314/2024. NVB határozat - a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

314/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete (székhely: 3521 Miskolc, Koromházi utca 5.) (képviseli: Horváth Géza) jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Választási Bizottság 35/2024. (V. 9.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokon eljáró választási bizottság döntése és az azt megelőző eljárás]

[1]          A Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete (a továbbiakban: Beadványozó) 2024. május 6-án 5 fővel jelentette be roma nemzetiségi területi listáját az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB).

[2]          Beadványozó az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11. ) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti L5 formanyomtatvány mellett az IM rendelet 21. melléklete szerinti 5 db SZ5 formanyomtatványt adott át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Választási Irodának (a továbbiakban: TVI), emellett kérelméhez csatolta a területi lista állításhoz szükséges ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat.

[3]          A TVI a Ve. 125. §-a és 127. §-a alapján a benyújtott ajánlásokat a bejelentést követő 3 napon belül ellenőrizte, melynek során vizsgálta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. §-ában foglalt követelmények teljesülését, továbbá azonosította az ajánló választópolgárokat.

[4]          A TVI az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta a TVB-t, ami ezt követően a bejelentéssel összefüggésben benyújtott iratokat megvizsgálta és 35/2024. (V. 9.) számú határozatában megállapította, hogy azok bár megfelelnek a Ve.-ben, továbbá az IM rendeletben a listák és a listán szereplő jelöltek bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseknek, illetve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njtv.) rögzített területi lista állításához kapcsolódó feltételeknek, azonban Beadványozó nem gyűjtötte össze a Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú NVB határozatának 7. mellékletében megállapított, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a roma nemzetiségi területi lista állításához szükséges 552 ajánlást.

[5]          Mindezek alapján a TVB megállapította, hogy Beadványozó nem tett eleget az Njtv. 60. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem gyűjtötte össze a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását.

[6]          A fentiekre tekintettel a TVB megállapította, hogy Beadványozó által bejelentett roma nemzetiségi területi lista a törvényben támasztott követelményeknek nem felelt meg, ezért a területi lista nyilvántartásba vételét 35/2024. (V. 9.) számú határozatában visszautasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7]          Beadványozó a TVB 35/2024. (V. 9.) számú határozatával szemben 2024. május 11-én 11 óra 56 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését a TVB-nél. A TVB a fellebbezést az ügy iratanyagaival együtt 2024. május 11-én 14 óra 09 perckor elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).

[8]          Beadványozó képviselője a fellebbezésében előadta, hogy a Beadványozó jelölő szervezet meghatalmazott képviselője, továbbá előadta, hogy a TVI részére 2024. május 6-án átadta a roma nemzetiségi területi lista bejelentéshez szükséges L5 jelű és 5 db SZ5 jelű formanyomtatványt, valamint a korábban igényelt 100 db ajánlóívből 99 db-ot.

[9]          Beadványozó előadta továbbá, hogy a TVI a benyújtott L5 és SZ5 jelű formanyomtatványokat ellenőrizte, majd a Nemzeti Választási Rendszerben rögzítette azok adattartalmát, illetve a leadott ajánlóívek visszavételéről gondoskodott és dokumentálta, hogy az átvett ívek közül 1 db ajánlóív hiányzik.

[10]       Beadványozó kifejtette, hogy a TVI munkatársai az ajánlóívek ellenőrzését elvégezték, mely során előzetesen megállapították, hogy 80 db ív tartalmaz ajánlásokat, 19 ív teljes adattartalma hibajavítóval került lefedésre. A 80 db ajánlóív ellenőrzése során a TVI munkatársai 640 ajánlást ellenőriztek, melyből 453 érvényes ajánlást, 23 formai hibás ajánlást, 3 többszörös ajánlást és 161 egyéb okból érvénytelen ajánlást rögzítettek. Beadványozó jelezte, hogy a TVI ezt követően az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta.

[11]       Beadványozó kitért arra, hogy 2024. május 7-én az A7 jelű formanyomtatványon pótlólag 25 db ajánlóívet igényelt, melyet a TVI részére kiadott, majd az íveket még ugyanezen a napon le is adta a TVI-nek. A TVI a hiánytalanul átvett – a pótigény során felvett – 25 db ajánlóív ellenőrzését követően megállapította, hogy 23 db ív tartalmaz ajánlásokat, 2 ív üresen került leadásra.

[12]       Beadványozó fellebbezésében kifejtette, hogy összesen 103 db ajánlóív ellenőrzése során a TVI munkatársai 821 ajánlást ellenőriztek, melyből 504 érvényes ajánlást, 32 formai hibás ajánlást, 3 többszörös ajánlást és 282 egyéb okból érvénytelen ajánlást rögzítettek.

[13]       Beadványozó kiemelte, hogy 2024. május 6-án jelentős számú roma nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételben segített. Az érintett személyek a roma nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmük elbírálását követően 2024. május 7-én a helyi választási bizottságtól határozatot kaptak arról, hogy a roma névjegyzékbe történő felvételük elfogadásra került az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán.

[14]       Beadványozó hangsúlyozta, hogy az általa leadott ajánlóíveken a 2024. május 7-én a fentiek szerint nyilvántartásba vett személyek is szerepelnek, továbbá a Nemzeti Választási Iroda weblapján közzétett határidő szerint a roma nemzetiségi területi lista bejelentésére 2024. május 7. 16 óráig volt lehetőség, mindezekre figyelemmel fellebbezésében kérte az általa leadott ajánlóívek újraszámolását.

[15]       Beadványozó végezetül kérte a Bizottságot, hogy a fellebbezésének adjon helyt.

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[16]       A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[17]       A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[18]       A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

[19]       A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[20]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[21]       A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete nemzetiségi jelölő szervezet lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság előtt eljárni jogosult képviselője, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére kiterjedő illetékességgel a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult meghatalmazott személy. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó képviselője jelen eljárás tárgyát képező ügyben mint a jelölő szervezet nevében eljárni jogosult személy jár el.

[22]       A Bizottság azonban megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta meg a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott, a jelölő szervezet székhelyére, valamint a nyilvántartásba-vételi számára vonatkozó adatait, amelyek a fellebbezés kötelező tartalmi elemei.

[23]       A Bizottság Beadványozó fellebbezésének kapcsán továbbá megállapítja, hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapot. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[24]       A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[25]       A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú - hasonló ügyben született - határozatában kifejtette, hogy a „(…) jelölő szervezet az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően kapott tájékoztatás alapján tájékozódhat az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, ezért a fellebbezésben a jogszabálysértés megjelölésében, a jogsértés mibenlétének kifejtésében nem lehetett a kérelmező akadályoztatott”.

[26]       A Bizottság a fentiekben részletesen kifejtettek alapján megállapítja, hogy a fellebbezés kizárólag az általánosság szintjén jelöli meg, hogy voltak meghatározott időpontban regisztrált személyek az ajánlók között, de jogorvoslati kérelmében nem jelölte meg (az ajánlóív sorszáma és ezen belül az ajánlás sorszámának a feltüntetésével) azt, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmesnek találta azok érvénytelenné nyilvánítását, illetve, hogy ezeket milyen oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni.

[27]       A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem jelölte meg továbbá azt sem, hogy a fellebbezésében előadott jogsértéssel konkrétan mely jogforrás és annak pontosan mely szakasza, illetve bekezdése sérült.

[28]       A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése a Ve. 224. § (3) bekezdésénben foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

[29]       A Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[30]       A határozat a Ve. 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdésének d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 13.

         

                                                           Dr. Sasvári Róbert

                                                    a Nemzeti Választási Bizottság

                                                       elnöke