozó hivatkozza az Alkotmánybíróság 1/2007. (I. 18.) AB számú, lineáris médiaszolgáltatásokra vonatkozóan meghozott határozatát hivatkozza.

[20] Beadványozó leszögezi, hogy észrevételével egyezően a választást érintő hírekben és az önkormányzati hírekben is megjelenített minden adott hírrel érintett pártot, frakciótól függetlenül közölte az önkormányzati képviselői nyilatkozatokat. Jelöltet azonban nem szólaltatott meg ilyen minőségben, de megtette ezt a hivatkozott választási mellékletet tartalmazó, 2024. május 10. napján megjelent lapszámban.

[21] Beadványozó hivatkozik arra is, hogy a nyomtatott sajtótermék elektronikus változatban került feltöltésre a honlapjára, így a 2024. április 26. napján megjelent lapszám tekintetében a kifogás a háromnapos jogvesztő határidőn kívül érkezett. Végül a Ve. 43. §-ára hivatkozással a Beadványozó előadja azt is, hogy a Kifogástevő sikeres bizonyításához éppen a Beadványozó nyilatkozatának a beszerzése lett volna szükséges, vagyis a Kifogástevőnek elsőként a Beadványozóhoz kellett fordulnia azzal kapcsolatban, hogy a kifogásában írtakat sérelmezze, és az így beszerzett beadványozói nyilatkozatot kellett volna felhasználnia bizonyítékként.

[22] Beadványozó szerint nem elégséges bizonyíték a Kifogástevő által megjelölt két lapszám, ellenben a TVB a Kifogástevő hiányzó bizonyítékainak pótlásában segédkezett, amelyre nézete szerint nincs lehetőség. Ezáltal eljárási szabálysértés valósult meg, amely a Beadványozó szerint a Ve. 43. § (1), (2) és (4) bekezdésébe ütközött. A Ve. 43. § (5) bekezdésének sérelmét pedig abban jelöli meg a Beadványozó, hogy a TVB a tartalmakat teljes egészükben lett volna köteles vizsgálni, ez pedig elmaradt.

[23] Beadványozó megítélése szerint a Ve. 225. § lehetőséget biztosít további tények előadására és bizonyítékok csatolására, ezért kéri figyelembe venni az általa előterjesztett új tényeket és bizonyítékokat is. A fentiek alapján a Beadványozó azt kéri az NVB-től hogy a TVB határozatot változtassa meg és a kifogást utasítsa el, mivel a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti alapelvek egyikének sérelme sem merül fel, a TVB megszegte a bizonyítás törvényi szabályait, tévesen állapította meg a tényállást, valamint mérlegelési jogkörében hibás megállapításra jutott.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[24] Az NVB megállapítja, hogy a fellebbezés az ügy érdemében alapos, többi részét tekintve megalapozatlan.

[25] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[26] Az NVB elfogadta Beadványozó érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.

[27] A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a fellebbezést a Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozással [a) pont], illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen [b) pont] lehet benyújtani.

[28] Beadványozó fellebbezésében a Kifogástevő és a TVB eljárását, az utóbbi bizonyítási cselekményét, valamint a tényállás megállapítására irányuló, és mérlegelési jogkörben végzett tevékenységét támadta.

[29] Az NVB megítélése szerint a TVB fellebbezésben támadott 57/2024. számú határozata több okból is megalapozatlan.

[30] A tényállás körében a Bizottság rögzíti, hogy a Kiadvány, mint sajtótermék a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41.§ (4) bekezdés h)-i) pontjaira figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által vezetett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 97. § (2) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásban szerepel. A Savaria Forum néven nyilvántartott nyomtatott sajtótermék alapítója és kiadója a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nyilvántartás szerint a fentivel megegyező nevű internetes sajtótermék alapítója ugyancsak az Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, kiadója ellenben a PROMED Média Kft. Az előzményiratokból és a fellebbezésből ugyanakkor megállapítható, hogy a Beadványozó szerkeszti az internetes sajtóterméket, még ha ez a tény jelen ügy megítélésére érdemben nem is hatott ki.

[31] A nyomtatott sajtótermék kiegyensúlyozottságának vizsgálata tekintetében a Kúria Kvk.III.37.570/2019/4. számú végzése és az NVB 407/2009. számú határozata irányadó, melyek szerint csak a közpénzből vagy nagyobb részt közpénzből finanszírozott sajtótermék esetében van mód az esélyegyenlőség elvének választási kampányidőszakban való vizsgálatára. Az NMHH közhiteles nyilvántartása alapján kell tehát megállapítani, illetve a kiadási, szerkesztési tevékenységet folytató gazdasági társaság cégnyilvántartásban foglalt adatai irányadóak a tekintetben, hogy a választási bizottság elvégezheti-e a kifogásolt lapszámok tartalmi vizsgálatát, és ennek nyomán a szerkesztési gyakorlat értékelését. A tárgyi ügyben a Beadványozó által előterjesztett bizonyítékok között fellelhető 2024. évi üzleti terv is azt támasztotta alá, hogy a Beadványozó többségi befolyást biztosító mértékű szavazati joggal rendelkező tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Savaria Forum sajtótermék kiadását pedig legalábbis túlnyomórészt a Beadványozó tulajdonosa által biztosított, nagyösszegű működési támogatás, vagyis nem saját bevétel biztosítja.

[32] Az NVB rögzíti továbbá, hogy a kiegyensúlyozottság vizsgálata a nyomtatott sajtótermékek vonatkozásában egy-egy lapszámra mint egészre nézve lehetséges, mert így jelentkezik olyan egység, összkép, amelyet az olvasó megítélhet. Az NVB és a Kúria következetes gyakorlata szerint nem egyes cikkeket, hanem a lapszám egészét kell vizsgálni, figyelemmel ugyanakkor Ve. 152. § (4) bekezdésére, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelme kizárólag egy lapszám vonatkozásában nem állapítható meg. Ezért a Kúria Kvk.V.39.498/2022/5. számú végzésében foglalt értelmezésre is tekintettel nem kell önálló, eredményes jogorvoslattal támadni valamennyi egymást követő lapszámot ahhoz, hogy a folytonosság a későbbi lapszám tekintetében megállapítható legyen. Így függetlenül attól, hogy egy korábbi lapszám tekintetében a kérelmező kifogása nem vezetett eredményre, a Ve. 152. § (4) bekezdése szerinti feltétel szempontjából vizsgálható.

[33] A tárgyi ügyben irányadó továbbá a Kúria Kvk.V.39.498/2022/5. számú végzése azon kérdésben is, hogy a Ve. 151. § (5) bekezdése alapján nem vizsgálható érdemben a kifogás, ha az abban megjelölt internetes médiatartalom valamely más médiatartalom változatlan utánközlése, és a kifogást az eredeti médiatartalom közzétételétől számított három napon túl nyújtották be.

[34] Mindezek alapján az NVB megállapítja, hogy a TVB nem volt figyelemmel arra, hogy a 2024. április 26. napján megjelent lapszám vonatkozásában a kifogás fő szabály szerint elkésettnek minősülne, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv sérelmének megállapítása szempontjából ugyanakkor előfeltétel, hogy legalább két lapszámban kell fennállnia valamely jelölt vagy jelölő szervezet túlzó megjelentésére vezető kiegyensúlyozatlanságnak. Ilyen megállapítás tényleges tartalmi vizsgálat alapján tehető csak, amelyről a Ve. 46. § d) pontja szerinti indokolásban érdemben számot kell adni, mert sem a jogorvoslatot kérő, sem pedig a felülbírálatot végző jogalkalmazó szerv számára nem válik más módon egyértelművé, hogy az első fokon eljárt választási bizottság milyen tények és indokok mentén jutott arra a következtetésre, hogy a kifogás megalapozottan látja fennállni a panaszolt lapszámok kiegyensúlyozatlanságát. A TVB határozatának indokolása ez okból hiányos is, erre figyelemmel a tartalmi vizsgálatot az NVB végezte el.

[35] A 2024. április 26. napján megjelent lapszám címlapján az alsó sávban és a jobb felső sarokban megjelenik az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése, az előbbi kifejezetten a hivatalban lévő polgármester támogatására buzdít. A második oldalon megjelenő rövidhírek között a Jelölt alpolgármesteri státuszban kétszer kerül megemlítésre, képen nem jelenik meg, és a rövidhír az alpolgármester által ellátott feladatkörhöz kapcsolódik. A harmadik oldal felét ismét az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése foglalja el, alatta pedig választással kapcsolatos általános tájékoztató olvasható. A negyedik oldalon egy iskolai tavaszköszöntő, valamint egy új bölcsöde bokrétaünnepe jelenik meg, az előbbi kapcsán dr. Horváth Attila alpolgármester, utóbbinál dr. Nemény András polgármester és Tóth Kálmán képviselő szólal meg, a választásra, jelölti státuszra vonatkozó utalás nélkül. A következő oldalon olvasható, autizmussal élő gyermekek számára létesített intézményben tartott megemlékezésről szóló cikkben említésre került a hivatalban lévő városvezető és a korábbi polgármesterek is, a nyolcadik oldalon pedig fényképpel is megjelenik dr. Nemény András polgármester egy, a Kámoni Arborétumban tartott kulturális rendezvényen. A nyolcadik oldalon Váci Mihályre emlékeztek című cikkben a Jelölt egy versmondó verseny és egy képzőművészeti kiállítás kapcsán jelenik meg, az oldal másik felében pedig az 1. számú választókörzetre vonatkozóan olvasható egy erősen szubjektív hangnemű tudósítás, kiemelve, hogy eddig öten jelezték, hogy jelöltként kívánnak indulni. A 10. oldalon egy egészoldalas tudósítás olvasható egy sajtótájékoztatóról, amelyen a Jelölt is részt vett, mint alpolgármester, illetve az érintett választókerület képviselője. A 11. oldalon virágkötő versenyről olvasható beszámoló, melyben megemlítik a polgármestert, Hende Csaba országgyűlési képviselőt és dr. Nagy István agrárminisztert is. A 12. és 13. oldalon hangnemében szubjektív, 2022. évre visszaemlékező újságcikk, majd a 13. és 14. oldalon egészoldalas beszámoló olvasható a közgyűlés ülésén folytatott politikai vitákról. Itt megemlítik a Kifogástevőt is [13. oldal], de nem jelölti minőségében, hanem a városi sportklub munkatársaként végzett munkája okán. Ezt követően rendezvényajánlók és sporthírek, végül az utolsó oldal egészén ismét az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése látható, mely dr. Nemény András polgármester támogatására hív fel.

[36] A 2024. május 3. napján megjelent lapszám címlapján az alsó sávban és a jobb felső sarokban megjelenik az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése, az előbbi kifejezetten a hivatalban lévő polgármester támogatására buzdít. A második oldalon megjelenő rövidhírek között a Jelölt alpolgármesteri státuszban kétszer, képviselőként egyszer kerül megemlítésre, előbbi esetek egyikében kisméretű kép is megjelenik. A rövidhírek mindegyike a város egészét érintő kérdéshez kapcsolódik, az alpolgármester által ellátott feladatkörök mindkét esetben megállapíthatók, ahogy igaz ez a képviselőkénti megjelenésre is. A harmadik oldal felét ismét az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése foglalja el, a negyedik oldalon pedig egy másik választókerületi képviselő, Németh Ákos beszámolója olvasható, zöldtanácsnoki és képviselői tevékenysége vonatkozásában, amely ugyanakkor nem nélkülözi teljeskörűen a képviselő jövőbeli terveire vonatkozó nyilatkozatot sem, melynek terjedelme négy mondat hosszúságú. Az ötödik oldal a közgyűlés ülését követő beszámoló és helyzetértékelés, a hatodik oldalon pedig a Herényi Virágút című rendezvényről szóló tájékoztatás, valamint a 2. számú választókerület képviselőjének rövid beszámolója olvasható. A Krónika rovat további részében a tánc világnapi rendezvényről és a tavaszköszöntő játékos délutánról szóló tudósítás jelenik meg, előbbin dr. Nemény András polgármester, utóbbin a Jelölt tartott köszöntőt. A 10. oldalig reklámok, azt követően ismét vegyes hírek találhatók: kiállításmegnyitó a Jelölt részvételével, építési beruházások állásával kapcsolatos összegzés, a Tisza Párt politikai rendezvénye, valamint az Újra együtt a Nádor család című kulturális témájú tudósítás. A 12. és 13. oldalon hangnemében szubjektív, 2022. évre visszaemlékező újságcikk olvasható, ezt követően pedig rendezvényajánlók és sporthírek, végül az utolsó oldal egészén ismét az Éljen Szombathely! Egyesület politikai hirdetése látható.

[37] A két lapszám áttekintése nyomán az NVB megállapítja, hogy a Kiadvány egy cikk kivételével mellőzi a megszólaltatott képviselők, alpolgármesterek jövőre szóló nyilatkozatait, kétségtelen tehát, hogy nem biztosít teret a jelölti programok kifejtésére, a választási ígéretek megfogalmazására. A Beadványozó észrevétele és fellebbezése által deklarált elvek érvényesülése ugyanakkor annyiban látszólagos, hogy a kifogásolt lapszámok olvasása során kétségkívül kialakulhat olyan összkép, amely a kiegyensúlyozottság hiányára utalhat, mivel a közgyűlési ülésekről készült egyes beszámolók hangneme, a 2022. évre való visszatekintő, nagy terjedelmű, szerkesztőségi írások sajátos stílusa, valamint az a tény, hogy a kifogásolt lapszámokban kizárólag a Jelölt jelölő szervezete, az Éljen Szombathely! Egyesület tesz közzé politikai hirdetést, azt a benyomást alakítja ki, hogy Szombathely Megyei Jogú Városban kizárólag ez utóbbi szervezet folytat politikai tevékenységet. Mindazonáltal a politikai hirdetés – mint nem szerkesztett tartalom – közzététele vonatkozásában a kiegyensúlyozottság követelménye nem vizsgálható. A közgyűlési beszámolók vonatkozásában pedig rögzítendő, hogy a beszámolóban felidézett nyilatkozatok tartalma vagy hangneme ugyanúgy nem választási jogi kérdés, ahogy a „riportok alanyai kifogást tevőnek nem tetsző, negatív véleménye vagy hangneme” sem az a Kúria szerint, mivel figyelemmel kell lenni arra, hogy a véleménypluralizmus érdekében ez utóbbiak közlése a sajtószabadság megvalósítása. [Kvk.V.37.637/2019/6., Kvk.IV.37.516/2019/4., Kvk.V.38.00362019/4.].

[38] Tekintettel arra, hogy a Jelölttel kapcsolatos, a Kifogástevő által panaszolt említések, valamint azon cikkek, amelyekben a Jelölt – mint alpolgármester – ugyancsak megjelent, nem voltak a választásokkal összefüggésbe hozhatók, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv sérelme vonatkozásában az NVB a Kúria Kvk.III.38.223/2019/4. számú végzésére figyelemmel azt vizsgálta, hogy az észrevételben tett és a fellebbezésben is megismételt állításaihoz híven a Beadványozó valóban tartózkodott-e az egyes jelöltek jövőbeli terveinek bemutatásától. Amíg ez az állítás a szerkesztői szabadságot tiszteletben tartó jogalkalmazói értelmezés mellett az április 26-i lapszám tekintetében megalapozottnak tekinthető, a május 3. napján megjelent lapszám vonatkozásában ez a beadványozói védekezés nem foghat helyt, hiszen Németh Ákos képviselő beszámolója kétségtelenül tartalmazza azt a Kiadvány által feltett kérdésre adott választ, amely a jövőbeli terveket, a választást követően megvalósítandó programot ismerteti. Erre tekintettel az NVB megítélése szerint a kiegyensúlyozottság hiánya e lapszámban a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak sérelmére vezetne, a Ve. 152. § (4) bekezdése szerinti feltétel teljesülése hiányában azonban annak megállapítására nincs jelen ügyben lehetőség.

[39] A kifogás többi részére vonatkozó, a TVB határozatban foglalt értékelést az NVB alaposnak találta, annak indokaival egyetértett. A fellebbezésben foglalt többi előadás vonatkozásában emellett megállapítandónak tartja az alábbiakat.

[40] Az NVB következetes gyakorlata szerint kifogás jogszabálysértésre hivatkozással nyújtható be, amely akként értelmezendő az Alaptörvény T) cikkében foglaltakra tekintettel, hogy az Alaptörvény valamely rendelkezésének sérelmét megállapítani közvetlenül nem lehet [126/2019. (V. 21.) NVB határozat], és ez a jelen fellebbezés elbírálásakor is irányadó.

[41] Beadványozó a fellebbezésben hivatkozott továbbá arra, hogy a Ve. 151. § (2) bekezdése szerint a 2024. április 26. napján megjelent lapszám vonatkozásában a kifogást el kellett volna utasítani, mindez azonban – a Kúria Kvk.V.39.498/2022/5. számú, fentebb idézett végzése alapján nem volt megalapozott kérelemként értékelhető. A bizonyítás szabályaira vonatkozó beadványozói előadás pedig mindkét fő elemében teljességgel alaptalan. Nélkülözi a jogszabályi alátámasztást az az álláspont egyfelől, hogy a Kifogástevőnek – az NVB értelmezése szerint a sajtóhelyreigazítás modelljét követve – először mint egy megelőző eljárásban kötelessége lenne megkeresni a sajtóterméket és vitatni a szerkesztési gyakorlatát, amely egyébként szükségszerűen nem egy-egy cikk valamely részét, hanem a lapszám egészét érintené. Ez az értelmezés lényegét tekintve arra vezetne, hogy a választási eljárásban lefolytatott sommás jogorvoslati eljárások megindítását a Ve. által nem meghatározott feltételhez kötné a Beadványozó, amely – a sajátos körülményekre is figyelemmel – a jogorvoslati jogot lényegében gyakorolhatatlanná, így teljességgel névlegessé tenné.

[42] A kifogás elbírálása vonatkozásában előadottak azért nem fognak helyt az NVB megítélése szerint, mert a TVB nem a Kifogástevő bizonyítékait pótolta, hanem – rendkívüli módon, vagyis teljesen kivételesen, a tisztességes eljáráshoz való jogból közvetlenül fakadó követelménynek megfelelve – kérte a Beadványozót észrevételei megtételére. Mindez nem a Ve. 151. § (3) bekezdése szerinti hivatalbóli cselekmény, amely a kérelmezői bizonyítás fő szabály szerinti törvényi követelményét áttörve a lineáris médiaszolgáltató által közzétett műsorszám bekérésére ad lehetőséget, annál is inkább, mivel ez esetben a megkeresett médiaszolgáltató nem mérlegelheti a megkeresésben foglaltak teljesítését, szemben az észrevétel megtételére történő felhívásra adott válasz megküldésével. Mindezekre tekintettel nem volt alapos az Alaptörvény rendelkezéseire való hivatkozás mellett a Ve. 43. §-ában foglalt rendelkezések sérelmére való beadványozói érvelés sem.

[43] A Bizottság a fentiek alapján a fellebbezést az ügy érdemében alaposnak találta, ezért a TVB határozatot a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatja, és a kifogást a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában is elutasítja, egyebekben a TVB határozatot Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja szerint helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[44] A határozat az Mttv. 41. § (4) bekezdés h)-i) pontjain, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 151. § (2) és (3) bekezdésén, a 152. § (4) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdésének a) és b) pontján, és az Ákr. 97. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 15.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke