315/2024. NVB határozat - A Magyarországi Cigányközösség Fóruma által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

315/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság A Magyarországi Cigányközösség Fóruma (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Akácfa utca 18.; képviseli: Lakatos Tiborné; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Vármegyei Területi Választási Bizottság 26/2024. (V. 9.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 16. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1] Beadványozó  2024. május 7 -én jelentette be a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán Komárom-Esztergom vármegyében állított vármegyei listáját a Komárom-Esztergom Vármegyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB). A bejelentéssel egyidejűleg benyújtásra került 7 ajánlóív.

[2] A TVB a határozatában rögzíti, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 56. § (3) bekezdés szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, vármegyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások száma legalább tíz. A TVB azt is rögzíti, hogy a 8/2024. NVB határozat 1-13-ig terjedő mellékletei alapján Komárom-Esztergom vármegyében 20 településen került kitűzésre települési roma nemzetiségi önkormányzati választás, valamint megállapítja, hogy a lista bejelentésekor Beadványozó a vármegyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított. Mindezek alapján a TVB. megállapítja, hogy jelölő szervezet eleget tesz az Njtv. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak

[3] TVB határozatában rögzíti, hogy a 8/2024. NVB határozat alapján a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megválasztható képviselők száma 7 fő, a vármegyei lista állításhoz szükséges ajánlások száma 40.

[4] A Komárom-Esztergom Vármegyei Területi Választási Iroda a Ve. 125-127. § szerinti ajánlások ellenőrzésének határidőben történő elvégzését követően annak eredményéről tájékoztatta a TVB-t. A TVB határozatában megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a vármegyei nemzetiségi területi lista állításához szükséges, a 8/2024. NVB határozat által meghatározott ajánlások számát, vagyis a 40-et.

[5] Fentiek alapján a TVB megállapította, hogy Beadványozó Komárom-Esztergom vármegyei roma nemzetiségi területi listájának nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, ezért a területi lista nyilvántartásba vételét visszautasította.

II.

[A fellebbezés tartama]

[6] Beadványozó a TVB 26/2024. (V. 9.) számú határozatával szemben 2024. május 12-én 8 óra 31 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését a TVB-nél. A TVB a fellebbezést az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 12-én 9 óra 3 perckor elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és a kérdéses ajánlóíveket 2024. május 13. napján 8 óra 15 perckor személyesen eljárva juttatta el a Bizottsághoz.

[7] Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy a TVB 2024. május 9. napján kelt 26/2024. (V. 9.) számú határozatával szemben fellebbezést kíván benyújtani.

[8] Beadványozó előadta, hogy 2024. május 3. napján igényelte meg a 61223H00001 - 61223H00010 sorszámmal ellátott 10 db ajánlóívet, mely íveket 2024. május 7. napján be is nyújtott. Előadta továbbá, hogy ezekből 7 db került feldolgozásra, 3 pedig kitöltetlen volt, s mindösszesen 39 érvényes ajánlás került rögzítésre, majd kiemelte, hogy a 8/2024. számú NVB határozat alapján az ajánlások számának 40-et kell elérnie.

[9] Beadványozó kifejtette, hogy az általa benyújtott ajánlóíveken szereplő ajánlások névjegyzéki adatok alapján kerültek gyűjtésre és a személyi azonosító számokat az érintettek hivatalos irataik alapján rögzítették. Ezt követően Beadványozó - konkrét ajánlóívek megjelölése nélkül - előadta, hogy álláspontja szerint településenként hány hiányos kitöltés lehetett.

[10]  Végül Beadványozó kérte ajánlásainak ismételt ellenőrzését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[11] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[12] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[13] A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[14] A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[15] A Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjai szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be, valamint ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[16] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője A Magyarországi Cigányközösség Fóruma nemzetiségi jelölő szervezet lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság előtt eljárni jogosult képviselője, valamint Komárom-Esztergom vármegyére kiterjedő illetékességgel a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult meghatalmazott személy. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője jelen eljárás tárgyát képező ügyben mint a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult személy jár el.

[17] A Bizottság azonban megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta meg a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a jelölő szervezet székhelyére vonatkozó adatot, amely a fellebbezés kötelező tartalmi elemei.

[18] A Bizottság Beadványozó fellebbezésének kapcsán továbbá megállapítja, hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapot.

[19] A Kúria Kvk.V.37.985/2019/6. számú határozatában kimondta, hogy „[a] jogalkotó előírta továbbá a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontjában, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat. A megjelölt törvényhely: a 224.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját [a b) és a c) pontok a kérelem benyújtójára tartalmaznak előírásokat]. A Ve. 223.§ (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy fellebbezést lehet benyújtani a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.” {Indokolás [18]}

[20] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[21] A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú - hasonló ügyben született - határozatában kifejtette, hogy a „(…) jelölő szervezet az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően kapott tájékoztatás alapján tájékozódhat az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, ezért a fellebbezésben a jogszabálysértés megjelölésében, a jogsértés mibenlétének kifejtésében nem lehetett a kérelmező akadályoztatott”.

[22] A Bizottság a fentiekben részletesen kifejtettek alapján megállapítja, hogy a fellebbezés nem jelölte meg (az ajánlóív sorszáma és ezen belül az ajánlás sorszámának a feltüntetésével) azt, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmesnek találta azok érvénytelenné nyilvánítását, illetve, hogy ezeket milyen oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni

[23] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezését a 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelező tartalmi elem hiánya miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[24] A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 13.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke