312/2024. NVB határozat - a Sz. D. T. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

312/2024. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. D. T. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. május 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Kifogástevő 2024. május 8-án 19 óra 43 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság).
 2. A kifogás tárgya a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) által az M1 médiaszolgáltatásban 2024. május 8-án sugárzott, 08 óra 00 perckor kezdődött Híradó című műsor, amely a Bizottság korábbi elmarasztaló és további jogsértéstől eltiltó határozata ellenére is a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: FIDESZ) politikai reklámfilmjét sugározta riportnak álcázva.
 3. Kifogástevő kéri a Bizottságtól a politikai reklámok sugárzásával kapcsolatos szabályok ismételt megsértése miatt a médiaszolgáltató újbóli elmarasztalását, továbbá bírságolását és egyéb szankciók alkalmazását, úgymint a jogsértés ismételt jellegére is tekintettel vezető tisztségviselő maximális összegű megbírságolását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 3. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 1. A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. Kifogástevő állítja, hogy a médiaszolgáltató által az M1 médiaszolgáltatásban 2024. május 8-án sugárzott, 08 óra 00 perckor kezdődött Híradó című műsor a Bizottság korábbi elmarasztaló és további jogsértéstől eltiltó határozata ellenére is a FIDESZ politikai reklámfilmjét sugározta riportnak álcázva, és ezzel ismételten megsértette a politikai reklámok sugárzásával kapcsolatos szabályokat.
 2. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a tételes, hatályos jogszabálysértésre való hivatkozást és az azzal kapcsolatos okfejtést, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme.
 3. Kifogástevő kifogásához mellékelt egy internetes linket, amely egy, a media1.hu internetes híroldalon olvasható beszámolót tartalmaz a kifogásolt hírműsor május 8-i adásáról, amelyben megtalálható a kifogásolt műsorszám elérhetőségének linkje is.
 4. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás – a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján, kötelező tartalmi elemként – nem tartalmazza benyújtójának lakcímét, továbbá személyi azonosítóját.
 5. A fentiekben kifejtett indokok alapján a Bizottság a kifogást a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdésén, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2024. május 9.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke