316/2024. NVB határozat - A Magyarországi Cigányközösség Fóruma ajánlóíveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

316/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság A Magyarországi Cigányközösség Fóruma (6120 Kiskunmajsa, Akácfa utca 18.), a továbbiakban: Jelölő Szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jelölő Szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket azzal, hogy 123 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának a rendelkezésre álló határidőben.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jelölő Szervezetet 123 000 Ft, azaz Egyszázhuszonháromezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V242138709. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

                   I.               

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 60. § (2) bekezdése szerint, az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát. 

[2] A Jelölő Szervezet a roma országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán országos lista állítása céljából, igénylése alapján összesen 850 ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától (a továbbiakban: NVI).

[3] A Jelölő Szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott határidőkig 123 darab ajánlóívet nem adott át az NVI részére.

[4] A Ve. 124. §. (2) bekezdése szerint, amelyet a 331. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazni kell, a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

[5] Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint nem szabható ki bírság a legkésőbb a 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[6] A Ve. 10. § (3) bekezdése, valamint a 319. § (1)-(2) bekezdései szerint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon 16.00 óráig kellett bejelenteni. A listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

[7] Figyelemmel arra, hogy a Jelölő Szervezet elmulasztotta az átvett ajánlóívek határidőben történő visszaszolgáltatását, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva és ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglalt határidőn belül, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

                    II.         

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat az Njtv. 60. § (2) bekezdésén, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 124. §-án, 319. § (1)-(2) bekezdésein és a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (5) bekezdésén, a 229. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2024. május 13.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke